ဆန္းသစ္တီထြင္သည့္ ဒီဇိုင္းဝန္းက်င္တစ္ရပ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ေပးရန္၊ ေဒသတြင္း ဗဟုသုတ စုေဆာင္းျခင္း ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ေလ့လာသင္ၾကားရန္၊ အထည္အလိပ္ထုတ္ကုန္မ်ား ဆန္းသစ္တီထြင္သည့္ ေဒသတြင္း ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊ အရည္အေသြးအာမခံရန္၊ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ၿပီး ဗဟုသုတ ေဝမွ်ေပးရန္ ရည္သန္လ်က္ ခ်င္းမိုင္ဒီဇိုင္းေလ့လာေရးခရီးသီတင္းပတ္တြင္ ခ်င္းမိုင္သို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ရက္ကန္းေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ/မမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

See also

မျှဝေပါ