ယူေကႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ (အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္) တြင္ အႏုပညာအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္  ©

British Council

Read this page in English here.

အစီအစဥ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ ယူေကႏွင့္  အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ အႏုပညာရွင္၊ အႏုပညာအသင္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ယူေက ျပည္သူမ်ားအၾကား အဓြန႔္ရွည္တည္တံ့သည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ရည္သန္ပါသည္။ 

ယူေကႏွင့္အာရွ ႏွစ္ေဒသလုံးမွ မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအသြင္အျပင္တို႔ကို ဂုဏ္ယူေဖာ္ထုတ္ရင္း အစီအစဥ္အရ အႏုပညာရွင္တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပံ့ပိုးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယူေကႏွင့္အေရွ႕အာရွမွ  ဆုရရွိသူမ်ားက အေတြးအျမင္ဖလွယ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းေၾကာင္းေဝမွ်ျခင္းအားျဖင့္ အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ားရရွိၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၾကပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း (Connection Through Culture) ဆုေၾကးေငြအတြက္ မည္သူတို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသနည္း။

ယူေက၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ေအာက္ပါေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ အေသးစားဆုေၾကးမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ရန္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

  • ပန္းခ်ီဆရာ
  • ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား
  • အႏုပညာအသင္း၊ ကြန္ယက္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ား

ျပဇာတ္၊ အက၊ ပန္းခ်ီပန္းပု၊ စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ ဗိသုကာ၊ ဒီဇိုင္း၊ ဖက္ရွင္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ 

ဤစာမ်က္ႏွာအဆုံးတြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အျပည့္အစုံႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ေနရာတို႔ ရွိပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မွ ေပးမည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

  • ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မွ ေပးမည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ မည္သည့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ (၆) ႏိုင္ငံမွမဆို အလည္အပတ္သြားေရာက္လိုသည့္ ယူေကပန္းခ်ီဆရာ၊ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ အမ်ားဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုေၾကးေငြ ၂၅၀၀ ေပါင္။
  • ယူေကထံအလည္အပတ္သြားေရာက္လိုေသာ အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ မည္သည့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ (၆) ႏိုင္ငံမဆို ပန္းခ်ီဆရာ၊ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ အမ်ားဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုေၾကးေငြ ၃၅၀၀ ေပါင္။
  • ယူေကထံအလည္အပတ္သြားေရာက္လိုေသာ အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ မည္သည့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ (၆) ႏိုင္ငံမဆို ကိုယ္စားလွယ္၊ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ မည္သည့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ (၆) ႏိုင္ငံမဆို အလည္အပတ္သြားေရာက္လိုေသာ  ယူေကကိုယ္စားလွယ္၊ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားဆုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဆုေၾကးေငြ ၅၀၀၀ ေပါင္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆုေၾကးေငြအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ဆုံးျဖတ္ပုံ

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ယူေကမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သလို ဆက္သြယ္သတင္းယူၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စီစစ္ပါမည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေထာက္အထားအၾကမ္းဖ်ဥ္းႏွင့္တိုးတက္သည့္ေဆြးေႏြးခ်က္ ၃၀%
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေလာက္သည့္မိတ္ဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ၃၀%
ဆုေၾကးေငြမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္းရွိမရွိ ၃၀%
ခန႔္မွန္းကုန္က်ေငြခြဲျခားတင္ျပမႈ၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈ အေထာက္အထား ၁၀ %

စာအဆုံးတြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အျပည့္အစုံႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ေနရာတို႔ ရွိပါသည္။

အျခားရႏိုင္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား

အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ စီစဥ္ရပါမည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွအေျခစိုက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေစာေစာအသိေပးမေပး၊ ေနရာလြတ္ရွိမရွိအေပၚ မူတည္လွ်က္ ကူညီစီစဥ္ေပးပါမည္။ ဆုေၾကးေငြရရွိေၾကာင္းအသိေပးျခင္း၊ ဆုေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို အြန္လိုင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ 

ေလွ်ာက္လႊာေအာင္သူမ်ား အလည္အပတ္ခရီးမွအျပန္ အေတြ႕အႀကဳံ ဖလွယ္ရပါမည္။

အေရးႀကီးရက္စြဲမ်ား

ပထမပတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ၿပီးပါၿပီ။

ဒုတိယပတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ၿပီးပါၿပီ။

တတိယပတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ၿပီးပါၿပီ။

စတုတၳပတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
မၾကာမီလာပါမည္။ 

ပၪၥမပတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
မၾကာမီလာပါမည္။ 

လက္ရွိေထာက္ပံ့‌‌ေၾကးရရွိထားသူမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ Randel Urbano ကိုဆက္သြယ္ပါ။

ေနာက္ထပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအား Covid-19 ေၾကာင့္ လက္ရွိဆိုင္းငံ့ထားပါသည္။ Covid-19 အေပၚၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ တုန႔္ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.britishcouncil.org/arts/response-covid-19 သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ထပ္မံသိရွိလိုပါက ctc@britishcouncil.org ကိုအေၾကာင္းအရာ - CTC-UK-SEA application တပ္ၿပီးဆက္သြယ္ပါ။

External links