ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံၿခဳံမႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ထိပ္တန္းဦးစားေပးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Covid-19 ပ်ံ႕ပြားမႈအား တုန႔္ျပန္ရာတြင္ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အစိုးရ၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာ‌ေနသည္ျဖစ္ရာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူတကြလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Covid-19 ကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေအာက္ပါသည္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားလိုက္နာရန္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

  • ၂၀၂၂ မတ္လ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးၿပီးဆုံးေအာင္ထိုးၿပီးသူမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးထိုးခဲ့ေသာအႀကိမ္သည္ စာေမးပြဲမတိုင္မီ (၂)ပတ္အနည္းဆုံးကြာရမည္ျဖစ္သည္။
  • အသက္(၁၈)ေအာက္ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေၾကာင္းအေထာက္အထားမျပနိုင္ပါက စာေမးပြဲမတိုင္မီ (၂၄)နာရီတြင္ Covid-19 rapid antigen test (antibody test မဟုတ္ပါ) (သို႔မဟုတ္) စာေမးပြဲမတိုင္မီ (၇၂)နာရီအတြင္း RT-PCR test စစ္ေဆးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအားလုံးသည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေၾကာင္းအေထာက္အထား (ကာ‌ကြယ္ေဆးမွတ္တမ္းကဒ္ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ မူရင္း) ျပသရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ေျဖဆိုသူျဖစ္ပါက ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေၾကာင္းအေထာက္အထားမရွိလၽွင္ antigen test သို႔အဟုတ္ RT-PCR test စစ္ရာတြင္ေရာဂါပိုးကင္း‌ရွင္းေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား ျပသရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါသည္ Professional Exams စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားလိုက္နာရန္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

  • ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးၿပီးဆုံးေအာင္ထိုးၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးထိုးခဲ့ေသာအႀကိမ္သည္ စာေမးပြဲမတိုင္မီ (၂)ပတ္အနည္းဆုံးကြာရမည္ျဖစ္သည္။
  • ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေၾကာင္းအေထာက္အထားမျပနိုင္ပါက စာေမးပြဲမတိုင္မီ (၂၄)နာရီတြင္ Covid-19 rapid antigen test (antibody test မဟုတ္ပါ) (သို႔မဟုတ္) စာေမးပြဲမတိုင္မီ (၇၂)နာရီအတြင္း RT-PCR test စစ္ေဆးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအားလုံးသည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေၾကာင္းအေထာက္အထား (ကာ‌ကြယ္ေဆးမွတ္တမ္းကဒ္ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ မူရင္း) (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေၾကာင္းအေထာက္အထားမရွိလၽွင္ antigen test သို႔အဟုတ္ RT-PCR test စစ္ရာတြင္ေရာဂါပိုးကင္း‌ရွင္းေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား ျပသရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက (သို႔မဟုတ္) အကူအညီလိုအပ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ customer service ဌာနကို enquiries@mm.britishcouncil.org တြင္ဆက္သြယ္ပါ။

မျှဝေပါ