မွတ္ခ်က္-ဤမူဝါဒသည္ IELTS Life Skills အပါအဝင္ UKVI အတြက္ IELTS စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။ UKVI IELTS မဟုတ္သည့္ အျခားစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ စာ႐ြက္စာတမ္း ကို ကိုးကားဖတ္ရႈပါ။

(က) ပယ္ဖ်က္မႈမ်ား

သင္သည္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္အတြက္ စာရင္းေပးထားျခင္းအား စာေမးပြဲ (ပထမဆုံးအပိုင္း) မေျဖဆိုမီ အခ်ိန္မေ႐ြး စာေမးပြဲစင္တာသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ေငြျပန္အမ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ သင္ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အျခား ႁခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ား ရွိ၊ မရွိ အေပၚ မူတည္ပါသည္။

၁။စာေမးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ ေရာက္ရွိရန္ က်န္ရွိေသာအခ်ိန္

၁.၁။ စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ ၁၄ ရက္ေက်ာ္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္-

သင္၏ IELTS ေျဖဆိုရန္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကို စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ ၁၄ ရက္ေက်ာ္ ႀကိဳတင္ၿပီး ပယ္ဖ်က္လွ်င္ စုစုေပါင္း စာေမးပြဲေၾကး၏ ၇၅% ကို ျပန္အမ္းေပးပါမည္။

၁.၂။ စာေမးပြဲမက်င္းပမီ ႏွစ္ရက္ေက်ာ္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားလွ်င္-

သင္၏ IELTS ေျဖဆိုရန္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကို စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ ႏွစ္ရက္ေက်ာ္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း ပယ္ဖ်က္လွ်င္ စုစုေပါင္း စာေမးပြဲေၾကး၏ ၅၀% ကို ျပန္အမ္းေပးပါမည္။

၁.၃။ စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ ႏွစ္ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားလွ်င္-

သင္၏ IELTS ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားျခင္းကို စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ ႏွစ္ရက္အတြင္း ပယ္ဖ်က္လွ်င္ စုစုေပါင္း စာေမးပြဲေၾကး၏ ၂၅% ကို ျပန္အမ္းေပးပါမည္။

၁.၄။ စာေမးပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ျဖစ္ေစ၊ စာေမးပြဲ က်င္းပၿပီးမွ ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္-

သင္၏ IELTS ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားျခင္းကို စာေမးပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ျဖစ္ေစ၊ စာေမးပြဲ က်င္းပၿပီးမွ ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ မည္သည့္ စာေမးပြဲေၾကးကိုမွ် ျပန္အမ္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
* သင္၏ဘဏ္မွ ဘဏ္ေငြလႊဲခကို ႏႈတ္ယူထားႏိုင္ပါသည္။

၂။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္သူ၏ ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ား

သင္သည္ စာေမးပြဲသို႔ လာေရာက္ မေျဖဆိုခဲ့ပါက စာေမးပြဲ မေျဖမီျဖစ္ေစ၊ စာေမးပြဲ က်င္းပသည့္ရက္မွစ၍ ႐ုံးဖြင့္ရက္ ငါးရက္အတြင္းျဖစ္ေစ ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းရင္းကို သင္၏ စာေမးပြဲ စင္တာထံ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ စာျဖင့္ ေရးသားေပးပို႔ထားေသာ သင္၏ ျဖစ္စဥ္ကို လက္ခံရရွိၿပီး ႐ုံးဖြင့္ရက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း သင္၏ စာေမးပြဲ စင္တာက အေၾကာင္းျပန္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏ စာေမးပြဲ စင္တာက ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ားတြက္ သင္၏ ျဖစ္စဥ္ကို အကဲျဖတ္ပါလိမ့္မည္။

ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနအားလုံးအတြက္ ျဖစ္စဥ္အားလုံးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည့္ သက္ေသအေထာက္အထားအားလုံးကို သတ္မွတ္ စာေမးပြဲ က်င္းပသည့္ရက္မွ ႐ုံးဖြင့္ရက္ ငါးရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစရဘဲ သင္၏ စာေမးပြဲ စင္တာက လက္ခံ ရရွိရပါမည္။

စာေမးပြဲစင္တာက သင္၏ ျဖစ္စဥ္ကို လက္ခံ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက သင့္အေနျဖင့္ ျပန္အမ္းေငြရယူရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပြဲစင္တာက သင္၏ ျဖစ္စဥ္ကို လက္ခံ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက သင့္အေနျဖင့္ ျပန္အမ္းေငြရရွိႏိုင္ပါသည္။

သင့္ျဖစ္စဥ္အေပၚ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အေပၚမူတည္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ ျပန္အမ္းေငြရယူရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ စာေမးပြဲ စင္တာက သင့္ျဖစ္စဥ္ကို လက္ခံ ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိပါက အပိုင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို က်င့္သုံးပါမည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္-

  • စာေမးပြဲ က်င္းပသည့္ရက္တြင္ လာေရာက္ မေျဖဆိုႏိုင္ေစရန္ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ေဆးကုသမႈ အေျခအေနမ်ား။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျဖင့္ျပည့္မီေသာ ဆရာဝန္ထံမွ ေဆးကုသမႈ အေထာက္အထား လက္မွတ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုပါသည္
  • ေဆြမ်ိဳး အရင္းအခ်ာ ဆုံးပါးျခင္း၊ စိတ္ေသာက အျပင္းအထန္ ခံစားရျခင္း သို႔မဟုတ္ သိသိသာသာ ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားရသည့္ အျခား ပုံစံမ်ားအတြက္ သက္ေသ အေထာက္အထား
  • စစ္မႈထမ္းျခင္း

