ႏုိင္ငံတကာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေမးပြဲစနစ္ ျဖစ္သည့္ IELTS သည္ ကမၻာ့လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးေရးတြင္ ကမၻာ့အထူးခၽြန္ဆုံး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္ထားၿပီး အဖတ္၊ အေရး၊ နားေထာင္မႈ၊ ေျပာဆုိမႈ စြမ္းရည္အားလုံး ဆန္းစစ္ႏုိင္ေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္စကားေျပာဆုိသည့္ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေလ့လာ၊ လုပ္ကုိင္၊ ေနထုိင္ပုံကုိ စာေမးပြဲတြင္ ထင္ဟပ္ထားပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္၊ ေနထုိင္ပါ။

ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၄၀)မွ အဖြဲ႔အစည္း (၁၁,၀၀၀)ေက်ာ္က IELTS စာေမးပြဲကုိ လက္ခံၾကပါသည္။ အစုိးရ၊ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး USA တစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္ (၃,၄ဝဝ)ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

သင္သြားလိုသည့္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္ပါ။

အဂၤလိပ္စကား အဓိကေျပာသည့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ႏွင့္ တကၠသုိ္လ္တက္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသထူရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အမိႏိုင္ငံမွာပင္ ရႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား

IELTS စာေမးပြဲျဖင့္ သင့္အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈကုိ သက္ေသထူၿပီး သင့္မိခင္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အကုိင္ေကာင္းရျခင္း၊ ရာထူးတုိးျခင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ပါသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ဖုိ႔႔ ရည္ရြယ္ထားပါသလား။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ IELTS စာေမးပြဲ ရလဒ္မ်ားက အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေမးပြဲကုိ လက္ခံေသာ လ.၀.က အာဏာပုိင္မ်ားအားလုံး IELTS ကုိလက္ခံၾကပါသည္။

သင့္IELTS ခရီးကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းသည္မွ ရလဒ္မ်ား ရရွိသည့္တုိင္ သင္ႏွင့္လုိက္ဖက္သည့္ IELTS ခရီးကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS ေျဖဆုိရန္ ေရြးခ်ယ္ရပါသနည္း။

ေနရာမ်ားစြာတြင္ စာေမးပြဲကုိ အဆင္ေျပေျပ ေျဖဆုိရန္ရက္မ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊အခမဲ့အရင္းအျမစ္မ်ား၊ လြယ္ကူသည့္စာရင္းသြင္းလုပ္ငန္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈကင္းသည့္ စာေမးပြဲပတ္၀န္းက်င္စသည္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္ေပးပါသည္။