IELTS General Training စာေမးပြဲမွ သင့္ထံတြင္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေန႔စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သက္ေသထူေပးပါသည္။

IELTS General Training စာေမးပြဲမွ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေန႔စဥ္အေနအထားတြင္ အဂၤလိပ္စကား ကၽြမ္းက်င္မႈရွိမရွိ တုိင္းတာေပးသည္။ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ား၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားက အလုပ္ခြင္ႏွင့္ လူမႈေရး အေနအထားမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ပါသည္။

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္လုိလွ်င္ ဒီစာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိလုိက္ပါ။

 • ဘြဲ႔ထက္နိမ့္သည့္အဆင့္ သင္တန္းတက္ျခင္း၊ ပညာသင္ျခင္းျပဳလုိလွ်င္
 • အဂၤလိပ္စကားေျပာႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းတက္ျခင္း ျပဳလုိလွ်င္
 • အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လုိလွ်င္
 • သင့္ႏုိင္ငံတြင္း ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိလုိလွ်င္

ယူေကသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လုိလွ်င္ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ IELTS (UKVI) အေၾကာင္း ဆက္လက္စူးစမ္းပါ။

IELTS General Training စရိတ္ - ၂၉၅,၀၀၀ က်ပ္

စာေမးပြဲေၾကးမွာဘာေတြပါဝင္လဲ။ စာေမးပြဲေၾကးမွာပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္တာကေတာ့ သင့္အတြက္အ‌ေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ေလ့က်င့္‌ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ားစသည္ျဖင့္ အထူးျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

ၾကာခ်ိန္- ၂-နာရီ ၄၅-မိနစ္

ပုံစံ-နားေထာင္ျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း ဟူ၍ အပုိင္းေလးပုိင္း ပါ၀င္ပါမည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းသည့္အခါ တရား၀င္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာေမးပြဲဌာနတြင္ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္သည္။.

စကားေျပာစစ္ေဆးမႈကုိ အျခားစာေမးပြဲအပုိင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔တည္းလုပ္ေပးျခင္း၊ တစ္ပတ္ႀကိဳ/တစ္ပတ္ေနာက္က် လုပ္ေပးျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္စကားေျပာ စစ္ေဆးခံရမည့္ ေန႔က အဓိကစာေမးပြဲေန႔ႏွင့္ မတူလွ်င္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

၁. IELTS General Training အပုိင္း(၁)- နားေထာင္ျခင္း

ၾကာခ်ိန္- ၃၀-မိနစ္ + အေျဖစာအုပ္တြင္ အေျဖေရးခ်ရန္ ၁၀-မိနစ္

ပုံစံ-ေလသံမ်ိဳးစုံျဖင့္ အသံဖုိင္(၄)ဖုိင္။

ေျဖဆုိရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔႔ကုိ အသုံးျပဳရပါမည္။

 • ေရြးခ်ယ္ေျဖဆုိျခင္း
 • အေျဖမွန္တြဲေပးျခင္း
 • ဇယားကုိ (ေလဘယ္ထုိး)အမည္တပ္ျခင္း
 • ၀ါက်ျဖည့္စြက္ျခင္း

အဂၤလိ္ပ္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ အသံဖမ္းထားသည့္ ဖုိင္ေလးခုကုိ နားေထာင္ၿပီး ေမးခြန္းအစဥ္အတုိင္း ေျဖဆုိရပါမည္။

 • အသံဖုိင္(၁) - ေန႔စဥ္လူမႈဆက္ဆံေရး အေနအထားတြင္ လူႏွစ္ဦးမွေျပာဆုိခ်က္
 • အသံဖုိင္(၂) - ေန႔စဥ္လူမႈဆက္ဆံေရးအေနအထားတြင္ လူတစ္ဦးတည္းမွ ေျပာဆုိခ်က္၊ ဥပမာ- ေဒသတြင္း facility မ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆုိုျခင္း
 • အသံဖုိင္(၃)- ပညာေရး/သင္တန္းအေနအထားတြင္ လူေလးဦးမွ် ေျပာဆုိခ်က္၊ ဥပမာ - တကၠသုိလ္ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦး assignment အေၾကာင္း ေျပာဆုိခ်က္
 • ပညာေရးဘာသာရပ္အေၾကာင္း တစ္ဦးတည္း ေျပာဆုိခ်က္၊ ဥပမာ- တကၠသုိလ္ ပုိ႔ခ်ခ်က္

