ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေပ်ာ္႐ႊင္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူေရးအက္ပ္မ်ားျဖင့္ သင္၏အဂၤလိပ္စာကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ပါ။ မိသားစုတစ္ခုလုံးေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဂိမ္းမ်ား၊ podcast မ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဉာဏ္စမ္းပေဟဠိမ်ားက အိမ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အျပင္တြင္သြားရင္းလာရင္းျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေလ့လာႏိုင္ရန္ သင့္အား ကူညီေပးပါမည္။

Primary (မူလတန္း)

 

LearnEnglish Kids- ကစားခ်ိန္

ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ အန္နီေမးရွင္းကာတြန္း႐ုပ္မ်ားပါသည့္ သီခ်င္းႏွင့္ ဇာတ္လမ္းဗီဒီယိုမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာသင္ယူလိုက္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အဖတ္၊ အၾကား၊ အေျပာႏွင့္ သဒၵါပိုင္းဆိုင္ရာ အဓိကအပိုင္းမ်ားတြင္ တိုးတက္ေစရန္ လုံၿခဳံေသာ ေၾကာ္ျငာမပါသည့္ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက သင့္ကေလးအား ကူညီေပးပါမည္။iOS | Android

Adults (အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ား)

နားေထာင္ျခင္း

LearnEnglish Podcast မ်ား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ podcast ထုတ္လႊင့္သူမ်ားက ေျပာၾကားေသာ UK ၏ လူေနမႈဘဝမ်ားအေၾကာင္း နားေထာင္၍ သင္၏အၾကားစြမ္းရည္ႏွင့္ ေဝါဟာရစြမ္းရည္မ်ားကို တိုးျမႇင့္လိုက္ပါ။ အပိုင္းတစ္ပိုင္းစီတြင္ အသံဇာတ္ၫႊန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာေပါက္နားလည္သိရွိမႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါရွိသည္။
iOS | Android

LearnEnglish GREAT ဗီဒီယိုမ်ား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ GREAT ဗီဒီယိုအက္ပ္ႏွင့္အတူ သင္၏အၾကားစြမ္းရည္မ်ားကို ေလ့က်င့္လိုက္ပါ။ UK ၏ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးေသာ အရည္အေသြးျမင့္ဗီဒီယိုတို ၂၄ ပုဒ္ကို ၾကည့္ရႈပါ။
iOS | Android

သင္ယူေလ့လာေရး သင္ေထာက္ကူမ်ား

LearnEnglish သဒၵါ

ဤအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး သုံးစြဲရလြယ္ကူေသာ အက္ပ္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစုံကို သင္ယူေလ့လာ၍ သင္၏ အဂၤလိပ္သဒၵါစြမ္းရည္ကို အေကာင္းဆုံးျမႇင့္တင္လိုက္ပါ။ စတင္ေလ့လာသူမ်ားအဆင့္မွ အဆင့္ျမင့္ေလ့လာသူမ်ားအဆင့္ထိ အဆင့္လိုက္သင္ခန္းစာစုမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
iOS | Android

LearnEnglish Sounds Right

အဂၤလိပ္အသံမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ လြယ္ကူစြာမွတ္မိေစရန္ ဤအက္ပ္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူလိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အဘိဓာန္တြင္ သင္ရွာေတြ႕ေသာ အဂၤလိပ္စကားလုံးမ်ား၏ အသံထြက္အတိအက်ကိုသိရွိရန္ ၎အက္ပ္ကို ကိုးကားခ်က္အေနႏွင့္ အသုံးျပဳပါ။
iOS | Android

IELTS Prep App - TakeIELTS.org

IELTS Prep App သည္ မၾကာမီေရာက္လာေတာ့မည့္ သင္၏ IELTS ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အေထြေထြေလ့က်င့္ေရးစာေမးပြဲ (IELTS Academic or General Training test) ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအားလုံးကို သင့္အား အကန္႔အသတ္မရွိ အဆင္သင့္ ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳခြင့္ေပးသည္။
iOS | Android

ဂိမ္းမ်ား

Johnny Grammar's Word Challenge

သဒၵါအပိုင္း၊ စကားလုံးေဝါဟာရအပိုင္းႏွင့္ စာလုံးေပါင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားစြာကို စကၠန္႔ ၆၀ အတြင္း သင္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျမန္ျမန္ေျဖဆိုလိုက္ပါ။
iOS | Android

မျှဝေပါ