ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳပါ - ဤစာမ်က္ႏွာသည္ IELTS (Academic and General Training) အတြက္ ‌‌ေပၚလစီျဖစ္ၿပီး၊ UKVI ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ေငြျပန္အမ္းျခင္ေပၚလစီကို ‌ေေလ့လာရန္ ဤ‌ေနရာ ကို ႏွိပ္ပါ။

IELTS ေျဖဆုိမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း

မေျဖဆုိမီ ငါးပတ္တုိင္ႀကိဳတင္ၿပီး IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိမႈ ပယ္ဖ်က္လွ်င္ စာေမးပြဲေၾကးမွ ၀န္ေဆာင္ခ ၂၅% ႏႈတ္ၿပီး ေငြျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။ 

ေငြျပန္အမ္းရန္ ေလးပတ္မွ ေျခာက္ပတ္တုိင္ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေျဖဆုိမည့္ရက္အား ပယ္ဖ်က္ရန္ mmieltsadmin@mm.britishcouncil.org သို႔ အီးေမးလ္ ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ Request for Refund form ကိုျဖည့္စြက္၍ လက္မွတ္ထိုးကာ တင္သြင္းရမည္ကိုသတိျပဳပါ။

ေျဖဆုိမည့္ေန႔တြင္ ေနမေကာင္းေၾကာင္း ေဆးလက္မွတ္မူရင္းကုိ ျပန္အမ္းေငြေတာင္းျခင္း (Request for refund)သုိ႔မဟုတ္ ေျဖဆုိရက္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း (Test Date Transfer) form မ်ားႏွင့္ တြဲလွ်က္ ရုံးဖြင့္ရက္ငါးရက္အတြင္း တင္ျပခဲ့လွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခ ၂၅% ႏႈတ္ၿပီး ျပန္အမ္းပါမည္။ အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပႏိုင္မွသာ စဥ္းစားေပးပါမည္။  

ျမန္မာ(သုိ႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာ ေဆးလက္မွတ္မူရင္းကုိသာ လက္ခံပါမည္ျဖစ္ျပီး  ေျဖဆိုရမည့္ စာေမးပြဲေန႔ရက္တြင္ စာေမးပြဲသို႔လံုးဝလာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ အေထာက္အထား ကိုျပသရပါမည္။  လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး ျမိဳ႕ရွိ မိမိတုိ႔ရုံးတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီး ရုံးဖြင့္ရက္ငါးရက္အတြင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား မတင္ျပရေသးပါက ပ်က္ကြက္ဟု မွတ္သားၿပီး ေပးသြင္းေငြအားလုံး အဆုံးခံရပါမည္။ 

ဖက္(စ)ႏွင့္ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔သည့္ မိတၱဴမ်ားအား လက္မခံပါ။ ေဆးလက္မွတ္မ်ားကုိ တရား၀င္စာျဖင့္ ေပးပုိ႔ပါရန္။ 

မိသားစု၀င္မ်ားမွ ေပးပုိ႔သည့္ ေနမေကာင္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအား လက္မခံပါ။

ေျဖဆုိရက္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

မူလစာရင္းေပးထားသည့္ ရက္မွ အျခားတစ္ရက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုိလွ်င္ ေျဖဆုိရက္မတုိင္မီ ငါးပတ္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ကုိ ေတာင္းဆုိနုိင္ပါသည္။ စာေမးပြဲေၾကး၏၂၅% ကို ဝန္ေဆာင္ခ အျဖစ္ေပးေဆာင္ရပါမည္။ 

ေျဖဆုိရက္အသစ္သည္ မူလရက္၏ သုံးလအတြင္း ျဖစ္ရပါမည္။ နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေျဖဆုိမည့္ရက္မတုိင္မီ ရုံးဖြင့္ရက္ ငါးရက္အတြင္း မူရင္းေဆးလက္မွတ္ကုိ ျပန္အမ္းေငြေတာင္းခံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖဆုိရက္ေျပာင္းေရႊ႕မႈ form မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲ တင္ျပပါက ရက္ေျပာင္းေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

(မေျဖဆုိမီ/နာမက်န္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္) ရက္ေျပာင္းေျဖဆုိရၿပီး ထုိေျပာင္းေရႊ႕သည့္ရက္တြင္ ထပ္မံဖ်ားနာေနလွ်င္ ေငြျပန္အမ္းျခင္း၊ ေနာက္တစ္ရက္ေျပာင္းေရႊ႕ေျဖဆုိေစျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။