စာ‌ေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ Covid-19 ဆိုင္ရာ ‌ေနာက္ဆုံးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားၾကည့္ရန္  ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

 

IELTSမွာ ကမၻာ့လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္၊ ပညာသင္၊ ေနထုိင္လုိလွ်င္ IELTS စာေမးပြဲက ထုိအိပ္မက္ကုိ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေစလာႏုိင္ပါမည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ IELTS ေျဖဆုိရပါသနည္း။

သင့္ပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ဖို႕ IELTS က အေရးပါ ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွန္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အထားျပရန္ IELTS ကုိ လက္ခံၾကပါသည္။

စာေမးပြဲရက္မ်ား၊ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားႏွင့္ စာေျဖဌာနမ်ား

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ႏွင့္ မႏၲေလး ျမိဳ ႔တြင္ သင့္တင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္စာေမးပြဲက်င္းပေပးပါသည္။ IELTS ေျဖဆုိမည့္ ရက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ယေန႔ပင္ စာရင္းသြင္းလုိက္ပါ။

Academic ႏွင့္ General Training အတြက္ IELTS : ရက္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မူဝါဒ

သင္စာေမးပြဲေျဖဆုိမႈ ပယ္ဖ်က္လုိလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္)ေျဖဆုိမည့္ေန႔ ေျပာင္းလုိလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ားကုိ စူးစမ္းပါ။

မျှဝေပါ