©

Mat Wright

ယူေကတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ သင္တစ္သက္တာအက်ိဳးအျမတ္ရႏုိင္ပါမည္။ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကားေရး ပံ့ပုိးပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ကမၻာတစ္ဝွမ္းအသိအမွတ္ျပဳေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ပ်ိဳးေထာင္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယူေကပညာေရးမွ သင့္အား ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘြဲ႔ႀကိဳ၊ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းေထာင္ခ်ီရွိေသာအထဲမွ ေရြးခ်ယ္နုိင္ၿပီး ပညာသင္ၾကားခုိက္ ပံ့ပုိးမႈအေျမာက္အမ်ား ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ပံ့ပုိးမႈ

ပညာသင္ၾကားစဥ္ သင့္ေက်ာင္းမွ ပထမႏွစ္ပညာသင္ကာလအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းေပးျခင္း၊ ကူညီရွာေဖြ ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ တစ္အိမ္တည္း ေပါင္းေနျခင္း၊ အေဆာင္ခန္းမ၊ ပုဂၢလိက ေနရာထုိင္ခင္း စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသူ/သားဌာန၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတုိ႔မွလည္း အကူအညီေပးျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္။ ပညာသင္ဆု၊ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ေငြသားဆုမ်ားမွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ပညာသင္ကာလအတြင္း ဘ႑ာေရးအရ ပံ့ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယူေကေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသူ/သား ပညာသင္ဆုႏွင့္ အျခားဆုမ်ား ေပးအပ္သြားပါမည္။ သင္စိတ္၀င္စားေသာယူေကေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ သင့္ႏုိင္ငံမွအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ရွိမရွိ ဝက္္ဗ္ဆိုဒ္မွာၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

ပညာသင္ၿပီးအလုပ္လုပ္ျခင္း

သင့္တကၠသုိလ္၊ ေက်ာင္းမွ အလုပ္အကုိင္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ ၄င္းတုိ႔ိ႔၏ တစ္သက္တာလုပ္ငန္းဌာန၊ ေက်ာင္းသူ/သားအႀကံေပးဌာနမ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစုံ တက္ေရာက္ေသာ ဘြဲ႔ရမ်ားကုိ ပုံမွန္ငွားရမ္းေလ့ရွိေသာ ကမၻာတစ္ခြင္မွ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ားစြာ အဆက္အသြယ္ ရွိၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းအထူးျပဳအႀကံေပးမ်ားလည္း ရွိေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ိ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးေကာင္းပါသည္။ အသုံး၀င္ေသာေနာက္ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ တစ္ခုမွာ UK Council for International Student Affairs (UKCISA) ျဖစ္ၿပီး အႀကံေကာင္းမ်ားေပးႏုိင္ကာ ဗီဇာစည္းကမ္းအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းရွင္းျပႏုိင္ပါသည္။

မျှဝေပါ