British Council Partner Schools သည္ UK သင္႐ိုးၫြန္းတမ္းအတိုင္း သင္ၾကားေပးသည့္ မိတ္ဖက္ေက်ာင္းမ်ားအား ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာ GCSE O level၊ A level စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အားျဖည့္ေပးထားေသာ ပံ့ပိုးဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ မိဘမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အဆင့္ျမင့္ပံ့ပိုးမႈ၊ အရည္အေသြးျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကိုေပးသည့္ ကမာၻ႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါကြန္ရက္တြင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ေျမာက္အာဖရိက၊ ေတာင္အာရွ၊ အာဖရိက ဆာဟာရပိုင္း၊ ဥေရာပႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတစ္ခြင္ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္ပါသည္။  British Council Partner Schools မွ အဂၤလိပ္စာ၊ ပညာေရး၊ စာေမးပြဲက်င္းပေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ကြန္ရက္ႏွင့္ မ်ားျပားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးျခင္းျဖင့္  အဖြဲ႕ဝင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခား‌ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အသာစီးရေစကာ ေရရွည္လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို ေဝမွ်ခံစားႏိုင္ေစရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ခံစားခြင့္၊ အရည္အေသြးျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ ေပးေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာေက်ာင္းမ်ားသည္ British Council Partner Schools အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ေထာင္ခ်ီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မားေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ကမာၻ႔ကြန္ရက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါၿပီ။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ British Council Partner Schools အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သင့္ပါသနည္း။

PSGN အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ Cambridge Assessment International Education, Oxford AQA ႏွင့္ Pearson Edexcel စသည့္ ကမာၻတစ္လႊား အေလးထားၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားေပးအပ္သည့္ UKေက်ာင္း စာစစ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အစီအစဥ္အရ  ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စာေမးပြဲဝန္ေဆာင္မႈအျပင္ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ‌ဘက္စုံေလ့လာ‌ေရး၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေက်ာင္းဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စသည္တို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ PSGN အစီအစဥ္တြင္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ -

 • မိမိတို႔၏ အဆင့္ျမင့္ စာေမးပြဲက်င္းပေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အဂၤလိပ္စာ စစ္ေဆးေရးတြင္ အထူးကြၽမ္းက်င္မႈတို႔ကို အက်ိဳးခံစားႏိုင္ျခင္း   
 • ေထာင္ခ်ီသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသအဆင့္၊ ကမာၻအဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ကြန္ရက္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း 
 • မိမိတို႔၏ အြန္လိုင္း/ျပင္ပအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အစီအစဥ္တစ္ပုံတစ္ပင္ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ငန္းခြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (CPD)ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း 
 • ေက်ာင္းဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အကူအညီ ရယူႏိုင္ျခင္း  
 • ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး၊ စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ေရး၊ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးတို႔အတြက္ လုံေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ိဳး‌ေက်းဇူးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

British Council Partner Schools အစီအစဥ္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

British Council Partner Schools အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါလြယ္ကူ႐ိုးရွင္းေသာအဆင့္မ်ားသာ လိုပါသည္။ 

 • ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ဝင္ေၾကးက႑ကို စတင္ဖတ္ရႈပါ။
 • စိတ္ဝင္စားမႈေဖၚျပရန္ ဤေလွ်ာက္လႊာကိုျဖည့္ေပးပါ - ႐ုံးဖြင့္ရက္ငါးရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါမည္။ 
 • အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို လာေရာက္ခြင့္ေပးပါ။ သင့္အတြက္ အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ စီစဥ္ေပးပါမည္။ 
 • အတည္ျပဳၿပီးသည့္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ခံ လက္မွတ္ထိုးေပးပါ။

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ဝင္ေၾကး

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ British Council Partner Schools အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီရပါမည္။ 

 • ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို တရားဝင္ပညာသင္သည့္ အခ်ိန္ျပည့္စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ရန္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းလက္မွတ္မ်ားရရွိထားျခင္း
 • စီမံခန႔္ခြဲေရး၊ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးေရးက႑တို႔တြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား အလုံအေလာက္ရွိျခင္း
 • ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာအသြင္ေဆာင္သည့္ သင္ၾကားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ေက်ာင္းဝင္းႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားရွိျခင္း
 • Awarding body (Pearson or Cambridge) မွ approval centre status ရၿပီးေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲေက်ာင္းျဖစ္ရမည္။ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါကလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

UK အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (ဥပမာ-A level ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ GCSE စာေမးပြဲမ်ား) ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ဝင္ေၾကးသတ္မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ British Council Partner Schools အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ ေနာက္ထပ္ဝင္‌ေၾကး‌ေပးသြင္းရန္မလိုပါ။ 

Contact us

Telephone: +95 9 940070099
Email: enquiries@mm.britishcouncil.org

External links

မျှဝေပါ