ျပည့္စုံေသာအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းကုိ ယူေကမွာစတင္ပါ

သင္သည္ အင္ဂ်င္နီယာအေလာင္းအလ်ာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင့္တစ္သက္တာလုပ္ငန္း စတင္ရန္ ယူေကကဲ့သို႕  ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာ ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတြင္ မိမိတုိ႔သည္ ကမၻာ့အဆင့္(၅) ခ်ိတ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္  အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္အားလုံးသင္ၾကားရာမွာလည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကမၻာႏွင့္တစ္ဝွမ္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အလြန္အမင္း လုိအပ္ေနပါသည္။ စက္ရုပ္ပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ တာရွည္ခံစြမ္းအင္၊ အသိဥာဏ္တုအေဆာက္အဦ စသည္ျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔တစ္ခုမွ ဖြံ႔ျဖိဳးၿပီးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ သင္အထူးျပဳရန္ လုပ္ငန္းလမ္းစမ်ား ဖြင့္ေပးပါသည္။ မည္သည့္ေနရာမဆုိ ခရီးသြားရန္၊ အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ထံတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထား ရွိမရွိ သိလုိလွ်င္ ယူေကမွ သင္လုိအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေပးပါသည္။

ကမၻာ့ထိပ္တန္းစက္မႈတကၠသုိလ္ (၁၀)ေက်ာင္းတြင္ (၃)ေက်ာင္းသည္ ယူေက၌ တည္ရွိၿပီး မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္ သင္သည္ျဖစ္ေစ ထူးခၽြန္ေသာ သင္ၾကားေရးနွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကမၻာ့အဆင့္မီ အဆက္အသြယ္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အထက္ျမက္ဆုံး နည္းပညာ၊ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေႏွာက္ေျပးေစရန္္လုပ္ပါ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေတာ္ဆုံးသူမ်ားမွ စုေဆာင္းထားေသာ ဗဟုသုတကုိ သင္ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔၏ သင္ၾကားေရးကုိ တုိးတက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ပုံစံခ်မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ သင့္ဦးေႏွာက္ပုိေျပးလာမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ စိန္ေခၚၿပီး သင့္အနာဂတ္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပုံသြင္းနုိင္ရန္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ အားတက္ဖြယ္ နက္နဲသည့္ အေတြးအျမင္မ်ားလည္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယူေကမွ သင္တန္းမ်ိဳးစုံသည္ အျခားႏုိ္င္ငံမ်ားမွသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုိမုိတုိေတာင္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ဘယ္သြားသြား အင္ဂ်င္နီယာေလာကတြင္ ပုိမုိျမန္ဆန္စြာ တံခါးမ်ားပြင့္ေစမည့္ အရည္အခ်င္းတစ္ခုႏွင့္အတူ သင့္တစ္သက္တာ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

သင္ဘာကုိေလ့လာရပါမလဲ

မိမိတုိ႔၏ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႔အားလုံးက မသုံးမျဖစ္ တြက္ခ်က္နည္းမွအစ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပစၥည္းသဘာ၀ ဗဟုသုတအဆုံး ဘာသာရပ္၏ အႏွစ္သာရကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာနားလည္ေစပါမည္။ သုိ႔ရာတြင္ မည္သည့္အဆင့္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာကုိ ေလ့လာလုိသည္ျဖစ္ေစ သင္စိတ္အ၀င္စားဆုံးနယ္ပယ္မွာ အထူးျပဳရန္ အခြင့္အလမ္း ရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

ေလေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာ

ပ်ံသန္းမႈ၏ သေဘာတရားကို စိတ္၀င္စားခဲ့လွ်င္ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားအားလုံးေနာက္ကြယ္မွ သုေတသနႏွင့္ ဒီဇုိင္းကအစ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စမ္းသပ္ေရး၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအဆုံး စက္မႈပညာသေဘာတရားမ်ားကုိ  ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အာကာသသိပၸံ၊ ေလအေရြ႕ (aerodynamics)၊ ေလေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ (aeroelascity)၊ တြန္းအား(propulsion) ႏွင့္ေလေၾကာင္း အီလက္ထရြန္းနစ္(avionics)တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ အထူးျပဳေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထရြန္းနစ္အင္ဂ်င္နီယာဟူသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္ အေသးစား အီလက္ထရြန္းနစ္ပတ္လမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။  ဤကဲ့သုိ႔ဘြဲ႔မ်ိဳး ရထားလွ်င္ ျမိဳ႕ႏွင့္ခ်ီေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ေ၀ေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၊ စက္ရုပ္စနစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး စသည္တုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသည္။

