ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီး သင္လုိအပ္သည့္ အကူအညီကုိ ရယူပါ။

IELTS စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းေသာအခါ သင္သြားလုိသည့္ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေစႏုိင္မည့္ ရလဒ္ကုိ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ရပါမည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးသြင္းရျခင္း ျဖစ္ၿပီး သင့္အတြက္ စာရင္းသြင္း လုပ္ငန္းကုိ အလြယ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ စာေမးပြဲေျဖမည့္ရက္တုိင္ေအာင္ သင္လုိအပ္သည့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားလည္း ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS ေျဖရန္ စာရင္းေပးသြင္းသည့္အခါ စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပးျခင္း၊ ေနာက္ထပ္အက်ိဳးအျမတ္ရျခင္းမ်ားလည္း   ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

 • အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ေလ့က်င့္ ႏိုင္မယ့္ ‘IELTS Ready Premium’ -  Speaking ၊ Writing Reading နဲ႔ Listening Practice Tests အခု (၄၀) ပါဝင္ျခင္း။ 
 • အခမဲ့ ေလ့က်င့္ရန္ Practice Tests မ်ား - အြန္လိုင္းတြင္ takeielts.org/prepare ရွိ စာေမးပြဲမ်ားကို အခမဲ့ ေလ့က်င့္ေျဖဆိုႏိုင္သည့္အျပင္  IELTS Academic ႏွင့္ General Training အစမ္းေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္သည့္ IELTS Practice Book မ်ား မွာယူႏိုင္ပါသည္။
 • Free Application မ်ား  - သင့္ ၏ အဂၤလိပ္စာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေနရာမေ႐ြး လြယ္ကူစြာ Application အတြင္းသို႔ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။
 • အျခားသင္ေထာက္ကူမ်ား - စာေမးပြဲမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ဗီဒီယို၊ စာအုပ္မ်ား အျပင္ အြန္လိုင္းသင္တန္း အစရွိတဲ့ သင္ေထာက္ကူ မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
 • စာရင္းေပးသြင္းရန္ လြယ္ကူျခင္း - British Council ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ မွ စာေမးပြဲ အတြက္ အလြယ္တကူ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ 
 • အဆင္ေျပစြာ စိတ္ႀကိဳက္ ေန႔စြဲ နဲ႔ ေနရာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း  -  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ IELTS စာေမးပြဲကို  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ (၃) ေနရာ တို႔တြင္ မိမိေျဖဆိုလိုသည့္ ေနရာ၊ ေန႔ရက္ မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
 • ေ႐ြးခ်ယ္စရာ စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစားမ်ား - IELTS စာေမးပြဲကို အေျဖလႊာစာ႐ြက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုႏိုင္သည့္အျပင္ IELTS Academic ကို IELTS Online အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပါ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေနရာတြင္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။
 • စာေမးပြဲရလဒ္ Test Report Forms (TRF) အပို (၅)ေစာင္ – သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (ဥပမာ - တကၠသိုလ္မ်ား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမ်ား) အစရွိေသာ ေနရာမ်ားကို Test Report Form အား (၅) ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ အခမဲ့ တိုက္႐ိုက္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
 • ေသေသခ်ာခ်ာေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္စာေမးပြဲ ဌာနမ်ား - British Council IELTS စာစစ္ဌာန (၈၅၀)လုံး၌ ေခတ္မွီ ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားထားရွိေပးသည့္အျပင္ စာေမးပြဲစစ္ဌာန အကုန္လုံးသည္လည္း စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ အခ်က္အျခာက်သည့္ ေနရာတြင္လည္း တည္ရွိပါသည္။ 
 • လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ ေဖာ္ေ႐ြသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား - ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • အဆင္ေျပသည့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းနည္း - အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူတိုင္ တိုက္႐ိုက္လာေရာက္စရာမလိုပဲ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာႏိုင္ပါသည္။ 

External links

မျှဝေပါ