* သင္၏ဘဏ္မွ ဘဏ္ေငြလႊဲခကို ႏႈတ္ယူထားႏိုင္ပါသည္။

၃။ စာေမးပြဲ စင္တာ၏ ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ား

စာေမးပြဲ စင္တာ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အေျခအေနအခ်ိဳ႕တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စာေမးပြဲ က်င္းပျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ မိုးေလဝသ အေျခအေန အလြန္ ဆိုး႐ြားျခင္း၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား ဆူပူအုံႂကြမႈႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အကန႔္အသတ္မရွိေသာ အေျခအေနမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏ စာေမးပြဲစင္တာက အသိေပးခ်က္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး သင့္ကို အသိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔အနက္ တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးပါမည္-

  • စာေမးပြဲေၾကး အျပည့္ ျပန္အမ္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
  • သင္အဆင္ေျပမည့္ ရက္သို႔ ေ႐ႊ႕ၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖဆိုျခင္း။

အကယ္၍ သင္၏ စာေမးပြဲ စင္တာက ၎ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ စာေမးပြဲ က်င္းပျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ ျပန္အမ္းေပးသည့္ စာေမးပြဲေၾကး အျပည့္ကို လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားရက္သို႔ ေ႐ႊ႕ၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖဆိုျခင္းအျပင္ ကုန္က်ခဲ့သည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးကို ေတာင္းဆိုေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ ေလွ်ာက္ထားခြင့္သည္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို စာေမးပြဲ စင္တာက အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး မည္သည့္ နစ္နာေၾကးကိုမဆို ထုတ္ေပးပါမည္။

  • ပယ္ဖ်က္လိုက္ရသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ စာေမးပြဲ စင္တာ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအတြင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ျပင္ပတြင္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အကဲျဖတ္ပါမည္။
  • ထုတ္ေပးမည့္ နစ္နာေၾကးသည္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ေနထိုင္စရိတ္အတြက္သာ ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာ-

- စာေမးပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔တြင္ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ျခင္းေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ က်သင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္၊

- လက္ခံေျပစာ(မ်ား)ျဖင့္ အေထာက္အထား ျပသႏိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္၊

- ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ ခရီးစရိတ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္စရိတ္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူထံမွ ျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပသႏိုင္ေသာ ကုန္စရိတ္၊

- ေဖာ္ျပပါ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ အနိမ့္ဆုံး ေဈးကြက္ႏႈန္းထားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စစ္ေဆးထားေသာ စံျပဳ ကုန္က်စရိတ္ (၎ကို စာေမးပြဲ စင္တာမွ အကဲျဖတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္)။

  • သင္ေနထိုင္ရာ ေနရာႏွင့္ အနီးဆုံးရွိ စာေမးပြဲ က်င္းပသည့္ ေနရာတြင္ မေျဖဆိုဘဲ ပိုမိုေဝးကြာေသာ ေနရာသို႔ သြားခဲ့လွ်င္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည္ဟု စာေမးပြဲ စင္တာက ယူဆမည္ မဟုတ္ပါ။

* သင္၏ဘဏ္မွ ဘဏ္ေငြလႊဲခကို ႏႈတ္ယူထားႏိုင္ပါသည္။

(ခ) ရက္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား

၄.၁။ စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ ၁၄ ရက္ေက်ာ္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္-

သင္သည္ စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ ၁၄ ရက္ေက်ာ္ ႀကိဳတင္ၿပီး သင္ စာေမးပြဲ ေျဖမည့္ရက္ကို ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္ ေနာက္စာေမးပြဲ ေျဖမည့္ရက္ကို မူလ စာေမးပြဲေျဖမည့္ရက္မွ ေနာက္သုံးလအတြင္း ေ႐ြးခ်ယ္ရပါမည္။

မူလ စာေမးပြဲေျဖသည့္ရက္မွစ၍ သုံးလေက်ာ္ၿပီးမွ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုလိုလွ်င္ သင္၏ ရက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈကို ပယ္ဖ်က္မႈအျဖစ္ ယူဆ၍ ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။

စာရင္းသြင္းမႈတစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္သာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခြင့္ ရွိပါသည္။

သင္၏ စာေမးပြဲ စင္တာက စုစုေပါင္း စာေမးပြဲေၾကး၏ ၂၅% ကို စီမံခန႔္ခြဲခအျဖစ္ ေကာက္ခံႏိုင္ပါသည္။

၄.၂။ စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ 14 ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားလွ်င္-

စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ ၁၄ ရက္အတြင္း ရက္ေ႐ႊ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းအျဖစ္ ယူဆ၍ ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။

ဤမူဝါဒ စာ႐ြက္၏ အပိုင္း (က) ပယ္ဖ်က္မႈမ်ားကို ကိုးကား ဖတ္ရႈပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား-

၁။ ျပန္အမ္းေငြမ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ရက္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းမ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္ သင္၏ စာေမးပြဲ စင္တာတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။

၂။ အပိုင္း (က) ၂။ အရ ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ စင္တာတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။

၃။ အပိုင္း (က) ၃။ အရ နစ္နာေၾကး ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိမရွိႏွင့္ ျပန္ထုတ္ေပးမည့္ ပမာဏမ်ား အပါအဝင္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ စင္တာတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။

၄။ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္ သင္ စာရင္းေပးသြင္းထားျခင္းသည့္ ႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္း စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပယ္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားထက္ ပို၍ သာလြန္ေနလွ်င္ ေဒသတြင္း စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါမည္။

* သင္၏ဘဏ္မွ ဘဏ္ေငြလႊဲခကို ႏႈတ္ယူထားႏိုင္ပါသည္။

မွ်ေဝပါ