ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ IELTS Academic အတြက္ ျပင္ဆင္လိုက္ပါ။ 

IELTS Academic အတြက္ လုိအပ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင့္မွာ ရွိမရွိ ပညာေရးဆုိင္ရာ IELTS စာေမးပြဲမွ တုိင္းတာေပးပါသည္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စကားအသုံးအႏႈံးမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး သင္က စတင္ပညာသင္ၾကားရန္ သင္တန္းတက္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးေပးပါသည္။

 • ကမၻာတစ္ဝန္း ေနရာမေရြးဘြဲ႔ႀကိဳ၊ ဘြဲ႔လြန္အဆင့္ ပညာသင္ၾကားလုိလွ်င္
 • ယူေကရွိ အဆင့္(၄)တာ၀န္ခံသည့္ တကၠသုိလ္အတြက္ အဆင့္(၄)ေက်ာင္းသား/သူဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားလုိလွ်င္
 • အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရွိ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ လုပ္ကုိင္လုိလွ်င္
 • ဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ IELTS ေျဖဆုိရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ယူေကတကၠသုိလ္တစ္ခု တက္ေရာက္ဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္လွ်င္

ဒီစာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိပါ။ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ (UKVI)IELTS အေၾကာင္း ဆက္လက္စူးစမ္းပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ IELTS Academic စာေမးပြဲေၾကး - ၇၀၇,၀၀၀ က်ပ္

IELTS Academic အား အေျဖလႊာစာ႐ြက္ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၎ စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား  (၂)မ်ိဳးလုံးအား သက္ဆိုင္ရာ စာေမးပြဲစစ္ဌာနမ်ား၌ သြားေရာက္ေျဖဆိုရပါမည္။ (သို႔မဟုတ္) IELTS Online အမ်ိဳးအစားကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေနရာတြင္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပြဲေၾကးမွာဘာေတြပါဝင္လဲ။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ IELTS Academic စာေမးပြဲေၾကးမွာပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္တာကေတာ့ သင့္အတြက္အ‌ေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ေလ့က်င့္‌ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ားစသည္ျဖင့္ အထူးျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

ၾကာခ်ိန္- ၂-နာရီ ၄၅-မိနစ္

ပုံစံ- နားေထာင္ျခင္း၊ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္း ဟူ၍စာေမးပြဲ အပုိင္း ၄-ပုိင္းရွိသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS Academic စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးသြင္းေသာအခါ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ တရား၀င္ IELTS စာေမးပြဲဌာနတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

Listening၊ Reading၊Writing စစ္ေဆးမႈမ်ားေျဖဆိုရာတြင္ အစီအစဥ္ မတူညီႏိုင္ပါ။ ဤစစ္ေဆးမႈသံုးခုအၾကား နားခ်ိန္မ်ားလည္း႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။

အေျဖလႊာစာ႐ြက္ျဖင့္ ေျဖဆိုရေသာ IELTS စာေမးပြဲတြင္ ႏႈတ္ေျဖ စာေမးပြဲရက္သည္ အျခား Reading Writing Listening စာေမးပြဲရက္မ်ား ႏွင့္ တစ္ရက္တည္းေျဖဆို ရႏိုင္သလို ၎စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုၿပီး တစ္ပတ္ (သို႔) တစ္ပတ္အလိုတြင္လည္း ေျဖဆိုရႏိုင္ပါသည္။ IELTS Academic ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲသည္ အဓိကစာေမးပြဲရက္ ႏွင့္ တစ္ရက္တည္းမက်ေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္ သင့္အား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ IELTS စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲအား ဗီဒီယိုျဖင့္က်င္းပေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲရက္အား သင္ အဆင္ေျပမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ကိုက္၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

IELTS Online ကိုေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုလွ်င္ Listening၊Reading၊Writing စာေမးပြဲမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး Speaking Test အား IELTS Examiner ျဖင့္ အြန္လိုင္း ဗီဒီယို ႏွင့္ေခၚဆိုေျဖဆိုရပါမည္။

စကားေျပာစစ္ေဆးမႈကုိ အျခားအပုိင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ရက္တည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပတ္ႀကိဳ၊ တစ္ပတ္ေနာက္က်၍ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္ေဆးႏုိင္ပါမည္။ စကားေျပာစစ္ေဆးမႈကုိ အျခားေန႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

၁. ပညာေရးဆုိင္ရာ IELTS စာေမးပြဲ - အပို္င္း (၁) - နားေထာင္ျခင္း

ၾကာခ်ိန္- ၃၀-မိနစ္ + အေျဖစာအုပ္တြင္း ေရးသားရန္ ေပးခ်ိန္၁၀-မိနစ္

ပုံစံ- ေလသံမ်ိဳးစုံျဖင့္ အသံဖုိင္ ၄-ခု

ျဖဆုိရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔႔ကုိ အသုံးျပဳရပါမည္။

 • ေရြးခ်ယ္ေျဖဆုိျခင္း
 • အေျဖမွန္တြဲေပးျခင္း
 • ဇယားကုိ (ေလဘယ္ထုိး)အမည္တပ္ျခင္း
 • ၀ါက်ျဖည့္စြက္ျခင္း

အဂၤလိ္ပ္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ အသံဖမ္းထားသည့္ ဖုိင္ေလးခုကုိ နားေထာင္ၿပီး ေမးခြန္းအစဥ္အတုိင္း ေျဖဆုိရပါမည္။ 

 • အသံဖုိင္(၁) - ေန႔စဥ္လူမႈဆက္ဆံေရး အေနအထားတြင္ လူႏွစ္ဦးမွေျပာဆုိခ်က္
 • အသံဖုိင္(၂) - ေန႔စဥ္လူမႈဆက္ဆံေရးအေနအထားတြင္ လူတစ္ဦးတည္းမွ ေျပာဆုိခ်က္၊ ဥပမာ- ေဒသတြင္း facility မ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆုိုျခင္း
 • အသံဖုိင္(၃)- ပညာေရး/သင္တန္းအေနအထားတြင္ လူေလးဦးမွ် ေျပာဆုိခ်က္၊ ဥပမာ - တကၠသုိလ္ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦး assignment အေၾကာင္း ေျပာဆုိခ်က္
 • ပညာေရးဘာသာရပ္အေၾကာင္း တစ္ဦးတည္း ေျပာဆုိခ်က္၊ ဥပမာ- တကၠသုိလ္ ပုိ႔ခ်ခ်က္

အဓိက အေတြးအျမင္၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္၊ ေျပာဆုိသူတုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ သေဘာထားမ်ား၊ စကားလုံးတစ္လုံး သုံးရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေတြးအျမင္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သင့္နားလည္မႈ အေထာက္အထားမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ စာေမးပြဲ စစ္သူမွ စူးစမ္းရွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။

၂. ပညာေရးဆုိင္ရာIELTS အပုိင္း(၂)- ဖတ္ၾကားျခင္း

ၾကာခ်ိန္- ၆၀-မိနစ္

ပုံစံ-

 • (ဇယား၊ ဂရပ္၊ ပုံမ်ား အပါအ၀င္) လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စာပုိဒ္ရွည္ သုံးပုဒ္
 • သရုပ္ေဖာ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ေပးျခင္းမွသည္ ဆင္ျခင္မႈ၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈတုိင္ ပါ၀င္သည့္စာပုိဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ စာဖတ္ကၽြမ္းက်င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စစ္ေဆးရန္ ပုံစံထုတ္ထားသည့္ ေမးခြန္း ၄၀-ပါ၀င္သည္။  အႏွစ္ထုတ္ရန္ဖတ္ျခင္း၊ အဓိကအခ်က္သိေအာင္ဖတ္ျခင္း၊ အေသးစိတ္အခ်က္သိေအာင္ဖတ္ျခင္း၊ ဒႆနဆန္ဆန္ ေတြးေခၚမႈ၊ စာေရးသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ သေဘာထားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ နားလည္သိရွိေအာင္ဖတ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ဤအပုိင္းတြင္ အခ်က္အလက္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ခ်က္ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည့္ စာပုိဒ္ရွည္ သုံးပုဒ္ ရွိသည္။ စာအုပ္၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာတုိ႔မွ ထုတ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး တကၠသုိလ္တက္မည့္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ မွတ္ပုံတင္လုိသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

၃. ပညာေရးဆုိင္ရာ IELTS စာေမးပြဲအပိုင္း (၃) အေရးအသား

ၾကာခ်ိန္- ၆၀-မိနစ္

ပုံစံ-

 • စာသား၊ ဇယား စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ၊ ရွင္းလင္း၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရးသားျခင္း (အနည္းဆုံး စကားလုံးေရ-၁၅၀)
 • စာစီစာကုံးေရးသားျခင္း (အနည္းဆုံး စကားလုံးေရ-၂၅၀)

ဘြဲ႔ႀကိဳ၊ ဘြဲ႔လြန္ပညာသင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မွတ္ပုံတင္လုိသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ ႏွစ္ခုမွာ-

 • ၁- ဂရပ္၊ ဇယား၊ ခ်တ္၊ ပုံျပဇယား တစ္ခုကုိေပးထားၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိမိစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  သင့္အား အခ်က္အလက္  ေဖာ္ျပ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ခု အလုပ္လုပ္ပုံ၊ အရာ၀တၳဳတစ္ခု၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ရပ္တုိ႔အား ေဖာ္ျပျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေစပါမည္။
 • ၂- အျမင္တစ္ရပ္၊ ျငင္းခုံမႈ တစ္ခု၊ ျပႆနာတစ္ရပ္ကုိ တုံ႔ျပန္ေရးသားေစပါမည္။

ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ စာသံေပသံ မူဟန္ျဖင့္ ေရးသားရပါမည္။

၄. ပညာေရးဆုိင္ရာ IELTS စာေမးပြဲ အပုိင္း(၄)- စကားေျပာ

ၾကာခ်ိန္- ၁၀-၁၄ မိနစ္

ပုံစံ-

 • အကၽြမ္းတ၀င္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းအတုိအထြာမ်ား၊  ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေပၚအေသးစိတ္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စကားေျပာစစ္ေဆးသူႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေျပာဆုိျခင္း။

မွတ္ခ်က္- စာေမးပြဲဌာန တည္ေနရာေပၚ မူတည္၍ စကားေျပာစစ္ေဆးမႈ အပုိင္းကုိ ေနာက္တစ္ေန႔လုပ္ရန္ စာရင္းသြင္းေကာင္း သြင္းရပါမည္။ 

စကားေျပာစစ္ေဆးမႈအပုိင္းတြင္ သင့္အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆုိမႈကုိ စစ္ေဆးသည္။ စစ္ေဆးမႈတုိင္း အသံသြင္းထားပါသည္။

 • အပုိင္း(၁)- စစ္ေဆးသူမွ သင့္အေၾကာင္း၊ အိမ္၊ မိသားစု၊ အလုပ္၊ ပညာသင္ျခင္း၊ ၀ါသနာ အစရွိသည့္ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေယဘုယ်ေမးျမန္းပါမည္။ ၄-၅ မိနစ္ ၾကာျမင့္ပါမည္။ 
 • အပုိင္း(၂)- သင့္အား ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကုိ ေျပာဆုိခုိင္းသည့္ စကားေျပာကဒ္တစ္ခုကုိ ေပးပါမည္။ ႏွစ္မိနစ္တုိင္ စကားမေျပာမီ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ တစ္မိနစ္ ရပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိပင္ စစ္ေဆးသူမွ ေမးခြန္း တစ္ခု၊ ႏွစ္ခု ထပ္ေမးပါမည္။ 
 • အပုိင္း(၃)- အပုိင္း(၂)မွ အေၾကာင္းအရာကုိ ဆက္လက္ေမးျမန္းပါမည္။ ပုိမုိသိမ္ေမြ႔ နက္နဲသည့္ အေတြးအျမင္၊ ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးပါမည္။ ၄-မိနစ္မွ ၅-မိနစ္ၾကာျမင့္ပါသည္္။

Video call ျဖင့္ IELTS Speaking စစ္ေဆးျခင္းကို  အခ်ိဳ ့ေသာ IELTS စာစစ္ဌာနမ်ား တြင္ စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ IELTS Speaking test slot မ်ားပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

Video-Call Speaking test ကို ေျဖဆိုရာတြင္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ IELTS စာစစ္ဌာန၌ စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူႏွင့္ လူေတြ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေျဖဆိုရေသာသာမူလ စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ တူညီ၍ အဆင့္ျမင့္မားေသာ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူအေထာက္အထားစစ္ေဆးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။  ေျဖဆိုရေသာ အေျကာင္းအရာမ်ား၊ အမွတ္ေပးပံု၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ခက္ခဲမႈအဆင့္၊ ေမးခြန္းပံုစံ ႏွင့္ လံုျခံုေရးစီစဥ္မႈမ်ား အားလံုးတူညီမႈ ႐ွိပါသည္။ 

စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူမ်ားမွ video-call ျဖင့္စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လူေတြ့ ေျဖဆိုရျခင္းပံုစံျဖင့္သာ စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ (သို႔) သင္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ျပည္တြင္းစာစစ္ဌာနကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

IELTS Academic စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းပါ။

ေအာင္ျမင္မႈအစ IELTS က။ အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ တကၠသုိလ္တက္၊ အလုပ္လုပ္လုိလွ်င္ ပညာေရးဆုိင္ရာIELTS Academic သည္ သင့္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ 

သင္ IELTS စာေမးပြဲ ေကာင္းေကာင္းေျဖဆုိႏုိင္ေစရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အေလးအနက္ထား ပံ့ပုိးေပးပါသည္။  စာရင္းသြင္းသည့္အခါ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အတြက္ Road to IELTS Last Minute သင္တန္းကုိ အကန္႔အသတ္မဲ့ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ အႀကံျပဳ စစ္ေဆးေပးသည့္ ဗီဒီယုိ (၉)ခု၊ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၁၀၀)ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေလးခုမွ တစ္ခုစီအတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ အစမ္းစာေမးပြဲ ႏွစ္ခုစီ ပါ၀င္ပါသည္။

IELTS Academic စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ရက္ကုိ ရွာေဖြပါ

စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းမသြင္းမီ မည္သည့္ စာေမးပြဲမ်ိဳး ေျဖဆုိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ပါ။

မျှဝေပါ