သင္သည္ ယူေကတြင္းရွိ ေက်ာင္းတစ္ခုခု၌ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ သူပဲျဖစ္ျဖစ္ (သို႔) ေဒသတြင္း (သို႔) နယ္ေျမ၏ တျခားေနရာတြင္ ယူေက ပညာအရည္အခ်င္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာသူပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္၏ ပညာေရးအရည္အခ်င္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားတင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယူေက ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္မူရင္းမ်ားအစား ၎ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို တင္ျပေပးရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းစာရြက္ စာတမ္းမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ သင္၏ မူရင္းလက္မွတ္မ်ားကို ယူေဆာင္ခဲ့ရပါမည္။ အကယ္၍ ထိုမူရင္းလက္မွတ္မ်ား သည္ အဂၤလိပ္လိုေရးထားျခင္းမဟုတ္ပါက ၄င္းတို႔ကို ဘာသာျပန္ထားေသာ ႏိုထရီဘာသာျပန္ကိုပါ ပူးတဲြ တင္ျပရပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေပးပို႔ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ (cover letter) တစ္ခုေရးသားၿပီး ထိုစာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္၏ လက္မွတ္မူရင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားၿပီး ပညာရည္ မွတ္တမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားအေပၚတြင္ ၄င္းတို႔သည္ မိတၱဴမွန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ တံဆိပ္တံုးကို ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းမူရင္းပညာေရးေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ပညာရပ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း စစ္မွန္မႈကိုေတာ့ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

၁။ ဘာေတြ ယူလာရမည္နည္း။

(က) ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးထားေသာ မူရင္းပညာေရးေအာင္လက္မွတ္

(ခ) သင္၏ ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္သည္ အဂၤလိပ္လိုမဟုတ္ပါက ၄င္း၏ တရား၀င္ ႏိုထရီဘာသာျပန္ (သို႔) မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားေသာ မွတ္တမ္းမိတၱဴမွန္

တို႔ကို ယူေဆာင္ခဲ့ရပါမည္။

မွတ္ခ်က္ ။ သင့္ပညာေရးမွတ္တမ္း၏ ႏိုထရီဘာသာျပန္ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ားသံုး ႏိုထရီ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။

၂။ အခ်ိန္ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရက္ (၅) ရက္ၾကာပါသည္။

၃။ အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္

တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ မြန္းလဲြ ၂ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီ အတြင္း လက္မွတ္မ်ားကို လက္ခံျခင္း (သို႔) ျပန္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

၄။ မည္မွ် ကုန္က်မည္နည္း။

လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ေပးရပါမည္။ ၂ဝ၁၉ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန့ မွ စတင္ကာ ျမန္မာေငြ ၂၅,ဝဝဝ က်ပ္သို့  ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ေငြေပးေခ်မႈအား ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္း၊ Mobile Banking ႏွင့္ Internet Banking (ဧရာဝတီဘဏ္) မ်ားျဖင့္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ - သီသီမြန္၊ Programmes Officer (Education)
ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္ - ThiThi.Mon@mm.britishcouncil.org
ဆက္သြယ္ရန္တယ္လီဖုန္း - +၉၅ (၀) ၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄၊ ၃၇၀၈၂၉၊ ၃၇၀၈၃၀ လိုင္းခဲြ ၃၃၆၃

လိပ္စာ
လက္မွတ္မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳ၀န္ေဆာင္မႈ
ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ ၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ 
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