သင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္း ဒီမွာစပါၿပီ

ယခုအခါ ယူေကသည္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားစရာအေကာင္းဆုံးေနရာျဖစ္ပါသည္။  အမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေသာ ႏုိင္ငံေရးအေရြ႕အေၾကာင္း နားလည္လုိေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းသူ/သားအတြက္မဆုိ ကမၻာ့အဆင့္ သင္ၾကားေရး လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ မိမိတုိ႔ တကၠသုိလ္မ်ားမွ သင့္တစ္သက္တာလုပ္ငန္းကုိ အစကတည္းက အားျဖည့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္စဖုိ႔တကၠသိုလ္၊ ကမ္းဘရစ္ခ်္တကၠသုိလ္၊ လန္ဒန္စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးေက်ာင္းအားလုံး ကမၻာ့ ထိပ္တန္း (၁၀)ေက်ာင္းထဲ ပါ၀င္ပါသည္။ ေအာက္စဖုိ႔ႏွင့္ ကမ္းဘရစ္ခ်္တကၠသုိလ္ႏွစ္ေက်ာင္းေပါင္း ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္(၄၁)ဦး၏ ႏုိင္ငံေရးအလုပ္စတင္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၅ ရာခုိင္နွုန္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယူေကတြင္ ပညာသင္ဖူးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ကမၻာမွာၾသဇာအေညာင္းဆုံးသူ အေတာ္မ်ားမ်ား ယူေကဘြဲ႔မွ ေပးလုိက္ေသာ အေတြးအျမင္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ၾကပါသည္။ ဒါဆုိလွ်င္ သင့္လုပ္ငန္းစရန္ ဒီေနရာေလာက္ေကာင္းတာ မည္သည့္မွာရွိပါ့မလဲ။

သင္ဘာကုိေလ့လာရပါမလဲ

သမုိင္း

အနာဂတ္မွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆုိလွ်င္ အေကာင္းဆုံးအေျခခံမွာ အတိတ္ကုိ နားလည္ျခင္းပါ။ ယူေကႏုိင္ငံေရးဘြဲ႔မ်ားအားလုံး သမုိင္းအေၾကာင္းသင္ၾကားေပးၿပီး ကမၻာတစ္၀ွန္း ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ေသာ အေတြးအျမင္၊ ေခတ္ကာလမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပေပးပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးသီအုိရီ

ႏုိင္ငံေရးသီအုိရီကုိ စူးစမ္းရွာေဖြရင္း အစုိးရမ်ား ေနရာတကာ ရင္္ဆုိင္ေနရေသာ အေရးအႀကီးဆုံး ကိစၥမ်ားအတြက္ ျငင္းခုံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရွင္းလင္းမႈ အဖုံဖုံမ်ားအေၾကာင္း သင္ဗဟုသုတ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းဤအပုိင္းတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား အေလးထား ရွာေဖြေလ့ရွိေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈစြမ္းရည္ကို ထက္ျမက္ေစရန္ ကူညီေပးပါမည္။

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

ရာစုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္ မဟာမိတ္မ်ား၊ အားၿပိုင္မွုမ်ား ေပၚထြန္းလားၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္နွင့္အတူ နုိင္ငံမ်ားအၾကားမွ အေရြ႕သည္လည္း အစဥ္တစ္စုိက္ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ယူေကမွ ႏုိင္ငံေရးပညာရပ္ သင္တန္းကုိ တက္ျခင္းျဖင့္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး အေရြ႕မ်ားႏွင့္  ေပါင္းစည္းလာၿပီျဖစ္ေသာ ကမၻာႀကီးကုိ ထိန္းညွိေပးမည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စနစ္မ်ားအေၾကာင္း နက္နဲစြာ အတြင္းက်က် သိျမင္ေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။

အစုိးရ

နိုင္ငံေရးဘြဲ႕သည္ အစိုးရအဖြဲ႕လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပံုကို အေသးစိတ္ နားလည္ေစပါမည္။  အစုိးရ၀န္ထမ္းလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ဆရာ/မမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူရႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း မည္သည့္အစုိးရတြင္ အလုပ္လုပ္သည္မဆို ခုိင္မာေသာ အေျခခံတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္လူမႈေရးမူ၀ါဒ

ယူေကမွ သင္တန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသီအုိရီသုံးပုံကုိ လက္ေတြ႕နားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး (၂၁)ရာစုတြင္ အမ်ားႀကဳံရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ရရွိမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အေျခခံမ်ားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအဆင့္၊ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ ကမၻာအဆင့္ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈဖန္တီးခ်င္သည္ျဖစ္ေစ သင့္တစ္သက္တာလုပ္ငန္းစတင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ သင္တန္းတစ္ခုကို ယူေကတြင္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘြဲ႔ရမ်ား ေက်ာင္းၿပီးေသာအခါ ေဒသတြင္းအစုိးရ၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အတုိင္ပင္ခံႏွင့္ စာနယ္ဇင္း မည္သည့္နယ္ကုိ သြားသည္ျဖစ္ေစ အေျခခုိင္ခုိင္ႏွင့္ လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။

ယူေကႏုိင္ငံေရး

ယူေကသည္ ၁၂၆၅-ခုႏွစ္မွာ ပထမဦးဆုံး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ ပါလီမန္ ရွိခဲ့ေသာ ေခတ္သစ္ ဒီမုိကေရစီ ဖြားျမင္ရာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ယူေကပါလီမန္အေဆာက္အဦးျဖစ္ေသာ ၀က္(စ)မင္စတာနန္းေတာ္သည္ ၁၀၆၆-ခုႏွစ္မွာ ဧကရာဇ္၀ီလ်ံသိမ္းယူခဲ့ေသာ ပထမနန္းေတာ္ရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။

သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကုိ အဆုိျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လူတုိင္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည့္ ေျဖရွင္းနည္းအသစ္မ်ားအားရွာေဖြရာတြင္လည္းေကာင္း အႀကိတ္အနယ္၊ ညီတူညီမွ် ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္းျဖင့္ အေတြးအျမင္မ်ားအားစစ္ေဆးရာတြင္ ဦးေဆာင္က႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚထြန္းကားလာေစရန္ အသိဥာဏ္ပြင့္လင္းမႈ အယူအဆကုိ တီထြင္မႈျဖင့္ ထင္ရွားသူ ဂၽြန္ေလာ့(ခ)ႏွင့္ေသာမတ္စ္ေဟာ့ဗ္ကအစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစသူ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာကုိ တြန္းအားေပးခဲ့သူ Emmeline Pankhurst တို႕၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္အဆုံး ႏုိင္ငံေရး စိတ္အားထက္သန္ ၾကပါသည္။

ယူေကတြင္ ႏုိင္ငံေရးပညာ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္သင္ၾကားေရး အေတြ႔အႀကဳံရမည့္အျပင္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနေသာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအားလုံးႏွင့္ သင္နီးနီးစပ္စပ္ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါသည္။ သင္အိပ္မက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္း စတင္ရန္အတြက္ သင္လုိအပ္သမွ်အားလုံးကုိ ယူေကမွာ ရယူလုိက္ပါ။

မျှဝေပါ