အစီအစဥ္အေၾကာင္း

အေရးႀကီးသိမွတ္ဖြယ္ရက္စြဲမ်ား  ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား
 • ၂၀၂၁ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 
 • ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို ၂၀၂၁ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာေပးသြားပါမည္။ 
 • ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အားလုံး ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အၿပီးသတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယူေကႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ (၆)ႏိုင္ငံ

 • အင္ဒိုနီးရွား
 • မေလးရွား
 •  ျမန္မာ
 • ဖိလစ္ပိုင္
 • ထိုင္း
 • ဗီယက္နမ္

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွတဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ ဆုေၾကးရံပုံေငြေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္တခုျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္၏ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအႏုပညာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းကူးဖန္တီးဖလွယ္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ျဖစ္ၿပီး ယူေကႏွင့္အေရွ႕အာရွတခြင္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၆ႏွစ္မွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွတဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဆုေၾကးရံပုံေငြပံ့ပိုးမႈ အစီအစဥ္ (၃)ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၉ တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ online မွပူးေပါင္းဖန္တီးမႈ ၃၄ခု ႏွင့္ ၂၀၂ဝ တြင္ online မွပူးေပါင္းဖန္တီးမႈ ၃၈ခု တို႔အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယခု စတုတၳအႀကိမ္ ဆုေၾကးရံပုံေငြပံ့ပိုးမႈေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ၂၀၂၁ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္အတြင္း ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ဆုေၾကးရံပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား

  ယူေက - အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပူးေပါင္းဖန္တီးမႈအတြက္ ဆုေၾကးေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ယခင္ဆုေၾကးရံပုံေငြရရွိၿပီးေသာ ယူေက-အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပူးေပါင္းမႈမ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံမွေလွ်ာက္ထား၍မရပါ။)
ဆုေၾကးရံပုံေငြတန္ဖိုး အမ်ားဆုံးပမာဏမွာ ေပါင္စတာလင္ (၈,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားဆုံးပမာဏမွာ ေပါင္စတာလင္ (၂,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။
ရည္႐ြယ္ခ်က္  Online (ဒီဂ်စ္တယ္) နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ ယူေကႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မွပညာရွင္မ်ား ဖန္တီးမႈမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုပံ့ပိုးရန္ သို႔မဟုတ္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို ကူညီရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွတဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ဆုေၾကးရံပုံေငြခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပူးေပါင္းဖန္တီးမႈမ်ားကို online (ဒီဂ်စ္တယ္) နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ယခင္ဖန္တီးမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္အသစ္မ်ားအတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆုေၾကးရံပုံေငြေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွတဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း ဆုေၾကးရံပုံေငြ  မရရွိေသးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၀ အတြင္းဆုေၾကးလက္ခံရရွိထားသည့္ ယူေကႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မွပညာရွင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဆုေၾကးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အၿပီးသတ္ထားသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
  ယူေကႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ (၆)ႏိုင္ငံ (အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္) တို႔မွ ပန္းခ်ီဆရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား အႏုပညာအသင္း၊ ကြန္ယက္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 
  ယူေကမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွတြဲဖက္လုပ္ကိုင္မည့္သူကို ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားရမည္ (သို႔မဟုတ္) အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ယူေကမွ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္မည့္သူကို ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားရမည္။ ျပဇာတ္၊ အက၊ ပန္းခ်ီပန္းပု၊ စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ ဗိသုကာ၊ ဒီဇိုင္း၊ ဖက္ရွင္ အစရွိ သည့္ မည့္သည့္အႏုပညာနယ္ပယ္မွမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 

ဤဆုေၾကးရံပုံေငြအစီအစဥ္သည္ မည္သည့္အတြက္ျဖစ္သနည္း?

အႏုပညာဖန္တီးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဤဆုေၾကးေငြကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းစဥ္ဟုဆိုရာတြင္ အႏုပညာလက္ရာပူးေပါင္းဖန္တီးမႈသာမက အႏုပညာဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာရပ္မ်ား ေပါင္းကူးဖလွယ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ art residencies ဟုေခၚသည့္ အႏုပညာေလ့လာေရး ကာလတိုခရီးစဥ္မ်ား၊ ျပပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ အႏုပညာတင္ခင္းက်င္းျပသျခင္း၊ စာတမ္း/မွတ္တမ္းထုတ္ေဝျခင္း၊ online သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲစာကားဝိုင္းမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။

ဆုေၾကးရံပုံေငြ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိသူ/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 • ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 • ေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 • အဖြဲ႕အစည္းတခု လည္ပတ္ရန္အသုံးျပဳသည့္ စရိတ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
 • အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံသားမ်ား 
 • ယူေကႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္/အေျခစိုက္ေသာ ယူေကႏိုင္ငံသားမ်ား - ယူေကႏိုင္ငံတြင္အိမ္ရွိၿပီးအခြန္ေပးေဆာင္ေနေသာ ယာယီျပည္ပေရာက္ရွိေနေသာ သူမ်ားမွအပ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈပါ။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အဆိုျပဳစီမံခ်က္ (proposal) ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤစာမ်က္ႏွာ‌ ေအာက္ဆုံးတြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္  ဤေနရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။  

အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလိုပါက ctc@britishcouncil.org (သို႔မဟုတ္) enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

External links

မျှဝေပါ