ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ‌ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္  IELTS စာေမးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔တြင္ အစဥ္မျပတ္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တရားဝင္စာေမးပြဲစင္တာမ်ားတြင္ စာ႐ြက္‌‌ျဖင့္ ‌ေျဖဆိုရေသာ IELTS ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ IELTS မ်ားျပဳလုပ္ေပးတာ‌ေၾကာင့္ သင့္အတြက္ မည္သည့္စာ‌ေမးပြဲသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကိုရွာေဖြ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ 

လက္ရွိတြင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ IELTS စာေမးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔တြင္  ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး  အေျဖလႊာစာ႐ြက္ျဖင့္ IELTS စာေမးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

IELTS အြန္လိုင္း စာေမးပြဲ ကိုေ႐ြးခ်ယ္၍လည္း  မိမိေနအိမ္ (သို႔) မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အင္တာနက္ေကာင္းမြန္ေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို IELTS Acadamic ကိုေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ IELTS စာေမးပြဲေၾကးမ်ား

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား စာေမးပြဲေၾကး  စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Academic - in a test centre (On Paper/On Computer) ၇၀၇,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္

IELTS General Training - in a test centre (On Paper/On Computer) ၇၀၇,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္

IELTS Academic Online - မိမိ ေနအိမ္ (သို႔) ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အင္တာနက္ေကာင္းမြန္ေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္  ၂၃၁  ေဒၚလာ

စာရင္းေပးရန္

IELTS Academic for UKVI - in a test centre ၇၃၅,၀၀၀ က်ပ္ စာရင္းေပးရန္ 
IELTS General Training for UKVI - in a test centre ၇၃၅,၀၀၀ က်ပ္ စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Life Skills (A1, A2 and B1) - in a test centre ၅၆၆,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS စာေမးပြဲေၾကးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိပဲ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

*IELTS Online (Academic) စာေမးပြဲသည္ Regional IELTS စာစစ္ဌာနမွတိုက္႐ိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္စာေမးပြဲျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေၾကးအား အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာနသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ မိမိ အသုံးျပဳေသာဘဏ္အလိုက္ ေငြလႊဲအပ္ႏႈန္းထား ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။

IELTS On Computer/On Paper (Academic,General Training,Life Skills,UKVI) စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို မိုလ္ဘိုင္းဘဏ္စနစ္ (သို႔) နီးစပ္ရာဘဏ္မ်ားမွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ ကမ္းနားလမ္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ႐ုံ၌ ဘဏ္ကတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းလာေရာက္ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

 

စာေမးပြဲေၾကးတြင္ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ material မ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အခမဲ့ပါရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ IELTS စာေမးပြဲေၾကးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ယူေကထံ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (UKVI)အတြက္ IELTS စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိရန္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ရက္စြဲကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

သင္ႏွစ္သက္ရာ စာေမးပြဲေနရာႏွင့္ရက္ကို ‌ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ IELTS စာေမးပြဲကို ဘယ္မွာေျဖရမလဲ။

အေျဖလႊာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (IELTS on paper)  စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (IELTS on computer)  စာေမးပြဲကို လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္၊မႏၲေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္  ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မျှဝေပါ