ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ စြန္႔ဦးတီထြင္တတ္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအသိတို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၌ ရက္ကန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ/မမ်ား တက္ေရာက္သည့္ 'သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (Developing entrepreneurship in the curriculum workshop)' အား က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာ/မမ်ားကိုယ္တိုင္ အုပ္စုဖြဲ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ဘာသာရပ္က႑ အတြက္ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ပံုစံမ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပုဂၢလိကေဈးကြက္က႑ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေဈးကြက္၊ အထည္အလိပ္က႑ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ပို႔ခ်ရန္ ျပင္ပေဟာေျပာသူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားပို႔ခ်ေစခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ စြန္႔ဦးတီထြင္တတ္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထား ရွင္သန္လာေစရန္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းခြင္၌ သမားရိုးက် အသံုးခ်သည့္ လက္ေတြ႔သုေတသန ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေစေရး ဆရာ/မမ်ား အကူအညီေပးႏိုင္ေစရန္ 'စြန္႔ဦးတီထြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈ' ဆရာကိုင္စာအုပ္ ကိုလည္း ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

မျှဝေပါ