မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရလဒ္ကုိ ရရွိပါမည္နည္း။

သင္သည္ paper- based IELTS ေ႐ြးခ်ယ္ပါက အြန္လုိင္းတြင္ IELTS ရလဒ္မ်ားကို စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီး  ၁၃ ရက္အၾကာတြင္ ႀကိဳတင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ IELTS ကိုေျဖဆိုထားပါက အြန္လုိင္းတြင္ IELTS ရလဒ္မ်ားကို စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီး  ၃ ရက္ မွ ၅ ရက္အတြင္း ႀကိဳတင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။  

သင္၏ IELTS ရလဒ္ (Test Report Form - TRF) ကုိ သင့္ထံသုိ႔ အျမန္ေခ်ာပုိ႔ျဖင့္ paper-based စာေမးပြဲေျဖဆိုျပီး ၁၃ ရက္အၾကာတြင္ ပို့ေပးမည္ျဖစ္ျပီး computer-delivered စာေမးပြဲေျဖဆိုထားပါက ေျဖဆိုျပီး ၃ရက္ မွ ၅ ရက္အတြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။

သင္၏ စာေမးပြဲအစီရင္ခံစာပုံစံကို ‌‌ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) သင္၏စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကိုေမ့သြားလွ်င္ စာ‌ေမးပြဲစင္တာသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းမွ မူရင္း စာေမးပြဲအစီရင္ခံစာပုံစံ(TRF)ေတာင္းခဲ့လွ်င္ တုိက္ရုိက္ေပးပုိ႔ပါမည္။ မိတၱဴမ်ားကုိ လက္မခံပါ။

(တကၠသိုလ္၊ လ.၀.က႐ုံး စသည့္) သင္ေလၽွာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ေနာက္ထပ္ အီလက္ထေရာနစ္ စာေမးပြဲအစီရင္ခံစာပုံစံ (၅) ေစာင္ ပို႔ေပးပါမည္။ ထိုသို႔ ပို႔လိုလၽွင္ သက္ဆိုင္ရာလိပ္စာမ်ားကို ေျဖဆိုသည့္အခ်ိန္မွ (၂)ႏွစ္အတြင္း Test taker portal ေပၚ၌ ထည့္ေပးရပါမည္။

ေက်ာင္း/အဖြဲ႔အစည္း၏ စာပုိ႔ရန္ လိပ္စာအျပည့္အစုံကုိ ထည့္ေပးရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ လိပ္စာအျပည့္အစုံ ေပးမထားလွ်င္ ထုိေက်ာင္း/အဖြဲ႔အစည္းမွ အြန္လုိင္းျဖင့္ပုိ႔လုိက္သည့္ သင့္ရလဒ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေစႏုိင္မည့္ IELTS စာေမးပြဲအစီရင္ခံစာ ရမရ၊ စစ္ေဆးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ သုံးႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ၀န္ေဆာင္မႈကုိ မသုံးႏုိင္ခဲ့လွ်င္ အစီရင္ခံစာ (TRF) ကုိ စာတုိက္မွ ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပလိပ္စာမ်ားသို့ပို့ေဆာင္လိုပါက ပို့ေဆာင္ခက်သင့္ေငြအားေပးေခ်ရပါမည္။  

ေနာက္ထပ္ IELTS ရလဒ္ မိတၱဴ ရႏုိင္ပါသလား။

IELTS အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းထံ အစီရင္ခံစာကုိ ေပးထားသည့္ မိတၱဴ(၅)ေစာင္အျပင္ ေနာက္ထပ္ပုိ႔ေစလုိလွ်င္ တစ္ေစာင္လွ်င္ xxx ၀န္ေဆာင္ခေပးၿပီး စာတုိက္ျဖင့္ပုိ႔ျခင္း၊ တစ္ေစာင္လွ်င္ XXX ေပးၿပီး အျမန္ေခ်ာပုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ပုိ႔ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 

သင္ေျဖဆုိမည့္ စာေမးပြဲဌာန ပိတ္သြားလွ်င္ ေနာက္ထပ္ စာေမးပြဲရလဒ္အစီရင္ခံစာပုံစံမ်ားကုိ ielts.org. မွ မွာယူႏုိင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္း/အဖြဲ႔အစည္းလိပ္စာႏွင့္ ‘ေနာက္ထပ္ စာေမးပြဲရလဒ္အစီရင္ခံစာပုံစံမ်ားေလွ်ာက္ထားျခင္း’အပုိင္းကုိ ျဖည့္ရပါမည္။ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ IELTS စာေမးပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္စပုိ႔မိတၱဴတုိ႔ကုိ တြဲၿပီး xxxx မိမိတုိ႔ထံ အျမန္ေခ်ာပုိ႔ျဖင့္ ပုိ႔ေပးပါ။ စာေမးပြဲရလဒ္အစီရင္ခံစာပုံစံ(TRF)ကုိ ေက်ာင္း/အဖြဲ႔အစည္းထံ တုိက္ရုိက္ပုိ႔ေပးပါမည္။ 

