©

Mat Wright

ေျခလွမ္းတုိင္းမွာ အႀကံျပဳပံ့ပုိးျခင္း

ယူေကဆီ ပညာသင္ရန္ ခရီးသြားရျခင္းမွာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသကဲ့သုိ႔ အားငယ္စရာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ ဘာသာစကား၊ အစားအေသာက္၊ ေငြေၾကးမ်ား မတူေသာ ႏုိင္ငံသစ္တစ္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ျခင္းမွာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းက ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေနေပ်ာ္ေစရန္္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိတုိ႔က အေတြ႔အႀကဳံ ရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ ယမန္ႏွစ္က ႏုိင္ငံေပါင္း (၂၀၀) မွ ေက်ာင္းသူ/သား (၄၉၃၀၀၀) ဦးကုိ ၄င္းတုိ႔ိ႔ႏုိင္ငံမွ မထြက္ခြာမီအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ပညာသင္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံး မိမိတုိ႔မွ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ ေဖာ္ေရြေသာ သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိမိတုိ႔၏ ထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ သင္လုိအပ္ေသာ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားအားလုံး ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ

  • "စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ"ဟူသည္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေနာက္ထပ္လုိအပ္မည့္ အကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ တကၠသုိလ္မ်ားမွ ဖန္တီးထားေသာ အထူးအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသူ/သား မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္္ တိတိက်က် ေပးထားေသာ အႀကံျပဳမႈႏွင့္ ပ့့ံပုိးမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

  • သင္ယူေကမွာ ဆုိက္ေရာက္စဥ္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆုိမႈ၊ ေက်ာင္းသူ/သားဗီဇာေလွ်ာက္ထားေရး ကူညီေပးမႈ၊ ခရီးအတြက္စီစဥ္မႈႏွင့္ ပညာသင္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး အဂၤလိ္ပ္ဘာသာစကား ပံ့ပုိးေပးမႈ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ သင့္ျပင္ဆင္မႈ၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမႈတုိ႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

  • သင္ခရီးမထြက္မီ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ပူပန္မႈမ်ား ေျဖေဖ်ာက္ရန္ ရည္သန္ထားပါသည္။ သုိ႔မွာသာလွ်င္ သင့္ပညာေရးႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ယဥ္ေက်းမႈတြင္ သင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ အာရုံစုိက္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏သာေၾကာင္းမာေၾကာင္း

  • ယူေကကတကၠသုိလ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္ပညာသင္ခရီး၌ ကူညီလမ္းျပေပးရာတြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာပံ့ပုိးမႈ မွ်သာမက ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေသာ အားေပးမႈ၊ သင္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စိတ္အားတက္ၾကြမႈမ်ားကုိလည္း ေပးပါသည္။
  • မည္သည့္ျပႆနာကုိ ႀကဳံသည္ျဖစ္ေစ သင္အထီးက်န္မျဖစ္ပါ။  ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အျမဲတမ္း ယုံယုံၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အကူအညီေတာင္းႏုိင္ပါသည္။
  • တစ္ကုိယ္ရည္ျပႆနာ ႀကဳံေနရသူမ်ားအတြက္ အႀကံတိတိက်က်ေပးရန္ႏွင့္  ပံ့ပုိးမႈေပးရန္ ေလ့က်င့္ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိေသာ ေက်ာင္းအေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။
  • တကၠသုိလ္အအႀကံေပးမ်ားက ယူေကတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ ပံ့ပုိးေၾကာင္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သာေစ၊မာေစေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ပလုိင္းေမာက္တကၠသုိလ္ The University of Plymouth အႀကံေပးႏွင့္မန္ေနဂ်ာအား ေမးခြန္းေျဖၾကားေစခဲ့ပါသည္။ 'ေက်ာင္းသူ/သားအႀကံေပး တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းျခင္း' ဆုိေသာ pdf ဖုိင္ကုိ ေအာက္တြင္ ေဒါင္းလုဒ္ရယူႏုိင္ပါသည္။

ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံ၀န္းက်င္

ယူေကသည္ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာမ်ိဳးစုံရွိၿပီး မတူကြဲျပားမႈ  ျမင့္မားေသာေၾကာင့္  တစ္ျမိဳ႔လွ်င္ တစ္မ်ိဳးစီ ခံစားရပါမည္။ သင္ဘယ္ေနရာသြားသြား ပြဲေတာ္မ်ား၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္ျဖင့္ လႈပ္ရွားသက္၀င္ေသာ ၀န္းက်င္ အေထြေထြ အျပားျပား ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယူေကတြင္ ရရွိႏုိင္မည့္ ကမၻာ့အစားအေသာက္အမ်ိဳးအမည္မ်ားကလည္း မ်ားသည္ထက္မ်ားလာေသာေၾကာင့္ အရသာသစ္မ်ားေဖြရွာလုိသည္ျဖစ္ေစ၊ မိခင္ႏုိင္ငံမွ ဟင္းလ်ာႏွင့္ ဟင္းအမယ္မ်ားကုိ ေတြ႔လုိသည္ျဖစ္ေစ စူးစမ္းစရာမ်ား အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ယူေကတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အထူးေနသားက်ေစေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ မိမိတကၠသုိလ္မ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈျဖစ္ပါသည္။ ယူေက၏ ပညာေရး၀န္ထမ္း (၃၀ရာခုိင္နွုန္း) သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။

မျှဝေပါ