ယူေကသည္ သိပၸံႏွင့္ သုေတသနအရာတြင္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ထက္ျမက္ေသာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ၊ ေပၚထြန္းလာေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနေသာ တကၠသုိလ္ အေျမာက္အမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ကမၻာနွင့္အဝွမ္းေတာင္းဆိုမႈ ျမင့္မားေနေသာ အေတြးအျမင္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ရရွိလွ်က္ ဘြဲ႔ရသြားၾကပါသည္။

ကမၻာ့ေရွ႕ေျပးရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ား

ထူးကဲဆန္းၾကယ္ေသာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ အေမြအႏွစ္အသစ္မ်ားအေပၚအေျချပဳတည္ေဆာက္ထားေသာ ယူေကတကၠသိုလ္တို႕မွ သုေတသနကုိ အေလးထားလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယူေကမွ သုေတသနရလဒ္၏ ၅၄ရာခုိင္နွုန္းကုိ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ကမၻာမွာ အဆင့္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဘရာဇီးတုိ႔ထက္ ပုိျမင့္ပါသည္။

အျခားသူမ်ားထက္ မိမိတုိ႔၏ သုေတသနမ်ားကုိ ပညာေရးေဆာင္းပါး ေရးသားရာတြင္ ပုိမုိကုိးကား ထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသူ/သား - အထူးသျဖင့္ ဆုိင္ရာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အထက္ျမက္ဆုံး ျဖစ္လုိေသာ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ထိ္ပ္တန္းေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

ထူးခၽြန္ေသာဆရာမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ

မိမိတုိ႔၏ အလြန္ေကာင္းေသာ သုေတသနေနာက္ကြယ္တြင္ အလြန္ေတာ္ေသာ ဆရာ/မမ်ား ရွိေနပါသည္ - အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မွာ အေတာ္ဆုံးသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာ/မမ်ား၏ ကူညီပံ့ပုိးမႈေၾကာင့္ သင္ၾကားေရး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ စိတ္အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုံံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေပၚလြင္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသား ၉၃ရာခိုင္နွုန္းက ယူေကသင္ၾကားေရးမႈ အရည္အေသြးကုိ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။

ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာသုံးပါ

ယူေကတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကၽြမ္းက်င္ေစရန္္ ေလ့က်င့္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္ေနရာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သည္ျဖစ္ေစ အသိမ္ေမြ႔ အနက္နဲဆုံး ၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစုံအတြက္ အရံသင့္သုံးရန္ ေနာက္ဆုံးေပၚကိရိယာ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာ မ်ားျဖင့္ သင့္သုေတသနကုိ ေလ့လာလုိက္စားႏုိင္ပါသည္။

လက္ေတြ႔႔ဘ၀အေျချပဳသုေတသန

ကမၻာေပၚတြင္ဂုဏ္သတင္းအႀကီးမားဆံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ မိမိတုိ႔၏ ပညာေရးသီအုိရီမ်ားအား လက္ေတြ႔႔ဘ၀ႏွင့္ စပ္ဟပ္မႈရွိမရွိ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိ က်ားကုတ္က်ားခဲ စမ္းသပ္ထားပါသည္။ ကမၻာကုိ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲေစေသာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ အစဥ္အလာလည္း ႀကီးမားပါသည္။ 

External links

မျှဝေပါ