ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ တရား၀င္ စာေမးပြဲဌာနမ်ားတြင္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ရက္မ်ား သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 

စာေမးပြဲ session မ်ားတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္သည့္လူဦးေရအကန္႔အသတ္ ႐ွိပါသျဖင့္ ေစာလ်င္စြာ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ႏွင့္ မႏၲေလး ျမိဳ ႔ ရွိ စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ရက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေျဖဆိုျခင္း သို့မဟုတ္ အေျဖလႊာျဖင့္ ေျဖဆိုျခင္း တို့မွ မိမိႏွစ္သက္ရာ စာေမးပြဲပံုစံ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

» ေရးေျဖျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ IELTS ကို စာရင္းသြင္းရန္

» ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ IELTS ကို စာရင္းသြင္းရန္

IELTS စာေမးပြဲ အေျကာင္းကို ပိုမိုသိ႐ွိလိုပါက ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ စာေမးပြဲအတြက္ computer-delivered ႏွင့္  အေျဖလႊာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ  စာေမးပြဲအတြက္ paper-based တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

IELTS စာေမးပြဲေၾကး

Academic သုိ႔မဟုတ္ General Training IELTS စာေမးပြဲအတြက္ စာေမးပြဲေၾကးမွာ ၂၇ဝ,ဝဝဝ က်ပ္   ျဖစ္သည္။ 

ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ UKVI IELTS ႏွင့္ IELTS Life Skills အတြက္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ား 

  • IELTS for UKVI Academic သုိ႔မဟုတ္ General Training IELTS စာေမးပြဲေၾကး USD ၂၅၈
  • IELTS Life Skills A2 USD ၁၉၄
  • IELTS Life Skills A1 USD ၁၉၄
  • IELTS Life Skills B1 USD ၁၉၄

ယူေကထံ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (UKVI)အတြက္ IELTS စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိရန္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ရက္စြဲကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

ေအာက္ပါဇယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ Academic၊ General Training  ႏွင့္ IELTS for UKVI စာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ ရက္စြဲမ်ား ျပသထားပါသည္။ (အခ်ိန္ဇယား၊ ေနရာ)အစရွိသည့္ စာေမးပြဲ၏အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာေမးပြဲမတုိင္မီ ၅-ရက္ႀကိဳၿပီး အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ပါမည္။ 

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ စာေျဖဌာနမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲရက္မ်ား

၂၀၁၉ IELTS စာေမးပြဲရက္မ်ား

စာေမးပြဲရက္ စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား စာေျဖဌာန
ဇြန္လ ၂၂ ရက္ (စေနေန႔) Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ (စေနေန႔) Academic  ႏွင့္ General Training ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး
ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ (စေနေန႔) Academic  ႏွင့္ General Training ရန္ကုန္
ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ (စေနေန႔) Academic  ႏွင့္ General Training ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး
ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္  (စေနေန႔) Academic  ႏွင့္ General Training ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး
ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္  (စေနေန႔) Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္
စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ (စေနေန႔) Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္
စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ (စေနေန႔) Academic  ႏွင့္ General Training ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး
ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ (စေနေန႔) Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္
ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ (စေနေန႔) Academic  ႏွင့္ General Training ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ (စေနေန႔) Academic  ႏွင့္ General Training ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး
ႏိုဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ (စေနေန႔) Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္
ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ (စေနေန႔) Academic ႏွင့္ General Training ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး

၂၀၁၉ IELTS for UKVI စာေမးပြဲရက္မ်ား 

စာေမးပြဲရက္ စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား စာေျဖဌာန
ဇြန္လ ၁၃ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္
ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္  (ၾကာသပေတးေန႔) Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္
ဩဂုတ္လ ၁ဝ ရက္  (စေနေန႔)  Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္
စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ (စေနေန႔)  Academic ႏွင့္ General Training ရန္ကုန္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ (စေနေန႔)  Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ (စေနေန႔) Academic သီးသန္႔  ရန္ကုန္

 စာေျဖဌာနမ်ား

အေျဖလႊာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (Paper-based IELTS)  စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္ Myanmar Info-Tech လႈိင္တကၠသိုလ္၀င္း တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ျပီး  မႏၱေလးျမိဳ့ Hotel Marvel တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ IELTS စာေမးပြဲရက္မ်ား

စာေမးပြဲရက္ ေန႔ အခ်ိန္ စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား
ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၉  အဂၤါေန႔  ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 
ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ၂ဝ၁၉ ၾကာသပေတးေန့ ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 
ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ၂ဝ၁၉ အဂၤါေန႔  ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 
ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ ၂ဝ၁၉ အဂၤါေန႔   ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 
ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ ၂ဝ၁၉ ၾကာသပေတးေန့  ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ ၂ဝ၁၉ အဂၤါေန႔  ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 
ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ ၂ဝ၁၉ ၾကာသပေတးေန့ ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 
ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ ၂ဝ၁၉  အဂၤါေန႔  ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 
ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ ၂ဝ၁၉  ၾကာသပေတးေန့ ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 
ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ ၂ဝ၁၉  အဂၤါေန႔  ၈.ဝဝ (နံနက္) Academic သီးသန္႔ 

စာေျဖဌာနမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (Computer-delivered IELTS)  စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ့႐ွိ British Council တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

» ေရးေျဖျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ IELTS ကို စာရင္းသြင္းရန္

» ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ IELTS ကို စာရင္းသြင္းရန္