ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံၿခဳံမႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ထိပ္တန္းဦးစားေပးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Covid-19 ပ်ံ႕ပြားမႈအား တုန႔္ျပန္ရာတြင္ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အစိုးရ၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာ‌ေနသည္ျဖစ္ရာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူတကြလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္ရႈရန္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ‌ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။

IELTS updates (NEW)

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအသိေပးခ်က္

IELTS on Computer စာေမးပြဲအား ၂၀၂၁ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚစာေမးပြဲေျဖဆိုလိုသူမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးသြားရန္စီစဥ္ေနပါသည္။ IELTS on Paper စာေမးပြဲအတြက္စာရင္းေပးထားသူမ်ားအေနႏွင့္ IELTS on Computer သို႔ေျပာင္းလဲေျဖဆိုရန္ အခမဲ့အခြင့္အေရးရရွိမည္ျဖစ္ပါ၍ ဤေဖာင္ကိုျဖည့္စြက္ထားေပးပါက ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သိရွိေမးျမန္းလိုသည္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ - mmieltsadmin@britishcouncil.org (သို႔မဟုတ္) ရန္ကုန္မွစာရင္းေပးသူမ်ားအတြက္ 09776077770 Ext: 1 or 09777001365 (သို႔မဟုတ္) မႏၲေလးမွစာရင္းေပးသူမ်ားအတြက္ 09777001823 (တနၤလာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီ)။

ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ေငြျပန္အမ္းျခင္း

စာေမးပြဲရက္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးထားသူမ်ားသည္  ယခုႏွစ္ကုန္ေနာက္ဆုံးထား၍ စာေမးပြဲရက္ကိုေ႐ႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ပါသည္ (သို႔မဟုတ္) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ေငြျပန္အမ္းရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲရက္ကို ေနာက္ေျခာက္လအထိေ႐ႊ႕ဆိုင္းရန္ (၂၀၂၁ အတြက္ စာေမးပြဲရက္မ်ားအား မၾကာမီေၾကျငာေပးပါမည္) သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ယူျခင္းမရွိဘဲ အျပည့္အဝ ေငြျပန္အမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါႁခြင္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားပါသည္။

  • ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္းကိုႀကဳံေတြ႕ရမည့္ ေနရာ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေနထိုင္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ မလာေရာက္ႏိုင္ျခင္း
  • ျမန္မာအစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ၁၄ ရက္ၾကာမျဖစ္မေန အသြားအလာကန႔္သတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ ၁၄ ရက္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း (သို႔မဟုတ္) မိမိဘာသာ အသြားအလာကန႔္သတ္ေနထိုင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေအာက္တြင္ရွိေနျခင္း
  • ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္၊ ဆက္တိုက္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အသက္ရႈရခက္ခဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားတုပ္ေကြးကဲ့သို႔ေသာလကၡဏာမ်ားရွိေနျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္တစ္ခုခုႏွင့္ကိုက္ညီပါက စာေမးပြဲရက္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေငြျပန္အမ္းျခင္းေလွ်ာက္လႊာကိုျဖည့္ပါ။

ေလွ်ာက္လႊာထဲတြင္ 'Other' ကိုေ႐ြးၿပီး ' Grounds for Application' အပိုင္းအတြက္ 'Covid-19' ကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ပူးတြဲရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ။ ေလွ်ာက္လႊာကို enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔အီးေမးလ္ပို႔ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အတည္ျပဳခ်က္ကို ငါးရက္အတြင္း ေပးပို႔ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ုံးမ်ားျပန္မဖြင့္မီအခ်ိန္အထိ ေငြျပန္အမ္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

Cambridge Assessment International Education CAIE exams updates (NEW)

  • Cambridge Oct/Nov 2021 စီးရီးစာေမးပြဲမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္က်င္းပမည္မဟုတ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။
  • Cambridge Oct/Nov 2021 စီးရီးစာေမးပြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္းခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားကို စာေမးပြဲမ်ားပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။
  • ဤစာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးဖတ္ရႈရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ေငြျပန္အမ္းျခင္း

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ စာေမးပြဲမ်ားေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ လဲယူခြင့္လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြျပန္အမ္းျခင္းတို႔အပါအဝင္ စာေမးပြဲမ်ားမက်င္းပျဖစ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအား မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိမည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားထံမွ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိပါသည္။ အကူအညီရယူလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ customer service ဌာနကို enquiries@mm.britishcouncil.org တြင္ဆက္သြယ္ပါ။

Pearson Edexcel exams updates

  • Pearson Edexcel International Advanced Level IAL exams (October 2021 series) စာေမးပြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္းခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားကို စာေမးပြဲမ်ားပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။
  • ဤစာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးဖတ္ရႈရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ေငြျပန္အမ္းျခင္း

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ စာေမးပြဲမ်ားေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ လဲယူခြင့္လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြျပန္အမ္းျခင္းတို႔အပါအဝင္ စာေမးပြဲမ်ားမက်င္းပျဖစ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအား မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိမည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားထံမွ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိပါသည္။ အကူအညီရယူလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ customer service ဌာနကို enquiries@mm.britishcouncil.org တြင္ဆက္သြယ္ပါ။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက (သို႔မဟုတ္) အကူအညီလိုအပ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ customer service ဌာနကို enquiries@mm.britishcouncil.org တြင္ဆက္သြယ္ပါ။

မွ်ေဝပါ