ယူေကမွာသင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထူေထာင္ပါ

စီးပြားေရးေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္လုိေသာ မည္သည့္ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမဆုိ ယူေကသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အေကာင္းဆုံး၊ ေစ်းအခ်ိဳဆုံး၊ ပညာရပ္မွာလူရုိေသရွင္ရုိေသ အျဖစ္ဆုံး ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးထူေထာင္ရာတြင္ အစဥ္အလာေကာင္းခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ အရာမ်ားအား သိလုိေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အသြားခ်င္ဆုံး ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါၿပီ။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က႑မ်ိဳးစုံ၌ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးသီးသန္႔သင္ေသာေက်ာင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တုိ႕အတြင္းမွ (၄) ေက်ာင္းသည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း (၁ဝ) ေက်ာင္းတြင္ ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လုိအပ္မည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ စီးပြားေရးအျမင္၊ ကမၻာ့အဆင့္မီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းရည္မ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ သင္တန္းမ်ိဳးစုံကုိ ယူေက တစ္နံတစ္လွ်ား ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။

ကမၻာ့အဆင့္မီစီပြားေရးကၽြမ္းက်င္မႈကုိသင့္တင့္ေသာေစ်းႏွင့္ရယူပါ

အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း စတင္လုိသည္ျဖစ္ေစ ယူေကစီးပြားေရးဘြဲ႔သည္ ေပးရသည့္တန္ေၾကးနွင့္ အလြန္တန္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက MBAဘြဲ႔ကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္း အျပီးလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအျမင္တြင္ အမ်ားထက္ ေစာေစာစီးစီး တစ္ပမ္းသာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာမွာ ေတြ႔ႀကဳံရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ကမၻာတစ္ခြင္မွ နည္းလမ္းမ်ိုဳးစုံႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ေစရန္္ သင့္ကုိ အကူအညီေပးမည့္ စီးပြားေရးေလာကမွ အထက္ျမက္ဆုံးသူမ်ားထံမွ သင္ၾကားျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားနားေထာင္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔႔ဘ၀ ျပႆနာမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူ/မ်ားႏွင့္အတူ ဆုတ္သာတက္သာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သင္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္ မည္သည့္က႑ကို စိတ္ဝင္စားသည္ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လုိအပ္ေသာ ပင္မစီးပြားေရး သေဘာတရားမ်ား၊ ေပၚထြန္းဆဲႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ နက္နက္နဲနဲ နားလည္ကာ သင္ေက်ာင္းၿပီးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္တစ္သက္တာလုပ္ငန္းကုိ မည္သည့္ေနရာမဆုိ ဖြံ႔ျဖိဳးေစလုိသည္ျဖစ္ေစ ယူေက ဘြဲ႔တစ္ခုႏွင့္ အရင္းစုိက္လုိက္ပါ။

သင္ဘာကုိေလ့လာရပါမလဲ

ဘ႑ာေရး

သင္ပညာသင္ၾကားရင္း စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္လုိေသာ ပညာရွင္မ်ားအားထားေသာ စီးပြားေရးေလာက၏ စီးပြားေရးႏွင့္ စာရင္းကုိင္ပညာ အႏွစ္သာရမ်ားအားျခဳံငုံမိေစမည့္ ဘ႑ာေရးက႑ကုိ အခုိင္အမာ နားလည္မႈအေပၚ အေျချပဳထားပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္

စီးပြားေရး စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းမွ အစျပဳၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ စံျပဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေဒသအဆင့္ စီးပြားေရးမွ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာေစရန္ လုိအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အလုပ္လုပ္ပုံကုိ အတြင္းက်က် သိရွိရပါမည္။

လူ႔အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဥပေဒ

ယူေကစီးပြားေရးဘြဲ႔ ရျခင္းျဖင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မွ အရာရာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈတုိင္ လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အပုိင္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ အတြင္းက်က် သိျမင္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းကြက္တင္ျခင္းႏွင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္

တံဆိပ္တပ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ေပၚတင္ျခင္းအေၾကာင္း ထုိးထြင္းသိျမင္ႏုိင္ရန္ အထူးသျဖင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး(e-commerce)မွာ အေရးပါသည္ထက္ ပါလာေနေသာ  ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကုိ သင္တန္းအေျမာက္အမ်ားမွာ သီးသန္႔စူးစုိက္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏွင့္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားေတြးေခၚမႈ

စီးပြားေရး ျပႆနာေျဖရွင္းေရးသည္ မည္သူမဆုိ မျဖစ္မေန လုိအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယူေကတြင္ ျပႆနာမ်ိဳးစုံအတြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီးး ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ေတြးေခၚမႈ အသုံးခ်နည္းကုိ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိဦးေဆာင္ၿပီး အလုပ္ျဖစ္ေစရန္္လုပ္ေစႏုိင္မည့္ ပင္ကုိယ္စိတ္အားတက္ၾကြမႈ၊ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ တုိးတက္လာေစရန္္ အကူအညီေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယူေကစီးပြားေရး

ယူေက၏တည္ေနရာ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အခ်ိန္အပုိင္းအျခားတုိ႔က ၄င္းကုိ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ စီးပြားေရး အသိမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေစနုိင္မည့္ ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္ေစပါသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးခြင္တြင္ ေနရာေကာင္း ရထားေသာေၾကာင့္ ယူေက ဘြဲ႔ရမ်ားသည္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ အေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရွာသူအေနႏွင့္ ျဖစ္ေစ အားသာခ်က္ အမွန္တစ္ကယ္ ရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စီးပြားေရးဘြဲ႔မ်ားသည္ စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းအတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ လူထုက႑၊ လူမႈကူညီေရး က႑မွာလည္း မိမိ၏ဗဟုသုတမ်ားအားအသုံးခ်နုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ယူေက ဘြဲ႔ရ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္ဆက္လုပ္ၾကၿပီး၊ သင္ေလ့လာသင္ယူရမည့္ အေျခခံနည္းစနစ္မ်ားသည္ သင့္အား မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္မဆို လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးနုိင္ပါသည္။

ကမၻာႀကီးကုိ တစ္မူထူးျခားေသာ ရႈေထာင့္မွ ေတြ႔ျမင္ရၿပီး ယူေကမွာ လုပ္ကုိင္ေသာ စီးပြားေရးကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်သြားေရာက္ေလ့လာကာ ထူးျခားေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားလည္း ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ စီးပြားေရးလက္နက္ ကိရိယာမ်ားအနက္ တန္ဖုိးအရွိဆုံးျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအတြင္း ေထြးေရာယွက္တင္ ေလ့လာခြင့္ ရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ဘြဲ႔ရေသာအခါ ဆက္သြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ မိမိကုိယ္မိမိယုံၾကည္မႈရွိၿပီး ျဖစ္ေနကာ ကမၻာတစ္ဝွမ္း မည္သည့္စီးပြားေရး၀န္းက်င္မွာမဆုိ အစြမ္းအစျပႏိုင္ရန္ သင္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးမွာ ေပါက္ေရာက္လုိလွ်င္ သင့္အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံံရန္ ယူေကေလာက္ ေကာင္းေသာေနရာ မရွိေတာ့ပါ။

မျှဝေပါ