သင့္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာအတြက္ တစ္သက္တာလုပ္ငန္း ဒီမွာစတင္ပါၿပီ။

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမွာ ဘ၀မ်ားတုိးတက္ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ေသာ စြမ္းအားမ်ားရွိၿပီး မွန္ကန္ေသာဘြဲ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ သင့္ဘ၀ကုိ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အိပ္မက္မက္ထားလွ်င္ သင့္အနာဂတ္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ား၏ မ်ိဳးေစ့ခ်ရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာသည္ ယူေကျဖစ္ပါသည္။

ယူေကသည္ အထူးသျဖင့္ မိမိတုိ႔ တကၠသုိလ္မ်ား၏ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာက႑မွာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ျဖစ္ပါသည္။ ယူေကတြင္ သင္ၾကားေသာ ထိပ္တန္းဆရာ/မမ်ား၊ ေခတ္မီဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ မိမိတုိ႔၏ ရင္သပ္ရႈေမာအံ့ၾသဖြယ္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ အစဥ္အလာ စသည္ျဖင့္ ကမၻာ့ အျခားေနရာမ်ားမွ သင့္အနာဂတ္အတြက္ မေပးႏုိင္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ  ယူေကမွေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။

မိမိတုိ႔တကၠသုိလ္မ်ားမွ ကမၻာ့အေတာ္ဆုံး ပါရမီရွင္မ်ားကုိ ရာစုႏွစ္ခ်ီၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုဆုိလွ်င္ လက္ရွိ ကမၻာ့ထိပ္တန္း နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံတကၠသုိလ္(၁၀) ခုတြင္ (၃)ခုသည္ ယူေကတြင္ ရွိပါသည္။ (၁၉၀၁)မွ စတင္ၿပီး ႏုိ္ဘယ္ဆုရွင္(၉၁)ဦးသည္ ၿဗိတိသွ်မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အျခားဆုရွင္မ်ားထဲမွ (၃၈ရာခိုင္နွုန္း)သည္ ျပည္ပပညာသင္သြားေသာအခါ ယူေကကုိပင္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေသာ ဘြဲ႔ကုိလုိခ်င္လွ်င္၊ မည္သည့္သူမွ မစူးစမ္းဖူးေသးေသာ အရာမ်ား စူးစမ္းရန္ အခြင့္အေရးရလုိလွ်င္ ယူေကကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

သင္ဘာကုိေလ့လာရပါမလဲ

ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ဓါတ္ခြဲခန္းကစၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ သင္ၾကားေရးမ်ားေၾကာင့္ ယူေကသိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဘြဲ႔မ်ားမွ မည္သူကုိမွ် ဗုိလ္မထားပါ။  ဤဘြဲ႔မ်ားႏွင့္ တစ္ပါတည္း ရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း က်ယ္ျပန္႔လြန္းေသာေၾကာင့္ သင္စိတ္ကူးဥာဏ္ကြန္႔ႏုိင္သေလာက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အေကာင္းဆုံး၊ တစ္သက္တာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အႀကဳံး၀င္လွ်က္ ရွိပါသည္။

ဓါတုေဗဒ

ဓာတုေဗဒ ဘြဲ႔ရလွ်င္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အေကာင္းဆုံး သိပၸံနယ္ပယ္တြင္ တစ္သက္တာလုပ္ငန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပြင့္လင္းေစႏုိင္ပါသည္။ ဇီ၀ဓာတုပညာရွင္အျဖစ္ သုေတသနလုပ္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ါးကုန္ထုတ္ပညာျဖင့္ လူသန္းခ်ီၿပီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစ ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း  သင္ရရွိသြားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။ ပတ္၀န္းက်င္သိပၸံပညာမွာ တစ္သက္တာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ၿပီး ကမၻာေျမကုိ ပုိမုိ နားလည္ေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ ေဖာ္ထုတ္ေသာ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

