ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ဖားအံျမိဳ႔မ်ားတြင္ 'လက္ခတ္သံ' အထည္အလိပ္ျပပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲကို ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အထည္အလိပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မွ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းေလာကမွ ယဥ္ေက်းမႈသရုပ္ေဖာ္သူမ်ားအတြက္ ေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးရန္၊ အမ်ားျပည္သူအၾကား အဆိုပါက႑မ်ား၏ အေရးပါမႈကို သတိမူမိလာေစရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတ ဖလွယ္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အထည္အလိပ္က႑ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား စူးစမ္းရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အထည္အလိပ္ဒီဇိုင္နာမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖင့္ ရက္ကန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအပါအဝင္ ပရိသတ္အတြက္ လက္ရွိျမန္မာ့ အထည္အလိပ္က႑ရွိ အလားအလာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြမႈ၊  ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။

See also