ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ‌ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္  IELTS စာေမးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တစ္လလွ်င္ ၁ႀကိမ္မွ ၂ႀကိမ္ထိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တရားဝင္စာေမးပြဲစင္တာမ်ားတြင္ စာ႐ြက္‌‌ေပ္တြင္ ‌ေျဖဆိုရေသာ IELTS ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ IELTS မ်ားျပဳလုပ္ေပးတာ‌ေၾကာင့္ သင့္အတြက္ မည္သည့္စာ‌ေမးပြဲသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကိုရွာေဖြ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ 

IELTS စာေမးပြဲေၾကး

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား စာေမးပြဲေၾကး  စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Academic - in centre (paper or computer) USD 229

စာရင္းေပးရန္

IELTS General Training - in centre (paper or computer) USD 229

စာရင္းေပးရန္

IELTS Academic for UKVI - in centre USD 254 စာရင္းေပးရန္ 
IELTS General Training for UKVI - in centre USD 254 စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Life Skills (A1, A2 and B1) - in centre USD 209

စာရင္းေပးရန္ 

စာေမးပြဲေၾကးမွာဘာေတြပါဝင္လဲ။ စာေမးပြဲေၾကးမွာပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္တာကေတာ့ သင့္အတြက္အ‌ေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ေလ့က်င့္‌ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ားစသည္ျဖင့္ အထူးျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

IELTS စာေမးပြဲေၾကးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ယူေကထံ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (UKVI)အတြက္ IELTS စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိရန္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ရက္စြဲကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ေအာက္ပါဖိုင္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ IELTS Academic၊ General Training၊ IELTS for UKVI ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ ရက္စြဲမ်ား ျပသထားပါသည္။ (အခ်ိန္ဇယား၊ ေနရာ)အစရွိသည့္ စာေမးပြဲ၏အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာေမးပြဲမတိုင္မီ ၅-ရက္ႀကိဳၿပီး အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ပါမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ IELTS စာေမးပြဲကို ဘယ္မွာေျဖရမလဲ။

အေျဖလႊာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (IELTS on paper)  စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Prime Hill Business Square ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ Hotel Marvel ၌က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (IELTS on computer)  စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ British Council တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွ်ေဝပါ