အဓိက အေတြးအျမင္၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္၊ ေျပာဆုိသူတုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ သေဘာထားမ်ား၊ စကားလုံးတစ္လုံး သုံးရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေတြးအျမင္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သင့္နားလည္မႈ အေထာက္အထားမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ စာေမးပြဲ စစ္သူမွ စူးစမ္းရွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။ 

၂. IELTS General Training အပုိင္း(၂)- ဖတ္ၾကားျခင္း

ၾကာခ်ိန္- ၆၀-မိနစ္

ပုံစံ- 

 • အပုိင္း(၁)- သုတစာစု ၂-ပုဒ္၊ ၃-ပုဒ္
 • အပုိင္း(၂)- အလုပ္ခြင္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သုတစာစု ၂-ပုဒ္
 • အပုိင္း(၃)- အေထြေထြအေၾကာင္းအရာ စာပုိဒ္ရွည္ ၁-ပုဒ္

စာဖတ္ကၽြမ္းက်င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စစ္ေဆးရန္ ပုံစံထုတ္ထားသည့္ ေမးခြန္း ၄၀-ပါ၀င္သည္။  အဓိကအခ်က္သိေအာင္ဖတ္ျခင္း၊ အေသးစိတ္အခ်က္သိေအာင္ဖတ္ျခင္း၊ အႏွစ္ထုတ္ရန္ဖတ္ျခင္း၊ ဒႆနဆန္ဆန္ ျငင္းခုံခ်က္၊ စာေရးသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ သေဘာထားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ နားလည္သိရွိေအာင္ဖတ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

စာအုပ္၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာ၊ ေၾကျငာခ်က္၊ ေၾကာ္ျငာ၊ ကုမၸဏီလက္စြဲစာအုပ္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္တုိ႔မွ ထုတ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆုိသည့္ ၀န္းက်င္တြင္ ေန႔စဥ္ေတြ႔ႀကဳံရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၃. IELTS General Training စာေမးပြဲအပိုင္း (၃)- အေရးအသား

ၾကာခ်ိန္- ၆၀-မိနစ္

ပုံစံ-

 • ေပးစာေရးသားျခင္း (အနည္းဆုံးစကားလုံးေရ -၁၅၀)
 • စာစီစာကုံးေရးသားျခင္း (အနည္းဆုံး စကားလုံးေရ-၂၅၀)

ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ႏွစ္ရပ္မွာ-

 • ၁- ေပးထားသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိျခင္း၊ ရွင္းလင္းျပျခင္းျပဳရသည့္ ေပးစာတစ္ေစာင္ကုိ ေရးသားရန္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ အလြတ္သေဘာဆန္ဆန္ႏွင့္ အလုပ္သေဘာေဆာင္သည့္ စာမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
 • ၂- အျမင္တစ္ရပ္၊ ျငင္းခုံမႈ တစ္ခု၊ ျပႆနာတစ္ရပ္ကုိ တုံ႔ျပန္ေရးသားေစပါမည္။ မိမိရႈေထာင့္မွ အတန္အသင့္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ 

၄. IELTS General Training ဆုိင္ရာ စာေမးပြဲ အပုိင္း(၄)- စကားေျပာ

ၾကာခ်ိန္- ၁၀-၁၅ မိနစ္

ပုံစံ-

 • မ်က္ႏွာျခင္းဆုိင္ေမးျမန္းျခင္း
 • အကၽြမ္းတ၀င္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းအတုိအထြာမ်ား၊  မွတ္ခ်က္- စာေမးပြဲဌာန တည္ေနရာေပၚ မူတည္၍ စကားေျပာစစ္ေဆးမႈ အပုိင္းကုိ ေနာက္တစ္ေန႔လုပ္ရန္ စာရင္းသြင္းေကာင္း သြင္းရပါမည္။

