ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ‌ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္  IELTS စာေမးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တစ္လလွ်င္ ၁ႀကိမ္မွ ၂ႀကိမ္ထိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တရားဝင္စာေမးပြဲစင္တာမ်ားတြင္ စာ႐ြက္‌‌ေပ္တြင္ ‌ေျဖဆိုရေသာ IELTS ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ IELTS မ်ားျပဳလုပ္ေပးတာ‌ေၾကာင့္ သင့္အတြက္ မည္သည့္စာ‌ေမးပြဲသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကိုရွာေဖြ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ 

IELTS စာေမးပြဲေၾကး

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား စာေမးပြဲေၾကး  စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Academic and General Training Paper-based Test ၂၉၅,၀၀၀ က်ပ္ စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Academic and General Training Computer-delivered test ၂၉၅,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS for UK Visas and Immigration (Academic and General Training) ၃၃၃,၀၀၀ က်ပ္ စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Life Skills (A1, A2 and B1) ၂၉၂,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS စာေမးပြဲေၾကးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ယူေကထံ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (UKVI)အတြက္ IELTS စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိရန္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ရက္စြဲကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ေအာက္ပါဇယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ Academic၊ General Training  ႏွင့္ IELTS for UKVI စာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ ရက္စြဲမ်ား ျပသထားပါသည္။ (အခ်ိန္ဇယား၊ ေနရာ)အစရွိသည့္ စာေမးပြဲ၏အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာေမးပြဲမတုိင္မီ ၅-ရက္ႀကိဳၿပီး အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ပါမည္။ 

အေျဖလႊာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (Paper-based IELTS) စာေမးပြဲရက္မ်ား (ရန္ကုန္)

စာေမးပြဲရက္္ရက္စြဲ

စာေမးပြဲေန့ရက္

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား

ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

 မတ္လ ၇ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

 မတ္လ ၁၄ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

 ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

ၾကာသပေတးေန့

Academic သီးသန္႔

ေမလ ၉ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

ေမလ ၁၆ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ဇြန္လ ၂ဝ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ေအာက္တုိဘာလ ၁ဝ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

နိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

စာေျဖဌာနမ်ား

အေျဖလႊာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (Paper-based IELTS)  စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္ Myanmar Info-Tech လႈိင္တကၠသိုလ္၀င္း တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေျဖလႊာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (Paper-based IELTS) စာေမးပြဲရက္မ်ား (မႏၲေလး)

စာေမးပြဲရက္္ရက္စြဲ

စာေမးပြဲေန့ရက္

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား

ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

မတ္လ ၁၄ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

ၾကာသပေတးေန့

Academic သီးသန္႔

ေမလ ၁၆ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

စာေျဖဌာနမ်ား

အေျဖလႊာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (Paper-based IELTS)  စာေမးပြဲကို မႏၱေလးျမိဳ့ Hotel Marvel တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

IELTS for UKVI စာေမးပြဲရက္မ်ား

စာေမးပြဲရက္္ရက္စြဲ

စာေမးပြဲေန့ရက္

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

ၾကာသပေတးေန့

Academic ႏွင့္ General Training

မတ္လ ၅ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

ၾကာသပေတးေန့

Academic သီးသန္႔

ေမလ ၂၁ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

ၾကာသပေတးေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ဇြန္လ ၆ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

ၾကာသပေတးေန့

Academic သီးသန္႔

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic သီးသန္႔

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

ၾကာသပေတးေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

စေနေန့

Academic ႏွင့္ General Training

နိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂ဝ၂ဝ

ၾကာသပေတးေန့

Academic ႏွင့္ General Training

ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ IELTS စာေမးပြဲရက္မ်ား

စာေမးပြဲရက္စြဲ စာေမးပြဲေန့ရက္ စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား
 မတ္လ ၁၄ ရက္ ၂ဝ၂ဝ စေနေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
 မတ္လ ၁၇ ရက္ ၂ဝ၂ဝ အဂၤါေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
မတ္လ ၁၈ ရက္ ၂ဝ၂ဝ ဗုဒၶဟူးေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
 မတ္လ ၁၉ ရက္ ၂ဝ၂ဝ ၾကာသပေတးေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
 မတ္လ ၂၁ ရက္ ၂ဝ၂ဝ စေနေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
 မတ္လ ၂၄ ရက္ ၂ဝ၂ဝ အဂၤါေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
 မတ္လ ၂၅ ရက္ ၂ဝ၂ဝ ဗုဒၶဟူးေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
 မတ္လ ၂၆ ရက္ ၂ဝ၂ဝ ၾကာသပေတးေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
ဧျပီလ ၂ ရက္ ၂ဝ၂ဝ ၾကာသပေတးေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
ဧျပီလ ၃ ရက္ ၂ဝ၂ဝ  ေသာၾကာေန႔  Academic ႏွင့္ General Training
ဧျပီလ ၄ ရက္ ၂ဝ၂ဝ စေနေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
ဧျပီလ ၂၅ ရက္ ၂ဝ၂ဝ စေနေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
ဧျပီလ ၂၇ ရက္ ၂ဝ၂ဝ တနၤလာေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
ဧျပီလ ၂၈ ရက္ ၂ဝ၂ဝ အဂၤါေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
ဧျပီလ ၂၉ ရက္ ၂ဝ၂ဝ ဗုဒၶဟူးေန႔ Academic ႏွင့္ General Training
ဧျပီလ ၃ဝ ရက္ ၂ဝ၂ဝ ၾကာသပေတးေန႔ Academic ႏွင့္ General Training

စာေျဖဌာနမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (Computer-delivered IELTS)  စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ့႐ွိ British Council တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။