သင့္သတင္းအခ်က္အလက္အား IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆုိသူ Portal တြင္ ၀င္ၾကည့္ပါ။

IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိသူ portal တြင္ သင္ေျဖဆုိမည့္ IELTS စာေမးပြဲအေၾကာင္း ေအာက္ပါတုိ႔ အပါအ၀င္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး ၀င္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

  • စာေမးပြဲ ေျဖဆုိမည့္ရက္
  • နားေထာင္ျခင္း၊ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္းမ်ား စစ္ေဆးမည့္ ေနရာ (စာေမးပြဲ မေျဖဆုိမီ ငါးရက္ႀကိဳသိရပါမည္။)
  • IELTS Online ေျဖဆိုရန္ Download ျပဳလုပ္ရမည့္ Inspera Exam Portal ေဆာ့ဝဲအေၾကာင္း ႏွင့္ စာေမးပြဲ Access Code 
  • IETLS စာေမးပြဲေၾကးမ်ား ႏွင့္ေငြသြင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
  • သင့္အား ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္
  • သင့္IELTS စာေမးပြဲရလဒ္
  • အြန္လိုင္းမွ ေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာ IELTS Ready Premium ဝက္ဗ္ဆိုဒ္
  • ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအား ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္

စာေမးပြဲေျဖဆုိသူ ၀င္ေရာက္ရန္ စာမ်က္ႏွာတြင္ သင့္ IELTS reference နံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္ပါ။ စာေမးပြဲဌာနမွ ေပးပုိ႔သည့္ အတည္ျပဳ အီးေမးလ္တြင္ IELTS reference နံပါတ္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။

မျှဝေပါ