©

Mat Wright

BA  ဘြဲ႔အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္မျဖစ္ မေသခ်ာ ျဖစ္ေနပါသလား။ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္း ႏွစ္မ်ိဳးလုံး စိတ္၀င္စားေနသလား။

UK Further Education ေကာလိပ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းလုိက္ပါ။ ယူေက၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးမွေပးေသာ အဆင့္ျမင့္အမ်ိဳးသားဒီပလုိမာ (Higher National Diploma) ကဲ့သုိ႔ အရည္အခ်င္းတစ္ခုခု ရယူၿပီး သင့္တစ္သက္တာ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားျဖည့္စြက္ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ြတစ္ခုခု ရေစရန္္ ဆက္တက္ႏုိင္ပါသည္။

UK Further Education ကုိအမည္သည့္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ရပါမလဲ

ယူေကမွာပညာသင္ၿပီး မိမိမွ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ ဆုတ္သာတက္သာ ရွိေစလုိလွ်င္ UK Further Education ေကာလိပ္မွ သင္တန္းတစ္ခု တက္လွ်င္ေကာင္းပါမည္။ UK Further Education ေကာလိပ္(FE)မ်ားကုိ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ၿပီး ေပါင္းကူးသင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဒီပလုိမာႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ BA/BSc ဘြ႔ဲမ်ားလည္း ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ေသာအခါ အလုပ္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား ေကာလိပ္ပညာေရးမွ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရႏုိင္ေျခ ျမင့္မားေစပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ ပူးေပါင္းၿပီး သင္တန္းပုံစံ ခ်မွတ္ထားသည့္အတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္လွ်င္ အားသာခ်က္ရွိၿပီး ေခတ္မီစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အထိအေတြ႔ ရွိေစပါသည္။

HND ကဲ့သုိ႔ ယူေက ေကာလိပ္ဒီပလုိမာမ်ားသည္ အျခားသင္တန္းမ်ားထက္ စရိတ္သင့္တင့္မွ်တၿပီး တကၠသုိလ္မ်ိဳးစုံမွာ BA/BSc ဘြဲ႔မ်ား ဆက္တက္ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားပါသည္။ HND ရလွ်င္ ယူေက တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ တစ္ဖန္ ယူေကမွ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ပညာေရး (FE) ေကာလိပ္မ်ားက တကၠသုိလ္ႏွင့္တုိက္ရုိက္ ပူးေပါင္းၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးလက္မွတ္မ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေကာလိပ္ပညာသင္ၾကားေသာ အေတြ႔အႀကဳံသည္ တကၠသုိလ္တြင္ သင္ၾကားသည္ႏွင့္ မတူပါ။ ေကာလိပ္အတန္းမ်ားက တကၠသုိလ္အတန္းမ်ားထက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုိေသးၿပီး အတန္းအခ်ိန္ဇယား ပုိစိတ္ပါသည္။ အမွီအခုိကင္းေသာ ပညာသင္ၾကားမႈအတြက္ ေကာလိပ္သင္တန္းသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ျပင္ဆင္နည္းျဖစ္ၿပီး တကၠသုိလ္ဆက္တက္ခ်င္လွ်င္လည္း တက္ႏိုင္ပါသည္။ ယူေက တစ္နံတစ္လ်ား ျမိဳ႕ႀကီးျမိဳ႕ငယ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ေကာလိပ္မ်ား ရွိပါသည္။

ေကာလိပ္တည္ေနရာ၊ သင္တန္း၊ ၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္၊ စသည္ျဖင့္ UK Further Education (FE)အေၾကာင္း ဆက္လက္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါရန္။

External links

မျှဝေပါ