သင္တစ္သက္တာဂိမ္းေဆာ့ေသာအလုပ္္ဒီေနရာက စတင္ပါၿပီ

တစ္သက္တာ ဂိမ္းေဆာ့ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေနပါသလား။ ဒါဆုိလွ်င္ သင့္ခရီးစတင္ရန္ အားတက္ဖြယ္ တစ္ေနရာကုိ ယူေကမွ ေပးႏုိင္ပါသည္။

ဂိမ္းေဆာ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္း (၂၁၅)  ခု၊ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း(၄၀)ခုတုိ႔ကုိ သင္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ယူေကတကၠသုိလ္မ်ားမွ ပုိ႔ခ်ေပးေနပါသည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ သင္ၾကားနည္း၊ ကမၻာ့အေတာ္ဆုံး ဂိမ္းဆရာမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈတုိ႔ျဖင့္ ထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာ ေခတ္မီ အေထာက္အကူခန္းမ်ားမွ သင့္ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္။  ေနာက္တစ္ခ်ီ ၀က္၀က္ကြဲေအာင္ျမင္မည့္ ဂိမ္းတစ္ခုကုိ ဒီဇုိင္းစတင္ထုတ္ရန္ သင္လုိသမွ်အားလုံး ရွိပါသည္။

ဂိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာမွာ ေပါင္စတာလင္ ၇၅-ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီးထြားလွ်က္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားေသာ ဘြဲ႔ရၿပီးစ ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ဆန္းသစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ virtual reality သင္တန္းအေတြ႔အႀကဳံ၊ ရုပ္ရွင္သ႑ာန္ပုံရိပ္မ်ားအားအေခ်ာသတ္ျခင္း၊ စြဲလမ္းဖြယ္ မုိဘုိင္းအပလီေကးရွင္းမ်ားအားျပဳျပင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ သင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာင္ခတ္ထားသည့္ အရာမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ သင့္အေတြးမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သင္ဘာကုိေလ့လာရပါမလဲ

ဂိမ္းေဆာ့သူမ်ားအတြက္ နည္းပညာသစ္ခ်ဲ႕ထြင္လာသည္နွင့္အမွ်  တက္ေရာက္စရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင္ေပးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလည္း က်ယ္ေျပာလာပါသည္။ ဂိမ္းေဆာ့ေသာပမာဏကလည္း မုိဘုိင္းဖုန္းကေန PC ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဂိမ္းခလုတ္ခုံကေနၿပီး virtual reality ႏွင့္ augmented reality တုိင္က်ယ္ျပန္႔သည္ထက္ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ယူေကက ဂိမ္းသင္တန္းမ်ားမွ လုိအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈအားလုံး ပ့့ံပုိးေပးပါသည္။

တက္ေသာတကၠသုိလ္ေပၚ မူတည္ၿပီး သင္တန္းမ်ားမွ ဂိမ္းက႑မ်ိဳးစုံကုိ နည္းလမ္းအဖုံဖုံႏွင့္ ငုံမိေစရန္္ သင္ၾကားေပးပါမည္။

ဂိမ္းဒီဇုိင္း

ဂိမ္းဒီဇုိင္းသင္တန္းမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဂိမ္းအေၾကာင္း စုံစုံလင္လင္ နားလည္ေစ၊ ကၽြမ္းက်င္ေစၿပီး ဂိမ္းသီအုိရီမွ စတင္သင္ၾကားကာ ေနာက္ပုိင္းမွာလက္ေတြ႔႔လုပ္ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕သင္တန္းမ်ားမွာ ေခတ္မီ ဂိမ္းဓါတ္ခြဲခန္း(Lab)မ်ားထားရွိၿပီး ေရြ႕လ်ားမႈကုိဖမ္းယူျခင္း (motion capture) နည္းပညာကုိ စမ္းလုပ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

ပရုိဂရမ္ဆြဲျခင္း

အခ်ိဳ႕သင္တန္းမ်ားမွာ အစတည္းက ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ပရုိဂရမ္ဆြဲျခင္းကုိ ဦးစားေပးပါသည္။ ဂိမ္းပညာ၏ ကုဒ္အပုိင္း (coding)ကုိ အထူးျပဳလုိေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေစ်းကြက္တင္ျခင္း

