©

Boothee Thaik Tun

ရက္ကန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈ ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ လက္ခတ္သံစီမံခ်က္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၄င္းတို႔၏ လက္ရာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပသႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အထည္အလိပ္ ျပပြဲမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ျပပြဲမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ လက္ရာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရရွိလာေစရန္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ရက္ကန္းပညာရပ္ကို တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ ဒီပလိုမာသင္တန္း ေက်ာင္းဆင္းလက္ရာ ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ေသာ ရက္ကန္းထည္ပစၥည္းမ်ားကို ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပပြဲကို သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားအား အေျခခံၿပီးစိတ္ကူးကြန႔္ျမဴးထားသည့္ ဆန္းသစ္ေသာဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို ျပသရန္ ရည္႐ြယ္တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခင္းက်င္းျပသပစၥည္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ အထည္အလိပ္ဒီဇိုင္းအသစ္မ်ား၊ ဖက္ရွင္ႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းဆင္းလက္ရာပ‌ေရာဂ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ မ်ား ခြဲၿပီး (၆)လတာ ကာလအတြင္း ၄င္းတို႔ စိတ္၀င္စားသည့္ အထည္အလိပ္နည္းပညာ နယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းခဲ့ၾကၿပီး လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းဆင္းလက္ရာပေရာဂ်က္ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ရွာေဖြသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိလာေစၿပီး ၄င္းတို႔ ရည္႐ြယ္ေသာ အနာဂတ္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

See also

မျှဝေပါ