ပညာေရးလက္မွတ္မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳဝန္ေဆာင္မႈ အသိေပးေၾကညာခ်က္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာသည္ ပညာေရးလက္မွတ္မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳဝန္ေဆာင္မႈကို  ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ ျပန္လည္စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ Covid ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အစီအမံမ်ားအားလုံးကို ထားရွိထားပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာသို႔ လာေရာက္လိုပါက Myanmar.education@mm.britishcouncil.org သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းရ ယူရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ပညာေရးလက္မွတ္မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳဝန္ေဆာင္မႈ

သင္သည္ ယူေကတြင္းရွိ ေက်ာင္းတစ္ခုခု၌ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ သူပဲျဖစ္ျဖစ္ (သို႔) ေဒသတြင္း (သို႔) နယ္ေျမ၏ တျခားေနရာတြင္ ယူေက ပညာအရည္အခ်င္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာသူပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္၏ ပညာေရးအရည္အခ်င္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားတင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယူေက ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္မူရင္းမ်ားအစား ၎ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို တင္ျပေပးရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းစာရြက္ စာတမ္းမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ သင္၏ မူရင္းလက္မွတ္မ်ားကို ယူေဆာင္ခဲ့ရပါမည္။ အကယ္၍ ထိုမူရင္းလက္မွတ္မ်ား သည္ အဂၤလိပ္လိုေရးထားျခင္းမဟုတ္ပါက ၄င္းတို႔ကို ဘာသာျပန္ထားေသာ ႏိုထရီဘာသာျပန္ကိုပါ ပူးတဲြ တင္ျပရပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေပးပို႔ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ (cover letter) တစ္ခုေရးသားၿပီး ထိုစာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္၏ လက္မွတ္မူရင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားၿပီး ပညာရည္ မွတ္တမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားအေပၚတြင္ ၄င္းတို႔သည္ မိတၱဴမွန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ တံဆိပ္တံုးကို ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းမူရင္းပညာေရးေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ပညာရပ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း စစ္မွန္မႈကိုေတာ့ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

၁။ ဘာေတြ ယူလာရမည္နည္း။

  •  ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးထားေသာ မူရင္းပညာေရးေအာင္လက္မွတ္
  • သင္၏ ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္သည္ အဂၤလိပ္လိုမဟုတ္ပါက ၄င္း၏ တရား၀င္ ႏိုထရီဘာသာျပန္ (သို႔) မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားေသာ မွတ္တမ္းမိတၱဴမွန္တို႔ကို ယူေဆာင္ခဲ့ရပါမည္။
    မွတ္ခ်က္ ။ သင့္ပညာေရးမွတ္တမ္း၏ ႏိုထရီဘာသာျပန္ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ားသံုး ႏိုထရီ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။
  •  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (NRC) မူရင္းႏွင့္မိတၱဴတို႔ကိုလည္း ယူေဆာင္ခဲ့ရပါမည္။

၂။ အခ်ိန္ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Covid-19 လက္ရွိအေျခအေနေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္အတြက္ ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အစီအမံမ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဤအစီအမံမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားခ်မွတ္ထားရသည့္အတြက္ ပညာေရးလက္မွတ္မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳသည့္ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ခန႔္မွန္းေျခ႐ုံးဖြင့္ရက္ (၇)  ရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ ပညာေရးလက္မွတ္မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳဝန္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္မ်ား

ဤဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္းမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အီးေမးလ္ Myanmar.Education@mm.britishcouncil.org မွတဆင့္ကိုလက္ခံပါမည္။ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းမႈကို လက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အား ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုကို ေပးပါမည္။ ထိုခ်ိန္းဆိုသည့္ေန႔တြင္ လိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ (NRC) တို႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ယူေဆာင္လာခဲ့ရပါမည္။

၄။ မည္မွ် ကုန္က်မည္နည္း။

စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ေစာင္လွ်င္ ဝန္ေဆာင္ခအေနႏွင့္ ျမန္မာေငြ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ေကာက္ခံပါမည္။ ေငြေပးေခ်မႈအား ဧရာဝတီဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္း၊ mobile Banking ႏွင့္ internet Banking (ဧရာဝတီဘဏ္) မ်ားျဖင့္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စုံစမ္းေမးျမန္းလိုပါက -

  • အီးေမးလ္ - Myanmar.education@mm.britishcouncil.org 
  • လိပ္စာ - ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ ၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
မျှဝေပါ