ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီး သင္လုိအပ္သည့္ အကူအညီကုိ ရယူပါ။

IELTS စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းေသာအခါ သင္သြားလုိသည့္ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေစႏုိင္မည့္ ရလဒ္ကုိ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ရပါမည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးသြင္းရျခင္း ျဖစ္ၿပီး သင့္အတြက္ စာရင္းသြင္း လုပ္ငန္းကုိ အလြယ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ စာေမးပြဲေျဖမည့္ရက္တုိင္ေအာင္ သင္လုိအပ္သည့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားလည္း ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS ေျဖရန္ စာရင္းေပးသြင္းသည့္အခါ စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပးျခင္း၊ ေနာက္ထပ္အက်ိဳးအျမတ္ရျခင္းမ်ားလည္း   ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

  • အကန္႔အသတ္မဲ့IELTS သုိ႔သြားရာလမ္း ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္သင္တန္း (Road to IELTS Last Minute)- အႀကံျပဳ စစ္ေဆးေပးသည့္ ဗီဒီယုိ (၉)ခု၊ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၁၀၀)ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေလးခုမွ တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ အစမ္းစာေမးပြဲ ႏွစ္ခုစီ ပါ၀င္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ စာရင္းေပးသြင္းလွ်င္ အခမဲ့ ရရွိႏုိင္ပါမည္။ 
  • အခမဲ့ေလ့က်င့္ရန္အစမ္းစာေမးပြဲ-အြန္လုိင္းတြင္  takeielts.org/prepare ရွိစာေမးပြဲမ်ားကုိ အခမဲ့ ေလ့က်င့္ေျဖဆုိပါ (သုိ႔) IELTS ပညာေရးႏွင့္ အေထြေထြသင္တန္းဆုိင္ရာ နမူနာ စာေမးပြဲမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေလ့က်င့္ေရးစာအုပ္ တစ္အုပ္ မွာယူပါ။
  • သြားရင္းလာရင္း ျပင္ဆင္ပါ- သြားလာလုပ္ကုိင္ရင္း သင့္အဂၤလိ္ပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ တုိးတက္ေစမည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္သည့္ အခမဲ့ apps မ်ိဳးစုံ ရွိပါသည္။
  • ကၽြမ္းက်င္သူ၏ ပံ့ပုိးမႈ- ဗီဒီယုိ၊ စာအုပ္မွသည္ အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္ေလ့လာႏုိင္သည့္ အြန္လုိင္း သင္တန္းမ်ားတုိင္ သင္စာေမးပြဲေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆုိႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ 
  • လြယ္လင့္တကူစာရင္းသြင္းႏုိင္ျခင္း- အြန္လုိင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာေမးပြဲဌာနတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။
  • အဆင္ေျပသည့္ ေျဖဆုိရန္ ရက္ႏွင့္ေနရာမ်ား- ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး တြင္ စာေမးပြဲဌာန ႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ အေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။
  • စာေမးပြဲရလဒ္အစီရင္ခံပုံစံအပုိ(၅)ေစာင္-သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ- တကၠသုိလ္၊ လ.၀.ကရုံး-စသည္)ထံ တုိက္ရုိက္ေပးပုိ႔ရန္ ေနာက္ထပ္ စာေမးပြဲရလဒ္အစီရင္ခံပုံစံ(၅)ေစာင္ ရယူပါ။
  • ေသေသခ်ာခ်ာေရြးခ်ယ္ထားသည့္စာေမးပြဲဌာနမ်ား- မိမိတုိ႔၏ တရား၀င္ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီ IELTS စာစစ္ဌာန(၈၅၀)လုံးတြင္ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ ေခတ္မီွ ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားရွိၿပီး ဗဟုိက်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိပါသည္။
  • လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ ေဖာ္ေရြသည့္၀န္ထမ္းမ်ား-ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားၿပီး အေတြ႔အႀကဳံရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ သင္စာေမးပြဲ အဆင္ေျပေျပ ေျဖႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
  • အဆင္ေျပသည့္ေငြသြင္းနည္း-အြန္လုိင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူကုိယ္တုိင္ေသာ္ လည္းေကာင္း (ဘဏ္မွေငြလႊဲျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း)လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

External links

မွ်ေဝပါ