ဥပေဒကုိ စိတ္ပါေနသလား။ ယူေကမွာ တစ္သက္တာဥပေဒလုပ္ငန္း စတင္လုိက္ပါ။

ဥပေဒလုပ္ငန္းကုိ တစ္သက္တာလုပ္ရန္ စိတ္ကူးေနပါသလား။ ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာမွာမဆုိ သင္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုုသုတႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အရာအားလုံး ယူေကမွာ ရွိပါသည္။ ယူေကမွာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဥပေဒေက်ုာင္း(၃)ေက်ာင္းရွိၿပီး ဥပေဒလုပ္ငန္းခြင္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးဥာဏ္ ထက္သန္ေစေရး အေထာက္အကူေပးႏုိင္မည့္ ယူေကတစ္ဝွမ္း သင္တန္းမ်ားရာခ်ီၿပီး သင့္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။

ယူေကမွ ဥပေဒပညာကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာႏွင့္ ႏိႈင္းႏိႈင္း အေကာင္းဆုံးထဲတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ထူးခၽြန္ေသာ ဆရာ/မမ်ားမွ သင့္အတြက္ ဆန္းသစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေစႏုိင္ေစရန္္ ပုံစံသတ္မွတ္ေပးထားေသာ တုိးတက္ေသာ နည္းလမ္းကုိ အသုံးခ်ၿပီး သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင့္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာပညာသင္ၾကားပါ

ယူေကမွ ဥပေဒပညာသင္တန္းမ်ားသည္ သင္လုိအပ္မည့္ သေဘာတရားေရးရာႏွင့္ လက္ေတြ႔႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအားျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားစိစစ္ နားလည္ေစရန္္ ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။  မသိမျဖစ္ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာအေၾကာင္းမ်ားအျပင္ ျငင္းခုံျခင္း၊ ေျခဖ်က္ျခင္း ျပဳရာတြင္ သင့္ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစရန္္ တရားခြင္အတုမ်ားႏွင့္ အစစ္အမွန္နီးပါး ပံ့ပုိးထားပါသည္။ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ သင္တန္းဖြဲ႔စည္းပုံေၾကာင့္ ဥပေဒေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ အသက္ဆုိင္ဆုံး နယ္ပယ္တြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္ေစရန္္ လုပ္ေဆာင္ရင္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာထက္ ပုိမုိျမန္ဆန္စြာ ဘြဲ႔ရေစပါမည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း သင္စိတ္အားထက္သန္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းတက္ရင္း  စိတ္ပါလာလွ်င္ျဖစ္ေစ သင့္အနာဂတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သင္ယူမည့္ဘြဲ႔ ကုိက္ညီေစရန္္ အစီအစဥ္ဆြဲေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

သင္ဘာကုိေလ့လာရပါမလဲ 

မယူမေနရဘာသာရပ္မ်ား

ယူေကဥပေဒဘြဲ႔တုိင္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆုိမႈ ဥပေဒ၊ ရာဇ၀တ္ဥပေဒ အစရွိေသာ အဓိကနယ္ပယ္မ်ားကုိ ျခဳံငုံေစမည့္ မယူမေနရ ဘာသာရပ္(၇)ခုရွိပါသည္။ သင္မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္ အထူးျပဳလုိသည္ျဖစ္ေစ ထုိဘာသာရပ္မ်ားက ဥပေဒအေၾကာင္း မသိမျဖစ္ အေျခခံက်က် နားလည္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား

ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္း အထူးျပဳရန္ သင္တန္းမွာ သင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထုိဘာသာရပ္မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္ေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ မိသားစုဥပေဒ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး တကၠသုိလ္တစ္ခုခ်င္း ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင့္စိတ္၀င္စားမႈ၊ သင့္အနာဂတ္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းကုိ ကုိက္ညီေစရန္္ ပုံစံခ်မွတ္ထားပါသည္။

ဥပေဒသမုိင္း

ယူေက ဥပေဒဘြဲ႔က ဥပေဒသမုိင္းအေၾကာင္း သင္ေကာင္းေကာင္း နားလည္ေစပါမည္။ ယေန႔တရားခြင္ စီရင္မႈမ်ားကုိ ပုံသြင္းေပးလွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒထုံးတမ္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆုိမႈ ဥပေဒ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားအျပင္ ဥပေဒကုိ စစ္မွန္ေသာ သမုိင္းရႈေထာင့္မႈ ရႈျမင္ၿပီး သင့္၏သမုိင္း၀င္က႑ကုိ နားလည္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