ဇီ၀ေဗဒ

ဇီ၀ေဗဒကုိ စိတ္၀င္စားလွ်င္ ဇီ၀ဓာတုပညာ၊ မ်ိဳးရုိးဗီဇပညာ သုိ႔မဟုတ္ အာဟာရပညာ စသည္တုိ႔တြင္ တုိးတက္ကၽြမ္းက်င္ေစျခင္းျဖင့္ ေဆးေလာကထဲ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ တိရစၧာန္ႏွင့္ သေဘာ၀ေလာကကုိ စိတ္အားသန္လွ်င္ေတာ့ သတၱေဗဒမွအစအဏၰ၀ါသိပၸံတုိင္ သင္တစ္သက္တာလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ စူးစမ္းႏုိင္ပါသည္။

ရူပေဗဒ

ရူပေဗဒဘြဲ႔သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ နည္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ အသုံးခ်ႏုိင္ေသာေၾကာင့္  ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ ရူပေဗဒဘြဲ႔ရ အေတာ္မ်ားမ်ားက အဏုျမဴႏွင့္ ေနစြမ္းအင္ စသည္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ေသာ လုပ္ငန္းကုိ ေလ့လာလုိက္စား ၾကပါသည္။ သခ်ၤာႏွင့္ ရူပေဗဒ သီအုိရီမွာ ကူညီေတြးေခၚႏုိင္သလုိ ဘူမိရူပေဗဒ(Geophysics)၊ အာကာသရူပေဗဒ(Astrophysics)ပညာမ်ားျဖင့္ ကမၻာႏွင့္စၾကာ၀ဠာအေၾကာင္း ပုိမုိတုိးတက္နားလည္ေစႏုိင္ပါသည္။

နည္းပညာ

ကမၻာတစ္ဝွမ္း နည္းပညာဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ အုိင္တီ၊ ေလေၾကာင္းသိပၸံ၊ စက္ရုပ္နည္းပညာ စသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်တုိးတက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ယူေကမွေပးစရာမ်ား အမ်ားၾကီးရွိေနၿပီး သင္မည္သည့္ဘာသာရပ္ကုိ ေလ့လာမည္၊ မည္ကဲ့သို႕အသံုးခ်မည္ဟူသည္မွာ သင့္အေပၚသာ မူတည္ပါသည္။

ယူေကမွ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ

ပညာေခတ္မွာ အစဦးဆုံး သိပၸံဆုိေသာ အယူအဆ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္မွ အစၿပဳၿပီး ယူေကကေရွ႕တန္းမွာ ရွိခဲ့ပါသည္။

ထင္ရွားေသာၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးမ်ားက လက္ေတြ႔႔က်က်ေလ့လာမႈကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခဲ့ၿပီး လူသားမ်ား၏ တုိးတက္မႈအတြက္ ထုိေလ့လာမႈမ်ိဳးကုိ အေလးထားေစခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ- ဖရန္စစ္ေဘကြန္။ ထုိအခ်ိန္မွအစသိပၸံသည္ ယူေကဘ၀က႑တုိင္းကုိ ပုံသြင္းခဲ့ၿပီး အခမ္းနားဆုံး ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈအခ်ိဳ႕ကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ဘူမိနက္သန္ ျဖစ္ပါသည္။ အုိင္းဆက္နယူတန္၏ ကမၻာ့ဆြဲအားအေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခ်က္၊ ခ်ားလ္စ္ဒါ၀င္၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း ေရးသားထုတ္ေ၀မႈ၊ ကမၻာ့ပထမဦးဆုံး ကာကြယ္ေဆး။ ေရေႏြးေငြ႔အင္ဂ်င္၊ တယ္လီဖုန္း၊ ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ IVF computing၊ World Wide Web (အင္တာနက္) စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

စူးစမ္းရွာေဖြ ေတြ႔ရွိရန္ႏွင့္ ေတြ႔ရွိမႈေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္ မယုံႏုိင္ဖြယ္အရာမ်ားအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားမွာ ယူေကက ျပိဳင္ဖက္ကင္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈ အနႏၲရွိၿပီး မိမိလုပ္ငန္းကုိ အေအာင္ျမင္ဆုံးျဖစ္ေစရန္္ လုပ္လုိပါက ယူေက ဘြဲ႔က သင့္အတြက္ မည္သို႕စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္ေၾကာင္း စူးစမ္းရွာေဖြပါ။

မျှဝေပါ