ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္တို႔အတြက္ရွိေနပါသည္။

လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ Covid-19 အေျခအေနေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း မႀကဳံစဖူးကမာၻတစ္ဝွမ္းအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသူမ်ားအားလုံးႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အေတြးမ်ားသည္ ထပ္တူရွိေနပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားလုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္  ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအားလုံးကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံၿခဳံမႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ထိပ္တန္းဦးစားေပးျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံသူအားလုံးအား အဆင္ေျပက်န္းမာေစရန္ လိုအပ္ေသာအစီအမံမ်ားကို ေနရာခ်ထားရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပံ့ပိုးကူညီေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်ိန္မေ႐ြး လူတိုင္းအလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္းရင္းျမစ္မ်ား မွတဆင့္ ေလ့လာမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာမ်ားမွတဆင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္း၏ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္တြင္ ေနာက္ဆုံးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုံမွန္တင္ေနလ်က္ရွိၿပီး ေအာက္ ေဖာ္ျပပါေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ link မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား - ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စာေမးပြဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ - ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
Covid-19 ႏွင့္ က်န္းမာေရးအႀကံေပးျခင္း - https://www.who.int
StudyUK - အေထြေထြအကူအညီမ်ားရယူရန္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အဖြဲ႕အစည္းဝက္ဗ္ဆိုဒ္ကိုစစ္ေဆးရန္၊ ၎တို႔၏ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဆက္သြယ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) UKCISA ၏ေက်ာင္းသားေရးရာ အႀကံေပးလိုင္းျဖစ္သည့္ +442077889214 သို႔ တနလၤာေန႔မွေသာၾကာေန႔ ယူေကအခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ၄ နာရီအတြင္း ဖုန္းေခၚပါရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အေျခအေနကို ေသခ်ာစြာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၿပီး အားလုံး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရးကိုေရွ႕တန္းတင္ကာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္အဆင္သင့္ရွိေနသည္။ ယခုအခ်ိန္အေျခအေနသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သီးျခားခြဲခြါေနရေစေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည့္ ကမာၻႀကီးျဖစ္ေစရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေလးအနက္ ကတိျပဳထားပါသည္။

သိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ‌‌‌ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီး‌ေမးလ္၊ Facebook Messenger ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္

အီး‌ေမးလ္: enquiries@mm.britishcouncil.org
Facebook Messenger: http://m.me/BritishCouncilMyanmar

ဖုန္း (ရန္ကုန္) – ၀၉ ၇၇၆၀၇၇၇၇၀ (တနလၤာမွ တနဂၤေႏြ မနက္ ၈ နာရီမွ ည ၉ နာရီ)

ဖုန္း (မႏၲေလး)
စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၂၅ (မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီ - တနလၤာမွ  ‌ေသာၾကာ)
စာ‌ေမးပြဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၂၃ ၊ ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၂၄ ၊ ၀၉၂၅၆၁၁၄၄၀၂ (မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီ - တနလၤာမွ ‌ေသာၾကာ)

သင္၏နားလည္ေပးမႈနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္အားေပးေထာက္ခံမႈအေပၚ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာ

မွ်ေဝပါ