ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစရန္္ကုသလုိပါသလား။ သင့္တစ္သက္တာေဆးကုသမႈကုိ ယူေကတြင္ စတင္လုိက္ပါ။

ေဆးပညာျဖင့္ တစ္သက္တာလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနခဲ့လွ်င္ ယူေကကဲ့သို႕ ေကာင္းသည့္ေနရာ မရွိပါ။ မိမိတုိ႔သည္ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးတြင္ ရာစုႏွစ္ခ်ီေရွ႕တန္းကရပ္တည္ခဲ့ၿပီး မိမိတုိ႔၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေပါင္းသန္းခ်ီၿပီး ကယ္တင္ေပးခဲ့ပါၿပီ။ မိမိတုိ႔၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားမွာ ပထမဦးဆုံး ကာကြယ္ေဆး၊ အာထရာေဆာင္းနည္းပညာ၊ မ်ိဳးရုိးဗီဇစီစဥ္မႈ(genetic sequencing) စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ အဲဒီေတြ႔ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ ေဆးပညာမွာ ႏုိဘယ္ဆု ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္လည္း ကမၻာ့ေနရာမေရြး အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေဆးပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တတ္ေျမာက္လုိေသာ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ယူေကသည္ ပထမေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့အဆင့္မီအရည္အခ်င္းမ်ား

ယူေကေဆးဘြဲ႔ရသူမ်ားကုိ လုိခ်င္သူမ်ားလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့အဆင့္မီ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိသည့္အျပင္ ယူေကတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွာ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ခြင့္၊ အလြန္အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သုေတသနႏွင့္ထိေတြ႔ေလ့လာခြင့္ ရၾကေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားက သိၾကပါသည္။ ယူေကေဆးသုေတသနသည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးမ်ားထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ေဆးပညာဘြဲ႔အတြက္ ယူေကကုိေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ ရွာေဖြမႈမ်ား လုပ္ေနေသာ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ သင္ပညာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ေဆးပညာနယ္ပယ္ကုိပင္ သင္စိတ္အားထက္သန္သည္ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္ေသာ တစ္သက္တာ လုပ္ငန္းအတြက္ ယူေကဘြဲ႔မွ သင့္ကုိ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ေပးပါမည္။

သင္ဘာကုိေလ့လာရပါမလဲ

ယူေကတြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေဆးတကၠသိုလ္ ၃ ေက်ာင္းအနက္ ၂ ေက်ာင္း ရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ နုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ကမၻာ့အဆင့္မီ ေဆးပညာသင္ၾကားေပးေသာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ တကၠသုိလ္ အေျမာက္အမ်ား ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္တုိင္း ဗဟုသုတ အႀကြယ္ဆုံးသူမ်ားမွ ဦးေဆာင္ေသာ ကမၻာ့အဆင့္အျမင့္ဆုံး သင္ၾကားေရး၀န္းက်င္တြင္ သင္ၾကားႏုိင္ပါမည္။

အထူးျပဳဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားဘာသာရပ္(၆၀)အထူးျပဳႏုိင္ၿပီး ယူေကသင္တန္းမ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္္ စီစဥ္ထားေသာၾကာင့္ ပညာသင္ရင္း မိမိကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ထက္ျမက္ေစရန္္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။ အထူးျပဳဘာသာရပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-

  • ေဆး
  • အေထြေထြေရာဂါကု
  • ခြဲစိတ္ကု
  • -မ့ေဆး
  • -ရာဂါေဗဒ
  • ဓါတ္မွန္
  • စိတ္ပညာ

ေနာက္ဆံုးေပၚပစၥည္းကရိယာနွင့္ သုေတသန

ေဆးပညာႏွင့္လက္ေတြ႔႔သုေတသနတြင္ ယူေကမွ ကမၻာ့ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ လက္ေတြ႔႔သုေတသန ေနာက္ဆုံး ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ အျခားယူေကတကၠသုိလ္မ်ားမွ ၾကြယ္၀လွေသာ သိပၸံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အတြင္းက်က်အျမင္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ပါမည္။

ေဆးပညာဆုိင္ရာအဂၤလိပ္စာ

ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေဆးပညာရွင္မ်ားသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ အဂၤလိပ္စာကုိ မတတ္မေနတတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကား၏ ဘူမိနက္သန္ေဒသမွာ ပညာသင္ၾကားရေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေထြးေရာယွက္တင္ ေျပာဆုိသင္ၾကားႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး သင္အားထားစရာ အေျပာႏွင့္ အေရးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ယုံၾကည္မႈလည္း တုိးလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႔႔သင္ၾကားေသာ၀န္းက်င္

ယူေကရွိ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေဆးရုံမ်ားအၾကား ခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားရင္း လက္ေတြ႔႔ေစာလ်င္စြာ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘြဲ႔မရခင္ပင္ လူနာအစစ္မ်ားကုိ ကုသရေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔႔စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းနွီးၿပီး ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ သင္တန္းမွ သီအုိရီေနာက္ခံ အေၾကာင္းကုိ ခင္းေပးၿပီး လက္ေတြ႔႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ စတင္အလုပ္လုပ္ေသာအခါ ေဆးကုသရန္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ၿပီး ျဖစ္ေနပါမည္။

ယူေကမွေဆးပညာ

ေဆးပညာကုိ ယူေကတြင္ ၁၃-ရာစုတည္းက သင္ၾကားေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဗဟုသုတႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွန္း အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လက္ေတြ႔႔ကုသေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအားသင္ၾကားရာတြင္သုံးေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ ယူေက၏ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ (NHS)က တစ္ကမၻာလုံး ေက်ာ္ၾကားၿပီး အစိုးရေထာက္ပံ့သည့္ စံနမူနာပုံစံျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၈-ခုမွာ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ NHS သည္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အမ်ားအခမဲ့ရသင့္သည္ဟူေသာ အစဥ္အလာ ယုံၾကည္ခ်က္အေပၚ အေျခခံထားၿပီး  လက္ရွိ ယူေကလူဦးေရ (၆၅)သန္းအတြက္ ေဆး၊ သြား၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ မ်က္စိက်န္းမာေရးကုိ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ယူေကတြင္ ပညာသင္ၾကားလွ်င္ ထုိစုေပါင္း စနစ္ကုိ သင္အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကဆရာ၀န္မ်ားထံမွ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး နက္နဲေသာ အေတြးအျမင္မ်ားလည္း ရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတုိ႔၏ သုေတသန၊ စိတ္အားတက္ၾကြဖြယ္ ဆရာ/မမ်ားမွအစ ေပၚထြန္းလာေသာ ေဆးသိပၸံ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တုိးတက္ေပါင္းစပ္ျခင္းအဆုံး ေဆးပညာ၏ေရွ႕တန္း ဗဟုသုတ - ကမၻာတစ္ဝွမ္း မည္သည့္ေနရာမဆုိ လက္ေတြ႔႔အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ ဗဟုသုတမ်ားအားသင္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

မျှဝေပါ