ယူေကမွာသင္ရည္မွန္းထားေသာတစ္သက္တာလုပ္ငန္းကုိဖန္တီးပါ

သင္၏ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းကုိ တစ္သက္တာလုပ္ငန္းအသြင္ ေျပာင္းလုိ္ပါက ယူေကကဲ့သို႕ သင့္၏အႏုပညာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေစႏုိင္ေသာ ေနရာ မရွိေတာ့ပါ။ ယူေကသည္ ရာစုႏွစ္ခ်ီၿပီး ထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာ ဖန္တီးမႈဗဟုိခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္တုိင္းမွာ ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ဖက္ရွင္ကုိ စိတ္၀င္စားသလား၊ ရုပ္ရွင္၊ ကာတြန္းကား၊ ဓါတ္ပုံ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဒီဇုိင္း၊ ေၾကာ္ျငာ၊ ဂီတ၊ စာေပ၊ အက၊ ဇာတ္သဘင္တုိ႔ မွာပဲ ေအာင္ျမင္လုိသလား၊ သင့္ကုိစိတ္အားတက္ၾကြ အားက်ေစမည့္ ၾကြယ္၀လွေသာပါရမီႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ယူေကမွာေတြ႔ရပါမည္။

ကမၻာ့ထိပ္တန္း အႏုပညာတကၠသုိလ္ (၃)ခုအပါအ၀င္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းဖြံ႔ျဖိဳးေစေသာ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးသင္တန္းမ်ား ယူေကမွာ ရွိပါသည္။ ဌာနမ်ားအၾကား အေတြးအျမင္ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားအားအျပန္အလွန္ အားေပးလွ်က္ရွိၿပီး ဆုတ္သာတက္သာရွိေသာ သင္တန္းတုိမ်ားေၾကာင့္ ယူမည့္ ဘာသာရပ္တဲြတြင္ သင္စိတ္အ၀င္စားဆုံး ဘာသာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းႏုိ္င္ပါမည္။

ဖန္တီးတီထြင္တတ္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ သင္လုိအပ္သမွ် ဘာမဆုိရွိပါသည္

မိမိတုိ႔၏ တုိးတက္ေသာ သင္ၾကားေရး ခ်ဥ္းကပ္နည္းေၾကာင့္ ပညာေရးအားေကာင္းမႈႏွင့္ လြပ္လပ္မႈမ်ားအားခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်ေစၿပီး သင္ေဖာက္ထြက္သြားႏုိင္ေစရန္၊ သင္လုိလားေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ယူေကသည္ တီထြင္ဖန္တီးေသာ digital applications မွာလည္း  ေရွ႕တန္းတြင္ရွိၿပီး တကၠသုိလ္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ယူေကသည္ ထိပ္တန္း(၅)နုိင္ငံတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အခုိင္အမာ ဆက္ႏြယ္ထားျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႔႔ဘ၀အေတြ႔အႀကဳံမ်ား သင္ရရွိေစႏုိင္ၿပီး ဘြဲ႔ရေသာအခါ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါမည္။

သင့္တစ္သက္တာလုပ္ငန္းတြင္ မည္သည့္အရာကို ဖန္တီးလုိသည္ျဖစ္ေစ ယူေကကဲ့သို႕ စတင္လုပ္ကုိင္ရန္ ေကာင္းသည့္ေနရာ မရွိပါ။

သင္ဘာကုိေလ့လာရပါမလဲ

ယူေကမွာ ပန္းခ်ီႏွင့္ဒီဇုိင္း သင္တန္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္အျပင္ ဖန္တီးတီထြင္ေသာ အႏုပညာသင္တန္း ေထာင္ခ်ီရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး သင္တန္းမ်ားမွာ-

ပန္းခ်ီႏွင့္ဒီဇုိင္း

ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း၊ အႏုပညာ၊ ကာတြန္းပညာ၊ ေၾကြထည္ႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာလုပ္ေသာ 3D ပညာ စသည္ျဖင့္ သင့္အေတြးအျမင္ႏွင့္ တစ္သက္တာလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္ႏွင့္ကုိက္ညီမည့္ ပန္းခ်ီႏွင့္ ဒီဇုိင္းသင္တန္းမ်ား ေတြ႔ရပါမည္။

