IELTS Academic (သို႔မဟုတ္) IELTS General Training မည္သည့္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုခ်င္ပါသလဲ။

သင္ေျဖဆုိႏုိင္သည့္ IELTS စာေမးပြဲ မ်ိဳးစုံရွိပါသည္။ IELTSမွ  သင့္အား ကမၻာတစ္ခြင္ သြားလာရန္၊ အျမဲတမ္းလုိခ်င္ေနခဲ့သည့္ အလုပ္ရရန္၊ သင့္အဂၤလိပ္စာ တုိးတက္မႈ ရွိေၾကာင္း သက္ေသထူရန္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္စာေမးပြဲကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ ဆုိျခင္းမွာ မည္သည့္အလုပ္လုပ္လုိသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။ 

IELTS ကို ေျဖဆိုရန္ အမ်ိဳးအစားနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ IELTS Academic စာေမးပြဲ အား Test Centre တြင္ အေျဖလႊာစာ႐ြက္ ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ျဖစ္ေစ IELTS Online အမ်ိဳးအစားျဖင့္သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေစ အစားစား ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းမေပးမီ သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အလုပ္အကိုင္ (သို႔မဟုတ္) လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုသင့္ေၾကာင္း စစ္ေဆးျဖစ္ေအာင္ စစ္ေဆးပါ။

သင့္လုိအပ္ခ်က္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ စာေမးပြဲ IELTS ႏိုင္ငံတကာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေမးပြဲကုိ  ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီနဲ႔ အတူ  ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

IELTS General Training စာေမးပြဲ

အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ(သုိ႔မဟုတ္) သင့္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ IELTS General Training စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိပါ။

ယူေကမွာ ပညာေလ့လာလိုပါသလား (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ လုပ္ကိုင္လိုပါသလား။

ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ သီးသန႔္IELTS စာေမးပြဲ ရွိပါသည္။ ယူေကတြင္ အလုပ္လုပ္၊ ပညာသင္၊ ေနထိုင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဤစာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။