ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ယူေကတြင္ ျပိဳင္ဖက္ကင္းေသာ ပညာသင္ၾကားေရး အေတြ႔အႀကဳံရႏုိင္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳတကၠသုိလ္၊ သင္ၾကားေရးကုိဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံႏွင့္ ထိပ္တန္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ သင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္၀ေစရန္္ မိမိတုိ႔ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ယူေကမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား