©

Mat Wright

မိမိတုိ႔၏သင္ၾကားေရးဘာေၾကာင့္တစ္မူထူးျခားပါသလဲ

ယူေကမွ ေအာင္္ျမင္ၿပီး စြယ္စုံရေသာ ဘြဲ႔ရမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္းမွာ မိမိတုိ႔၏ ေက်ာ္ၾကားၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ သင္ၾကားနည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ သင္ၾကားေရး တစ္မူထူးျခားသည္ ဟူသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ယူေကတြင္ ေရွးသင္ၾကားနည္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳလွ်က္ စမ္းသပ္ခ်ဲ႕ထြင္ သင္ၾကားေသာ သမုိင္းအစဥ္အလာရွိခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးတြင္သာမက၊ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပါ ပုိမုိအက်ိဳးရွိေစခဲ့ပါသည္။

တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုမွာ သင့္အနာဂတ္လုပ္ငန္းတြင္ ရင္္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႔ဘ၀ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းခုိင္းေသာ ျပႆနာအေျချပဳသင္ၾကားေရး (စူးစမ္းမႈအေျချပဳ သင္ၾကားေရး-ဟုလည္း ေခၚပါသည္)ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔သင္ၾကားရာတြင္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၊ လက္ေတြ႔ဘ၀အေျခအေနသဖြယ္ ဖန္တီးထားေသာ အေနအထားတြင္သင့္ကုိ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤနည္းမ်ားျဖင့္ သီအုိရီကုိ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ျခင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အခ်ိန္တုိအတြင္း သင္ၾကားေရး အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ဘြဲ႔ရၿပီး အလုပ္ယွဥ္ျပိဳင္ရွာရေသာအခါ အသာစီး ရေစျခင္းမ်ား ရွိလာေစပါမည္။

ျပႆနာေျဖရွင္းမႈအေျချပဳ သင္ၾကားေရးႏွင့္အတူ အစဥ္အလာ သီအုိရီအေျချပဳသင္ၾကားေရးကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သင္၏ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေတြးေခၚမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးေစမည့္ အုပ္စုဖြဲ႔ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းသင္ၾကားမႈ (tutorials) တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္းအမ်ားစုတြင္ ကုိယ္ပုိင္သုေတသနလုပ္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္၊ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ မိမိကုိယ္မိမိ တြန္းအားေပးမႈ၊ ပုိမုိလြတ္လပ္စြာေတြးေခၚတတ္မႈစသည္တုိ႔ကုိ ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး ေလ့လာမႈ ျပဳေစပါသည္။

နည္းပညာျဖင့္သင္ၾကားျခင္း

ယူေကတကၠသုိလ္အမ်ားစုမွာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ နည္းပညာကုိ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး ကမၻာ့အဆင့္အျမင့္ဆုံး အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပုိမုိနားလည္ေစရန္္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္္။ e-learning (အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္သင္ၾကားေရး)၊ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္သည့္မွန္ျပင္ (interactive screens)၊ အခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ နည္းပညာပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္က ေလ့လာျခင္း၊ စမ္းသပ္မႈျပဳျခင္း၊ စာအုပ္အေျမာက္အမ်ားဖတ္ျခင္း- မည္သည္ကုိလုပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ သင္တက္ၾကြလႈပ္ရွား စိတ္၀င္စားႏုိင္မည့္ ေခတ္မီသစ္လြင္ေသာ သင္ၾကားေရး ၀န္းက်င္အတြက္ မိမိတုိ႔ တကၠသုိလ္မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါသည္။

အေတာ္ဆုံးအေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားထံမွသင္ၾကားပါ

သင္ၾကားေရးကုိ အသက္သြင္းေပးသူမ်ားမွာ ဆရာ/မမ်ား ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ပါသည္။ အားက်အတုယူဖြယ္ေကာင္းၿပီး ကုိယ္စီကုိယ္ငွ တစ္မူထူးျခားေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္တြင္ ထူးျခားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား သုံးၾကမည့္ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံမွ ဆရာ/မမ်ားလက္ေအာက္ ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ဦးခ်င္းပုိ႔ခ်မႈေအာက္၀ယ္ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ၄င္းတုိ႔ိ႔၏လုပ္ငန္း အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ပင္လွ်င္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ အရင္းစစ္ေသာ္ သင့္နယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေအာင္္ျမင္ၿပီးသားသူတစ္ဦး၏ သင္ၾကားမႈ ခံယူရျခင္းထက္ ပုိေကာင္းေသာနည္း ဘယ္မွာရွိႏုိင္ပါမည္နည္း။

သင့္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးပါေစ

မည္သည္ကုိပင္ ေလ့လာသည္ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဘာသာစကားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ ယူေကမွာ သင့္ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ပထမဆုံးေန႔မွစၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ကာ  ေဆးပညာဆုိင္ရာအဂၤလိပ္စာကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အသုံးအႏွုန္းမ်ားအားေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္ခြင့္လည္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတန္းတက္သည္ျဖစ္ေစ၊ သူငယ္ခ်င္းနွင့္ ေကာ္ဖီဆုိင္တြင္  စကားစျမည္ေျပာသည္ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္စကား၏ မူလဘူတျဖစ္ေသာ ယူေကတြင္ ေနထုိင္ရင္း ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ေန႔စဥ္တုိးတက္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင့္တုိးတက္မႈကုိ စစ္ေဆးနည္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္သြားပါမည္။ အေရး၊ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမွအစ ပေရာဂ်က္ႏွင့္ စာတမ္းျပဳစုေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သင့္၏အားသာခ်က္မ်ားအား အမွန္တကယ္နားလည္ၿပီး ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ အေကာင္းဆုံးကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားေသာ စစ္ေဆးမႈနည္းျဖင့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ဘာသာစကားအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ Learn English website ကုိ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားေတြးေခၚသူျဖစ္ၿပီးမွဘြဲ႔ယူပါ

အေရးႀကီးဆုံးမွာ သင့္ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္အလုပ္အကုိင္ ရရွိေရးတြင္ မရွိမျဖစ္ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခား ေတြးေခၚတတ္ေစရန္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ သင္ၾကားနည္းအားလုံးမွ ပံ့ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာကုိစူးစမ္းျခင္း၊ ဘက္လုိက္မႈကုိ စိန္ေခၚျခင္း၊ ဟာကြက္ရွာျခင္း၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းၿပီး ဆုတ္သာတက္သာရွိေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တျခားသူမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေသာ သင့္၏ တစ္သီးပုဂၢလဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ ပုံသြင္းေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႔႔ဘ၀ ျပႆနာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ အေျဖရွာမႈကုိ အေလးထားေသာေၾကာင့္ သင္ေက်ာင္းၿပီးေသာအခါ ကမၻာတစ္၀ွန္းမွ အလုပ္ရွင္မ်ား ရွာေဖြေနေသာ မရွိမျဖစ္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားေတြးေခၚမႈ စြမ္းရည္ျဖင့္ ျပန္သြားႏုိင္ေစရန္္ မိမိတုိ႔၏ သင္တန္းမ်ားမွ အေထာက္အကူျပဳေနပါသည္။

မျှဝေပါ