စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္းကို ေအာက္ပါ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာအဆင့္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္။

၁။ စာရင္းေပးျခင္း

တစ္ဦးခ်င္း စာေမးပြဲစာရင္းေပးသြင္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအြန္လိုင္းေဖာင္တြင္ ‌ျဖည့္စြက္တင္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စုေပါင္းစာရင္းသြင္းျခင္းပုံစံ၏ Soft Copy ကို ေတာင္းယူၿပီး ျဖည့္ၿပီးသားပုံစံကို စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ Customer Services သို႔ အီးေမးလ္ ျဖင့္ ျပန္ပို႔ေပးနိုင္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္း စာရင္းေပးသြင္းလိုသူမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းေဖာင္ - https://forms.office.com/e/sBYyeikKCi

သတိျပဳရန္ - Cambridge English March 2023 စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ကာလမွာ ၂၀၂၃ ဇန္နဝါရီလ (၁၀)ရက္မွ (၂၀)ရက္ေန႔အထိျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိစာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ဤစာမ်က္ႏွာေအာက္ရွိ download က႑တြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

၂။ အခေၾကးေငြမ်ားေပးသြင္းျခင္း

အခေၾကးေငြမ်ားကို ဘဏ္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈျဖစ္ေစ ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။ ေငြေပးသြင္းျခင္းပံုစံတြင္ ရည္ညႊန္းနံပါတ္၊ စာေျဖသူ၏ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ စာေမးပဲြရက္ကို ေဖာ္ျပထားေသာနယ္ပယ္တြင္ မလဲြမေသြပါ၀င္ေအာင္ ျဖည့္ရပါမည္။ 

၃။ အခ်ိန္ဇယားကို စစ္ေဆးျခင္း

ပံုမွန္အားျဖင့္ စာေမးပဲြအခ်ိန္ဇယား အေသးစိတ္မ်ားကို စာေမးပဲြ၏ သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ (၁) ပတ္ (one working week) အလိုတြင္ ေၾကညာေပးပါသည္။ စာေမးပဲြရက္နီးလာေသာအခါ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ စာေျဖဌာနမ်ားကို တိတိက်က် သိရွိႏိုင္ရန္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္တြင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးပါ။

စာေမးပြဲရက္မ်ား

က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေျဖဆိုသူအေရအတြက္အေပၚမူတည္၍ စာေမးပြဲရက္မ်ားအေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။

Young Learner
စာေမးပြဲရက္ - ဗုဒၶဟူးေန႔ (၈)ရက္ မတ္လ ၂၀၂၃
Speaking စစ္ေဆးမည့္ရက္မ်ား - (၃)ရက္ေန႔မွ (၁၃)ရက္ မတ္လ ၂၀၂၃ အတြင္း

A2 Key for Schools/B1 Preliminary for Schools On Demand
စာေမးပြဲရက္ - တနၤလာေန႔ (၁၃)ရက္ မတ္လ ၂၀၂၃
Speaking စစ္ေဆးမည့္ရက္မ်ား - (၁၁)ရက္ေန႔မွ (၂၀)ရက္ မတ္လ ၂၀၂၃ အတြင္း

B2 First
စစာေမးပြဲရက္ - စေနေန႔ (၄)ရက္ မတ္လ ၂၀၂၃
Speaking စစ္ေဆးမည့္ရက္မ်ား - (၂၄)ရက္ ေဖဖဝါရီလ မွ (၅)ရက္ မတ္လ ၂၀၂၃ အတြင္း

C1 Advanced
စာေမးပြဲရက္ - စေနေန႔ (၁၁)ရက္ မတ္လ ၂၀၂၃
Speaking စစ္ေဆးမည့္ရက္မ်ား - (၃)ရက္ေန႔ မွ (၁၂)ရက္ မတ္လ ၂၀၂၃ အတြင္း

Registration Period for all exams: (၁၀)ရက္ေန႔မွ (၂၀)ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၂၃ အတြင္း

See also

မျှဝေပါ