ဓါတုအင္ဂ်င္နီယာ

သင့္သိပၸံအေျခခံ ေကာင္းမည္ဆိုလွ်င္ အသုံး၀င္ေသာျဒပ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာမွာ ဓါတုႏွင့္ဇီ၀ျဖစ္စဥ္မ်ား ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔သုံးေၾကာင္း ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ စဥ္းစားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ၿပီး ေန႔တုိင္းေတြ႔ရေသာ ျဖစ္စဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ထုတ္ကုန္အဖုံဖုံေနာက္ကြယ္မွ အလြန္ထူးျခားေသာ  သိပၸံနည္းက် အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာ

ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက hardware၊ software အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ပုံစံထုတ္ျခင္း၊ အစမ္းလုပ္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကုိ အီလက္ထရစ္ကယ္အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပုိင္းမ်ားအားေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ထပ္ေနေသာေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာ အသုံးခ်စရာ အမ်ားႀကီးေပၚေပါက္လာၿပီး သင့္ပညာေရးမွာကြန္ပ်ဴတာဂရပ္ဖစ္ကအစ မုိက္ကရုိကြန္ထရုိလာအဆုံး အားလုံးျခဳံငုံမိႏုိင္ပါသည္။

ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ

ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ထုထည္ႀကီးမားေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦလုပ္ငန္းမွာ ဒီဇုိင္းထုတ္ၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ မိမိတုိင္းျပည္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ဖြံ႔ျဖိဳးေစလုိသူ မည္သူႏွင့္မဆုိ လုံး၀ကုိက္ညီေသာ ဘြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ မက္ကင္းနစ္၊ ဟုိက္ဒေရာလစ္၊ ဂ်ီအုိတက္ခနစ္ႏွင့္ စာရင္းအင္းစိစစ္ေလ့လာျခင္း စသည္မ်ားပါ၀င္ေသာအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္သုံးကာ လူထုအက်ိဳးျပဳ ႏုိင္မည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားဖန္တီးရန္ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စက္မႈႈအင္ဂ်င္နီယာ (Mechanical Engineering)

အင္ဂ်င္နီယာနယ္ပယ္တြင္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆုံးထဲ ပါ၀င္ေသာ ဤဘြဲ႔ကုိယူျခင္းျဖင့္ စက္စနစ္မ်ားမည္သည့္လုိ ပုံစံထုတ္၊ ျပဳလုပ္၊ ထိန္းသိမ္းရေၾကာင္း ေလ့လာသင္ၾကားရပါမည္။ သင္တန္းမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပင္မဧရိယာမ်ားျဖစ္ေသာ  thermodynamics, fluid dynamics, stress analysis ႏွင့္ technical drawingတုိ႔ကုိ ျခဳံငုံမိၿပီး စက္ရုပ္ပညာ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ mechatronicsအထူးျပဳလုိသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါသည္။

ယူေကရွိအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္

ယူေကကအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရမ်ားကုိ ရာစုႏွစ္ခ်ီ လင္းလက္ခဲ့ေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈ မီးတန္ေဆာင္ျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ အလုပ္ရွင္မ်ား ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ အျပိဳင္းအရုိင္းေပၚေပါက္လာေသာ စက္မႈပညာဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားမွ အစျပဳၿပီး ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးေလယာဥ္မ်ားတည္ေဆာက္ေသာ အစဥ္အလာတုိင္ေအာင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ ၿဗိတိသွ်မ်ား ခြဲျခား၍မရပါ။

အင္ဂ်င္နီယာပညာျဖင့္ ျမိဳ႕မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ အျခားကမၻာ့ေဒသမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏လုပ္ငန္းအေထြေထြမွ ကမၻာ့အဆင့္မီ နည္းပညာကုိ ေ၀မွ်ရန္ ကမၻာေျမတစ္ခြင္ ခရီးႏွင္ခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ ယူေကမွာဘြဲ႔ရေသာအခါ သင္ဘယ္သြားသြား အလားတူ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ိဳး ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယူေကတြင္ေနျခင္းျဖင့္ ဤေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ကုိ္ယ္ေတြ႔သိရမည့္ အားသာခ်က္ ရွိၿပီး ဘာသာရပ္နယ္ပယ္အားလုံးမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာအခ်က္က သင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ လႊမ္းျခဳံရစ္သုိင္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ဘြဲ႔ရသည့္အခါ ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာမဆို၊ မည္သူႏွင့္မဆုိ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေစႏုိင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးစြမ္းရည္ႏွင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈမ်ား ရရွိသြားေစပါမည္။

သင့္အတြက္၊ ေနရာတုိင္းမွလူတုိင္းအတြက္ ရင္သပ္ရႈေမာအံ့ၾသဖြယ္ အနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္လုိလွ်င္ သင့္အတြက္အေကာင္းဆုံး တစ္သက္တာ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းကုိ ယူေကတြင္ စတင္လုိက္ပါ။

မျှဝေပါ