သင္မည္သည့္ဘာသာရပ္ကိုပင္ စိတ္အားသန္သည္ျဖစ္ေစ ယူေကသည္ ေက်ာင္းတြင္း ေက်ာင္းျပင္ သင္စိတ္ပါ၀င္စားရာကုိ ေလ့လာလုိက္စားႏုိင္ေသာ ေနရာေကာင္းပါ။ သင္သည္ အားကစား၀ါသနာအုိး၊ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းစြဲသူ၊ တက္သစ္စ သိပၸံပညာရွင္၊ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ပါသူ - မည္သူပင္ျဖစ္ေစကာမူ ယူေကတြင္ပညာသင္ျခင္းျဖင့္ သင္အလုပ္စလုပ္ရန္ ကူညီၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားလည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မည့္ ဘာသာရပ္ကုိသိၿပီလား။ ဤေနရာ၏ Search Tool ျဖင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုကို ရွာေဖြပါ။

In this section

ယူေကတြင္ဂိမ္းကစားျခင္းကုိစူးစမ္းရွာေဖြပါ

တစ္သက္တာ ဂိမ္းေဆာ့ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေနပါသလား။ ဒါဆုိလွ်င္ သင့္ခရီးစတင္ရန္ အားတက္ဖြယ္ တစ္ေနရာကုိ ယူေကမွ ေပးႏုိင္ပါသည္။

ယူေကမွာ စီးပြားေရးဘြဲ႔ကုိ ေဖြရွာပါ

စီးပြားေရးေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္လုိေသာ မည္သည့္ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမဆုိ ယူေကသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အေကာင္းဆုံး၊ ေစ်းအခ်ိဳဆုံး၊ ပညာရပ္မွာလူရုိေသရွင္ရုိေသ အျဖစ္ဆုံး ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္သည္။

ယူေကမွဖန္တီးတီထြင္ေသာအႏုပညာဘြဲ႔ကုိရွာေဖြပါ

သင္၏ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းကုိ တစ္သက္တာလုပ္ငန္းအသြင္ ေျပာင္းလုိ္ပါက ယူေကကဲ့သို႕ သင့္၏အႏုပညာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေစႏုိင္ေသာ ေနရာ မရွိေတာ့ပါ။