စာ‌ေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ Covid-19 ဆိုင္ရာ ‌ေနာက္ဆုံးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားၾကည့္ရန္  ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

 

IELTSမွာ ကမၻာ့လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္၊ ပညာသင္၊ ေနထုိင္လုိလွ်င္ IELTS စာေမးပြဲက ထုိအိပ္မက္ကုိ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေစလာႏုိင္ပါမည္။

Orange document icon representing reasons for taking IELTS in Myanmmar

အဘယ္ေၾကာင့္ IELTS ေျဖဆုိရပါသနည္း။

သင့္ပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ဖို႕ IELTS က အေရးပါ ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွန္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အထားျပရန္ IELTS ကုိ လက္ခံၾကပါသည္။

Purple location icon showing IELTS test centres around the world

စာေမးပြဲရက္မ်ား၊ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားႏွင့္ စာေျဖဌာနမ်ား

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ႏွင့္ မႏၲေလး ျမိဳ ႔တြင္ သင့္တင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္စာေမးပြဲက်င္းပေပးပါသည္။ IELTS ေျဖဆုိမည့္ ရက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ယေန႔ပင္ စာရင္းသြင္းလုိက္ပါ။

Green transfer and cancellation icon.

Academic ႏွင့္ General Training အတြက္ IELTS : ရက္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မူဝါဒ

သင္စာေမးပြဲေျဖဆုိမႈ ပယ္ဖ်က္လုိလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္)ေျဖဆုိမည့္ေန႔ ေျပာင္းလုိလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ားကုိ စူးစမ္းပါ။

မျှဝေပါ