အဆင္ေျပေစေသာ စာေမးပြဲရက္မ်ား ႏွင့္ျမန္ဆန္ေသာရလဒ္ မ်ား အတြက္ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ေရးေျဖျဖင့္ ေျဖဆိုရေသာ IELTS

သင္သည္ paper based IELTS ေ႐ြးခ်ယ္ပါက Listening၊ Reading ႏွင့္ Writing အပိုင္းမ်ားကို စာ႐ြက္ျဖင့္ေရးေျဖ ေျဖဆိုရပါမည္။ Speaking စစ္ေဆးမႈမ်ားအပိုင္းအား ကြ်မ္းက်င္ေသာ IELTS စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္  ေျဖဆိုရပါမည္။ စာေမးပြဲ၏ Listening၊ Reading ႏွင့္ Writing ကို တစ္ရက္တည္း ေျဖဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ၄င္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေျဖဆိုရာတြင္ အစီအစဥ္ မတူညီႏိုင္ပါ။ ဤစစ္ေဆးမႈသံုးခုအၾကား နားခ်ိန္မ်ားလည္း႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။

း Speaking စစ္ေဆးမႈအပိုင္းအား အျခားအပိုင္းမ်ား  မေျဖဆိုခင္ တစ္ပတ္အလို (သို႔) ေျဖဆိုျပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ စစ္ေဆးေပးပါသည္။

အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ား

ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးကို မွ်တျပီး ဓမၼဓိဌန္က်စြာျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေျခအေန မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ မွရည္႐ြယ္ပါသည္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးအကူအညီမ်ားလိုအပ္ေသာ မသန္စြမ္းစာေျဖသူမ်ားအား စာေျဖဌာနသို႔ အဆင္ေျပစြာလာေရာက္ကာေမးခြန္းမ်ားကို နားလည္ျပီးေသခ်ာစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အတြက္လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္ ဒီေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။

မျှဝေပါ