စကားရည္လုပြဲႏွင့္ျငင္းခုံျခင္း

မည္သည့္ဘြဲ႔အတြက္မဆုိ အထက္ျမက္ဆုံး အေတြးအျမင္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ျဖစ္ေစမည့္ ျငင္းခုံျခင္း၏ အေျခခံမ်ားကုိ သင္ေလ့လာရပါမည္။ ေရွ႕ေနလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ သင့္၏ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္မႈ၊ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ကုိ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အလြန္တန္ဖုိးထားၾကပါသည္။

 

ဥပေဒ၏လူမႈစည္းမ်ဥ္း

ဥပေဒျပဳပုံ၊ ဥပေဒမွ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေစရန္္ ပံ့ပုိးပုံဆုိေသာ လူ႔ေဘာင္ရွိ ဥပေဒ၏က႑ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ သင္ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ နားလည္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ရာဇ၀တ္မႈ၏ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာ အဓိပၸါယ္မွစၿပီး မိသားစုအတြက္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အဓိပၸါယ္တို္င္ ဥပေဒသည္ လူတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ တစ္သက္တာလုပ္လုိေသာ မည္သည့္အလုပ္ကုိ သင္ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ ျခဳံငုံသုံးသပ္တတ္ေသာ အျမင္ကုိ ယူေက ဘြဲ႔က ေပးၿပီး သင့္အျမင္ပုိ၍က်ယ္လာပါမည္။

ယူေကဥပေဒ

ယူေကမွ အမ်ားသုံးဥပေဒစနစ္သည္ ႏွစ္(၉၀၀)ေက်ာ္သက္တမ္းရွိၿပီး ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံအျဖစ္ ယူေကဥပေဒကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းႏုိင္ငံမ်ားက စံနမူနာထား အတုယူခဲ့ပါသည္။ ယူေက၏ ဥပေဒေရး ေတြးေခၚမႈမ်ား ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့သလုိ မိမိတုိ႔ဘြဲ႔ရမ်ားလည္း ကမၻာတစ္ဝွမ္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါၿပီ။

မိမိတုိ႔၏ ပညာရပ္ထူးခၽြန္မႈႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္ၾကာ တည္ခဲ့ေသာ တိတိက်က်တရားစီလွ်င္မႈ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားေၾကာင့္ ယူေကတြင္ဥပေဒဘြဲ႔ယူေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ ခန္႔ထားလုိသူမ်ား အျမဲတမ္းရွိပါသည္။  ယူေကက ဥပေဒဘြဲ႔ရေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားရရွိမည့္ အေရးႀကီးေသာ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ  အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ လံုးဝလႊမ္းျခံဳရစ္သိုင္းေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ေဒသခံအဂၤလိပ္စကာ ေျပာသူမ်ားႏွင့္ အတူပညာသင္ၾကား၊ ေနထုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အေရးႏွင့္ အေျပာစြမ္းရည္မွာ တိက်မႈ၊ မိမိကုိယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈမ်ား ရွိလာမည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ သင္ထူးျခားထင္ရွားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယူေကမွာ ဥပေဒလက္မွတ္တစ္ခုရလွ်င္ ဥပေဒေလာကတြင္းႏွင့္ ေလာကျပင္ပ လုပ္ငန္းအားလုံးအတြက္ တံခါးပြင့္သြားေစပါမည္။ ရာဇ၀တ္ပညာရပ္ႏွင့္ လုပ္စရာလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီး သင္ရာဇ၀တ္ ႏွိမ္နင္းေရးမွာ ကူညီႏုိင္သလုိ  ဥပေဒေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ားက စာနယ္ဇင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးထဲ ၀င္သြားျခင္းလည္း ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္(၄)ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္း ယူေကတြင္ပညာသင္ၾကားဖူးၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ား ဥပေဒပညာကုိသင္ၾကားရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အေက်ာ္ၾကားဆုံး ေက်ာင္းသားေဟာင္းမွာ ယခင္ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္  Malcolm Trunbull ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ သင့္မိခင္ႏုိင္ငံ၌ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္မည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ၎တို႕လိုပင္ ျပဳခ်င္ျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္သိလိုလွ်င္ ယူေကတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္းေလာက္ ပုိေကာင္းေသာ ေနရာ မရွိေတာ့ပါ။

မျှဝေပါ