ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ တြင္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာသင္ၾကားမႈ အကၽြမ္းက်င္ဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူၿပီးျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားရွိၿပီး၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွွ လူဦးေရသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္အားအဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မ်ားတုိးတက္လာေစရန္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္ႏွင့္ သုံးစြဲတတ္လာေစရန္ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာေလ့လာလုိသူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သင္ၾကားေရးဌာနအသီးသီးတြင္ ဆရာႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေလ့က်င့္သင္ယူႏုိင္သကဲ့သို႔ အင္တာနက္မွ တဆင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ အြန္လုိင္းသင္တန္းမ်ား၊ ေလ့လာေရးအေထာက္အကူျပဳ သိမွတ္ဖြယ္ရာေလ့လာစရာအျဖာျဖာတုိ႔ကို မိမိအိမ္မွ မခြာဘဲ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  သင္၏တုိးတက္လာမႈအေနအထားမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ဆုိင္ရာစစ္ေဆးေသာစာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ျပသေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာသင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈလုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္စုံတိက်စြာျဖည့္စြက္ေပးႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူေပးထားမႈမ်ားစြာကို လာေရာက္ေလ့လာရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ သင္ယူမႈကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း

ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိးသင္ၾကားေပးပါသလဲ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ေအာက္ပါအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

Two young children reading together in a classroom

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ

သင့္ကေလးအတြက္ ဘ၀တြင္အေကာင္းဆုံးစတင္မႈရရွိသြားေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေလ့လာေရး Apps ပ႐ုိဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးလိုက္ပါ။

A group of adults talking around a classroom table

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ

အဂၤလိပ္စာတုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ သင္၏ဘဝကို အျပည့္ဝဆံုးဖန္တီးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေဖာ္ေရြေသာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းအေထာက္အပံ့မ်ားက သင့္အား အဂၤလိပ္စာႏွင့္ပိုမိုနီးစပ္လာေစရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။

Two young students looking at work together

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အဂၤလိပ္စာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ IELTS သင္တန္းမ်ား၊ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ သင္၏ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားကို ရရွိျခင္းျဖင့္ သင္၏အခြင့္အလမ္းကို ဖန္တီးပါ