သင္တန္းအမ်ားစုမွာ ဂိမ္းမ်ားအားမည္သည့္လုိေစ်းကြက္ေပၚတင္ေၾကာင္း သင္နားလည္ေစရန္ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသလုိ သင့္ကုိယ္ပုိင္စတူဒီယုိေထာင္ရန္လုိအပ္ေသာ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္မႈကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အီလက္ထရြန္းနစ္ကစားနည္း (Esports)

အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ဂိမ္းလုပ္ငန္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ႀကီးထြားေနၿပီး မက္ေမာဖြယ္ျဖစ္ေသာ esports ကဲ့သုိ႔ ဂိမ္း၏အဓိက အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိ တိတိက်က်သင္ေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ား ရွိပါသည္။

သင္တန္းအေျမာက္အမ်ားအၾကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မွ်မွ်တတ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ သင္တန္းကုိ ရွာေဖြရန္မွာ သင့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘာသာတစ္ခု အထူးမျပဳမီ သင္ၾကားရင္း စိတ္၀င္စားေသာ ဘာသာရပ္ပုိင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါသည္။

ယူေကကသင္တန္းအခ်ိဳ႕မွ ဘြဲ႔ရမ်ားကုိ ၂၁-ရာစုကၽြမ္းက်င္မႈ စုံစုံလင္လင္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီေပးေသာ ယူေက၏ထိပ္တန္းဂိမ္းကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ TIGA မွ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ဂိမ္းကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔ိ႔၏ ဂိမ္းဒီဇုိင္းစတူဒီယုိအတြက္ ဘက္စုံကၽြမ္းက်င္သူ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအားရွာေဖြရန္ ဖြင့္ထားေသာသင္တန္းမ်ား၊ က်င္းပေသာပြဲမ်ားထံ အစဥ္တစုိက္ သြားၾကပါသည္။

ယူေကဂိမ္းေလာကအခင္းအက်င္း

ယူေက၏ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာမွ ဆ႒မေျမာက္ႏွင့္ ဥေရာပမွာ ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး ေပါင္စတာလင္ ၄.၃၃ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိပါသည္။  ယူေကတြင္ဖန္တီးခဲ့ေသာ လက္ရာေျမာက္ အေရာင္းအေကာင္းဆုံး ဂိမ္းမ်ားထဲ Lemmings၊ Tomb Raiderပါ၀င္ၿပီး အေအာင္္ျမင္ဆုံးမွာ Grand Theft Auto V ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ယူေကတြင္ ဂိမ္းကုမၸဏီ (၂၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး format အားလုံး ေဆာ့ႏုိင္ေသာဂိမ္းမ်ား တုိးခဲ်႕ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ကမၻာ့အဆင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ ခန္႔ထားပါသည္။  ထုတ္လုိက္ေသာ ဂိမ္းမ်ားအားကမၻာတစ္၀ွန္းက လူအမ်ား ေဆာ့ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသလုိ ယူေကမွာလည္း ဂိမ္းေဆာ့သူ ၃၂.၄-သန္းရွိၿပီး ေဆာ့သူမ်ား မရွားပါးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ယူေကတြင္ ဂိမ္းပြဲေတာ္မ်ိဳးစုံ က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။  ခမ္းနားေသာ ျပပြဲ၊ sci-fi (စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံ)ပြဲေတာ္၊ ဂိမ္းထုတ္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္ေဟာေျပာခ်က္၊ ဂႏၴ၀င္ဂိမ္းမာရသြန္ေဆာ့ပြဲ၊ esports မာရသြန္ေဆာ့ပြဲ၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ Wi-Fi wars ကဲ့သုိ႔ေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ ဟာသႏွင့္ဂိမ္းေပါင္းစပ္မႈ စသည္ျဖင့္ စုံစုံလင္လင္ ရွိပါသည္။ ပြဲအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တကၠသုိလ္ဌာနမ်ားမွလုပ္ျခင္း၊ ထုိဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယူေကအတြင္း မည္သည့္ေနရာေရာက္ေရာက္ စိတ္တူကုိယ္တူ ဂိမ္းသမားေတြ႔ဆုံပြဲႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ မေ၀းပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂိမ္းယဥ္ေက်းမႈထဲမွာ လႊမ္းျခဳံရစ္သုိင္းၿပီး အေတာ္ဆုံးဆရာမ်ားထံ ေလ့လာခ်င္ေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းသူ/သားအတြက္မဆုိ ယူေကက အေကာင္းဆုံး၀န္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

မျှဝေပါ