ေနာက္ထပ္စာေမးပြဲရလဒ္အစီရင္ခံစာပုံစံ(TRF)ထုတ္ေပးရန္ ၁၀-ရက္မွ် ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၀၀၀၀က်ပ္ က်သင့္ပါမည္။ 

ေနာက္ထပ္မိတၱဴမ်ားေတာင္းဆုိျခင္း

မိမိ၏IELTS အမွတ္သည္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသနည္း။

IELTS စာေမးပြဲအပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အမွတ္ ၀-၉ အထိေပးၿပီး သင့္အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ထင္ဟပ္ပါသည္။ 

သင့္စာေမးပြဲရလဒ္အစီရင္ခံစာ(TRF)တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈေလးရပ္ျဖစ္သည့္ နားေထာင္ျခင္း၊ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္းစြမ္းရည္ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ အမွတ္ေပးထားၿပီး ေလးမ်ိဳးေပါင္းပ်မ္းမွ် အမွတ္လည္း ေပးထားပါသည္။ တစ္ပုိင္းခ်င္းအတြက္ band scores အျပည့္ (ဥပမာ-၅.၀၊ ၆.၀၊ ၇.၀)ရႏုိင္သကဲ့သုိ႔ band scores တစ္၀က္ (ဥပမာ- ၅.၅၊ ၆.၅၊ ၇.၅)ရႏုိင္ပါသည္။

သင့္အမွတ္က မည္သုိ႔အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေၾကာင္း ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြဖတ္ရႈပါ။

IELTS အမွတ္မ်ား မည္မွ်ၾကာၾကာ အတည္ျဖစ္ပါသနည္း။

သင့္IELTS ရလဒ္မ်ား ႏွစ္ႏွစ္အထက္ပုိၾကာခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲေျဖၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္စာကုိ တက္တက္ၾကြၾကြ ေလ့လာၿပီး တုိးတက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သင္က သက္ေသမျပႏုိင္ခဲ့လွ်င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမွတ္ကုိလက္ခံေလ့မရွိပါ။ IELTS မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားမွ ႏွစ္ႏွစ္အထက္ ပုိမုိၾကာျမင့္ေသာ စာေမးပြဲ ရလဒ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။

မိမိ၏IELTSစာေမးပြဲေျဖၾကားခ်က္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပန္ၿပီး အမွတ္ျခစ္ေစရပါမည္နည္း။

သင္မွန္းထားသေလာက္ အမွတ္မရခဲ့လွ်င္ သင့္ေျဖၾကားခ်က္အား ျပန္လည္အမွတ္ျခစ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရလဒ္အားစုံစမ္းျခင္း(EOR)ဟု ေခၚဆုိပါသည္။ စာေမးပြဲ မည္သည့္အပုိင္းကုိ ျပန္လည္အမွတ္ျခစ္ေစလုိေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီး သင္ေျဖဆုိခဲ့သည့္ ဌာနတြင္ ေတာင္းဆုိရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ဤ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ စတာလင္ေပါင္ ေငြ ၆၀ က်သင့္ၿပီး ေျဖဆုိခ်က္၏ မည္သည့္အပုိ္င္းမဆုိ အမွတ္တုိးေပးခဲ့လွ်င္ ေငြျပန္အမ္းေပးပါမည္။ 

IELTS on Paper ျဖစ္ေစ IELTS on Computer ျဖစ္ေစ ေျဖဆိုသည့္ရက္ေနာက္ပိုင္း သီတင္းပတ္(၆)ပတ္ထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ အမွတ္ျပန္ျခစ္ေပးရန္ ေလၽွာက္ထားရမည္။

Enquiry on Results (EOR) အား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ Test Taker Portal မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။ EOR အား အြန္လိုင္းမွေပးပို႔ပုံကို ေအာက္ပါ downloadsက႑ တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။

သို႔မဟုတ္ Enquiry on Results ေဖာင္ ကို ၿဗိတိသၽွေကာင္စီ customer service တြင္ေမးျမန္းေပးပို႔နိုင္ပါသည္။ စာေမးပြဲအစီရင္ခံစာပုံစံႏွင့္ ေငြေပးသြင္းၿပီးသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို တြဲေပးရပါမည္။

စာေမးပြဲရလဒ္စုံစမ္းမႈမွာ သီတင္းပတ္ ၂-ပတ္မွ ၄-ပတ္တုိင္ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။

IELTS စာေမးပြဲကုိ ျပန္ေျဖႏုိင္ပါသလား။

IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆုိမႈကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အဆင္သင့္ ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ျခင္း ေျဖဆုိရန္ စာရင္းသြင္း ႏုိင္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲ ျပန္မေျဖမီ အဂၤလိပ္စာ တုိးတက္ေအာင္ ထူးထူးျခားျခား မႀကိဳးစားပဲ အမွတ္တုိး မလာႏုိ္င္ပါ။ စာေမးပြဲကုိ ေလ့က်င့္ေျဖဆုိၿပီး သင့္အဆင့္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈအပုိင္းကုိ ၀င္ေရာက္ပါ။

မျှဝေပါ