ေက်ာင္းဆင္းလက္ရာပေရာဂ်က္ ဖန္တီးျခင္း သည္ ဖက္ရွင္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ဒီဇိုင္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ပညာသင္ၾကားေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းဆင္းလက္ရာပေရာဂ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေရးပါသနည္း။ 

ယခုေမာ္ဂ်ဴးတြင္ ပါဝင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္တန္းကာလအတြင္းသာမကပဲ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဘဝအတြက္ပါ တီထြင္ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိလာေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။ ဤေမာ္ဂ်ဴးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ၎တို႔ရည္႐ြယ္ထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို သုံးသပ္ေလ့လာၿပီး ၎တို႔ စူးစမ္းေလ့လာမည့္နယ္ပယ္ကို ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏သင္ယူေလ့လာမႈကို စီမံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ပေရာဂ်က္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေစျခင္းသည္ အဓိကက်ေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို သင္ၾကားျပသျခင္းျပဳလုပ္သည့္ နည္းျပဆရာ အေနျဖင့္ မဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသားျပဳလုပ္ေနသည့္အရာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ လမ္းၫႊန္မႈေပးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ဆရာအေနျဖင့္သာ ျပဳမူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ ‌ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းဆင္းလက္ရာပေရာဂ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ပံ့ပိုးလမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ Scoratic questioning ေခၚ အဆင့္ဆင့္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္‌‌‌ေဝဖန္ျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း အစရွိေသာ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို နားလည္အသုံးခ်ႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေက်ာင္းဆင္းလက္ရာပေရာဂ်က္ေမာ္ဂ်ဴး ေရးဆြဲျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြး‌ေႏြးပြဲ ႏွစ္ခုတြင္ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးသိပၸံမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အပါအ၀င္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း (၁၃)ခုရွိ ရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းဆင္းလက္ရာပေရာဂ်က္မ်ားအေပၚတြင္ လမ္းၫႊန္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္အႀကံျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း ႏွင့္ အမွတ္ေပးအဆင့္ သတ္မွတ္သည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

မျှဝေပါ