စကားေျပာစစ္ေဆးမႈအပုိင္းတြင္ သင့္အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆုိမႈကုိ စစ္ေဆးသည္။ စစ္ေဆးမႈတုိင္း အသံသြင္းထားပါသည္။ 

 • အပုိင္း(၁)- စစ္ေဆးသူမွ သင့္အေၾကာင္း၊ အိမ္၊ မိသားစု၊ အလုပ္၊ ပညာသင္ျခင္း၊ ၀ါသနာ အစရွိသည့္ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေယဘုယ်ေမးျမန္းပါမည္။ ၄-၅ မိနစ္ ၾကာျမင့္ပါမည္။ 
 • အပုိင္း(၂)- ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကုိ ေျပာဆုိခုိင္းသည့္ စကားေျပာကဒ္တစ္ခုကုိ သင့္အားေပးပါမည္။ ႏွစ္မိနစ္တုိင္ စကားမေျပာမီ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ တစ္မိနစ္ ရပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိပင္ စစ္ေဆးသူမွ ေမးခြန္း တစ္ခု၊ ႏွစ္ခု ထပ္ေမးပါမည္။ 
 • အပုိင္း(၃)- အပုိင္း(၂)မွ အေၾကာင္းအရာကုိ ဆက္လက္ေမးျမန္းပါမည္။ ပုိမုိသိမ္ေမြ႔ နက္နဲသည့္ အေတြးအျမင္၊ ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးပါမည္။ ၄-မိနစ္မွ ၅-မိနစ္ၾကာျမင့္ပါသည္္။

၂ဝ၂ဝ ၾသဂုတ္လ မွစတင္၍ video call ျဖင့္ IELTS Speaking စစ္ေဆးျခင္းကို  အခ်ို ႔ေသာ IELTS စာစစ္ဌာနမ်ား တြင္ စတင္စစ္ေဆးေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ IELTS Speaking test slot မ်ားပိုမိုရ႐ွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

Video-Call Speaking test ကို ေျဖဆိုရာတြင္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ IELTS စာစစ္ဌာန၌ စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူႏွင့္ လူေတြ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေျဖဆိုရေသာသာမူလ စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ တူညီ၍ အဆင့္ျမင့္မားေသာ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူအေထာက္အထားစစ္ေဆးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။  ေျဖဆိုရေသာ အေျကာင္းအရာမ်ား၊ အမွတ္ေပးပံု၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ခက္ခဲမႈအဆင့္၊ ေမးခြန္းပံုစံ ႏွင့္ လံုျခံုေရးစီစဥ္မႈမ်ား အားလံုးတူညီမႈ ႐ွိပါသည္။ 

စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူမ်ားမွ video-call ျဖင့္စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လူေတြ့ ေျဖဆိုရျခင္းပံုစံျဖင့္သာ စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ပိုမိုသိ႐ွိလိုပါက သင္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ျပည္တြင္းစာစစ္ဌာနကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

IELTS General Training စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းပါ။

ေအာင္ျမင္မႈအစIELTS က။ အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႔ထက္အဆင့္နိမ့္သည့္ ပညာသင္ၾကားလွ်င္၊ ေျပာင္းေရႊ႔႕ေနထုိင္လုိလွ်င္ IELTS General Training စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ လုိအပ္ပါမည္။

သင္စာေမးပြဲ ေကာင္းေကာင္းေျဖဆုိႏုိင္ေစရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အေလးအနက္ထား ပံ့ပုိးေပးပါသည္။  စာရင္းသြင္းသည့္အခါ ေျဖဆုိခါနီး ကာလတုိင္ Road to IELTS Last Minute သင္တန္းကုိ အကန္႔အသတ္မဲ့ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ အႀကံျပဳ စစ္ေဆးေပးသည့္ ဗီဒီယုိ (၉)ခု၊ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၁၀၀)ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေလးခုမွ တစ္ခုစီအတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ အစမ္းစာေမးပြဲ ႏွစ္ခုစီ ပါ၀င္ပါသည္။

IELTS General Training စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ရက္ကုိ ရွာေဖြပါ

စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းမသြင္းမီ မည္သည့္ စာေမးပြဲမ်ိဳး ေျဖဆုိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ပါ။ 

မွ်ေဝပါ