စီမံခ်က္ပထမႏွစ္တြင္ Plymouth College of Arts မွ အႀကံေပးတစ္ဦးက ယကၠန္းေက်ာင္း (၁၄)ေက်ာင္းမွလာေရာက္ေသာ ဆရာမ်ားျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္အထည္အလိပ္ဒီဇိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ဆရာ/မမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား သုေတသနကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ဒီဇိုင္းေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ဖန္တီးတီထြင္ေတြးေခၚမႈ သင္ၾကားေရးတြင္အသံုးျပဳရန္ 'ဆန္းသစ္တီထြင္ အထည္အလိပ္ ဒီဇိုင္း'အတြက္ ဆရာကိုင္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွ စတင္၍ ေဒသတြင္း ယကၠန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား 'ဆန္းသစ္တီထြင္ အထည္အလိပ္ဒီဇိုင္း'စာအုပ္ အသံုးျပဳကာ ပင္မသင္တန္းဆရာ(၃)ဦးက သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

See also

မျှဝေပါ