ရုပ္ရွင္၊ ဓါတ္ပုံႏွင့္ ကာတြန္းကား

ရုပ္ေပါင္းစပ္ဖန္တီးမႈ၊ ဇာတ္လမ္းပံုစံ၊ နည္းပညာပုိင္း စသည္ျဖင့္ ပညာရပ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ားျဖင့္ ယူေကတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါၾကြယ္၀ေနသည္ကုိ ရုပ္ရွင္၊ ဓါတ္ပုံႏွင့္ ကာတြန္းကားသင္တန္းသားမ်ားမွ ေတြ႔ရပါမည္။ သင္တန္းမ်ားမွ တုိးတက္ေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ ပုိမုိသင္ၾကားလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ယခင္က ၀ါရင့္ပညာရွင္မ်ားသာ လုပ္ခဲ့ၾကေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဖမ္းယူနည္း (motion capture suites)ကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာရပ္မ်ားကုိ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းသားမ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ၾကပါၿပီ။

ဇာတ္သဘင္၊ ဂီတ အႏုပညာ

ဇာတ္သဘင္၊ အကမွ ဂီတမ်ိဳးစုံ စသည္ျဖင့္ သင္စိတ္အားသန္ရာ နယ္ပယ္မွာ ဗဟုသုတ ၾကြယ္၀ေစရန္၊ သင့္အစြမ္းအစကုိအသုံးခ်ၿပီး ဖြံ႔ျဖိဳးေစရန္ ယူေကတစ္ဝွမ္းမွ တကၠသုိလ္မ်ားမွ သင့္ကုိကူညီနုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘြဲ႔ရေသာအခါ ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာမွ မည္သည့္ပရိတ္သတ္ကိုမဆို ေဖ်ာ္ေျဖရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါမည္။

ရသစာေပ၊ ဇာတ္ညႊန္း၊ ကဗ်ာ

ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ရုပ္ရွင္အတြက္ ဇာတ္ညႊန္းေရးရန္ျဖစ္ေစ၊ ကမၻာတစ္ဝွမ္း စာအုပ္စင္မ်ားမွာ သင့္လက္ရာ စာအုပ္တင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အိပ္မက္မက္ထားသည္ျဖစ္ေစ သင့္ပညာရပ္ ထက္ျမက္လာေစရန္္၊ သင့္ကုိယ္ပုိင္ဟန္ ေပၚလြင္လာေစရန္္၊ အေရးပါေသာသူမ်ားေရွ႕ သင့္လက္ရာမ်ား တင္ဆက္ႏုိင္ေစရန္္ ယူေကမွ အေတြ႔အႀကဳံရွိေသာ ဆရာ/မမ်ားမွ ကူညီႏုိင္ပါသည္။

ယူေကမွဖန္တီးတီထြင္သည့္အႏုပညာ

ယူေကျမိဳ႕မ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ႏွင့္ စည္ကားေနၿပီး သင္လာေရာက္ပညာသင္ေသာအခါ ဖန္တီးတီထြင္မႈ ဘာသာစကားႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳရစ္သိုင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယူေကတြင္ ျပခန္း၊ ျပတုိက္၊ ဇာတ္ရုံ၊ ရုပ္ရွင္ရုံႏွင့္ ဂီတပြဲလုပ္ရန္ အားကစားကြင္းမွအစ ခန္းမမ်ားအဆုံး ေထာင္ခ်ီရွိပါသည္။ တကၠသုိလ္၀င္းထဲ ဂီတပြဲက်င္းပေသာ ပြဲခင္းအေသးေလးမ်ားတြင္လည္း တက္သစ္စ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ပါရမီရွင္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကုိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အားေပးနုိင္ပါသည္။

ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ျပည္႔ႏွက္ေနေသာ ယူေကတြင္လည္း သင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Glastonbury Festival (ဂလပ္စတန္္ဘယ္ရီ) ဂီတပြဲေတာ္ႀကီး၊ အလားတူ Festival N°6 ပြဲေတာ္ေလးမ်ား၊ ဂိမ္းေဆာ့ျပိဳင္ပြဲ၊ စာေပပြဲေတာ္ လန္ဒန္ဖက္ရွင္ သီတင္းပတ္စသည့္မ်ိဳး လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ပြဲမ်ားလည္းရွိပါသည္။

တီထြင္ဖန္တီးေသာ မည္သည့္ဘာသာရပ္ကို သင္စိတ္အားထက္သန္သည္ျဖစ္ေစ သင္ႏွင့္ကုိက္ညီမည့္ ပြဲတစ္ခုခုကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ နယ္ပယ္တြင္ အေတာက္ပဆုံး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရင္း သင့္ပညာရပ္တုိးတက္ရန္ သင့္ဘ၀တုိးတက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အရာအားလုံး ယူေကမွာရွိပါသည္။

မျှဝေပါ