ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာႏုိင္ေရး ကူညီႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွစြာေသာ အခမဲ့ အြန္လုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၎သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ဗီဒီယိုမ်ား၊မုိဘိုင္းလ္ App ပ႐ိုဂရမ္မ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား၊ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

Apps ပ႐ိုဂရမ္မ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္စာေလ့လာပါ

အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရး Apps အမ်ိဳးအစားအစံု ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စီစဥ္ထားပါသည္။ သင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဂိမ္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဥာဏ္စမ္းမ်ားမွတဆင့္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။