ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ‌ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္  IELTS စာေမးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တစ္လလွ်င္ ၁ႀကိမ္မွ ၂ႀကိမ္ထိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တရားဝင္စာေမးပြဲစင္တာမ်ားတြင္ စာ႐ြက္‌‌ေပ္တြင္ ‌ေျဖဆိုရေသာ IELTS ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ IELTS မ်ားျပဳလုပ္ေပးတာ‌ေၾကာင့္ သင့္အတြက္ မည္သည့္စာ‌ေမးပြဲသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကိုရွာေဖြ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ 

IELTS စာေမးပြဲေၾကး

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား စာေမးပြဲေၾကး  စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Academic - in centre (paper or computer) USD 242

စာရင္းေပးရန္

IELTS General Training - in centre (paper or computer) USD 242

စာရင္းေပးရန္

IELTS Academic for UKVI - in centre USD 262 စာရင္းေပးရန္ 
IELTS General Training for UKVI - in centre USD 262 စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Life Skills (A1, A2 and B1) - in centre USD 185

စာရင္းေပးရန္ 

 

စာမေးပွဲကြေးတွင် ပြင်ဆင်မှုအတွက် material များ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ အခမဲ့ပါရှိပါသည်။

IELTS စာေမးပြဲေၾကးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ယူေကထံ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (UKVI)အတြက္ IELTS စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိရန္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ရက္စြဲကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

သင်နှစ်သက်ရာ စာမေးပွဲနေရာနှင့်ရက်ကို ‌ရွေးချယ်ပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ IELTS စာေမးပြဲကို ဘယ္မွာေျဖရမလဲ။

အေျဖလႊာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (IELTS on paper)  စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ (IELTS on computer)  စာေမးပြဲကို လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မျှဝေပါ