စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းမႈမ်ားကို စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား၏ ကိုယ္စား ေက်ာင္း၊စင္တာစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

၁။ တစ္ဦးခ်င္းစာရင္းေပးသြင္းျခင္း

 • စာရင္းေပးသြင္းရန္ (Starter၊Mover၊Flyer၊A2-KET၊B1-PET၊B2-FCE၊C1 Advanced) - https://forms.office.com/e/t5mWUqKJi4
 • စာရင္းေပးသြင္းရန္ (TKT) - https://forms.office.com/e/qWDD87cs6r
 • စာေမးပြဲရက္မ်ား ႏွင့္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ ရက္မ်ားကို ေအာက္ပါ 'စာေမးပြဲရက္မ်ား' ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 • စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ေငြေပးေခ်ရန္အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိေသာ “Acknowledgement of registration completion” အီးေမးလ္ကို လက္ခံရရွိပါမည္။
 • စာေမးပြဲအတြက္ ေငြေပးေခ်ၿပီးသူမ်ားသည္ စာရင္းေပးသြင္မႈ အတည္ျပဳေၾကာင္း အီးေမးလ္ကို ေငြသြင္းၿပီး ႐ုံးဖြင့္ရက္ (၃) ရက္အတြင္း လက္ခံရရွိပါမည္။

၂။ ေငြေပးေခ်မႈ 

စားေမးပြဲဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ နီးစပ္ရာ AYA ဘဏ္ မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ဘဏ္စနစ္ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ AYA မိုလ္ဘိုင္းဘဏ္စနစ္ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီကမ္းနားလမ္း႐ုံး သို႔ လူကိုယ္တိုင္ ဘဏ္ကတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း  ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ Description field တြင္ ေငြေပးေခ်ရမည့္ Reference Number၊ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ၏အမည္ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ ပါရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

၃။ စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္း

ပုံမွန္အားျဖင့္ စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို စာေမးပြဲမတိုင္မီ တစ္ပတ္အလိုတြင္ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါသည္။ အကယ္၍စာေမးပြဲေျဖဆိုသူသည္ အထက္ပါသတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း လက္ခံရရွိ ျခင္း မရွိပါက enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔အီးေမးလ္ပို႔ၿပီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 09940070099 သို႔ဖုန္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းစုံးစမ္းႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ရက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ရက္မ်ားသည္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပြဲရက္မ်ား

စာေမးပြဲရက္စြဲမ်ားသည္ ေျဖဆိုသူလူဦးေရ အေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပြဲ အတြက္ ေနရာထိုင္းခင္းမ်ား ကို Health and Safety လိုအပ္ခ်က္အရ ေနရာခ်မွတ္ထားသည့္အတြက္ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါသည္။

Young Learner

 • စာရင္းေပးသြင္းရန္ ကာလ: ၈ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ မွ ၂၀ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္
 • စာေမးပြဲရက္စြဲ: ေသာၾကာေန႔ ၊ ၃ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္
 • ႏႈတ္ေျဖရက္စြဲကာလ: ၁ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ မွ ၁၁ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ ( i.e., the speaking test can be within those days )

A2 Key for Schools/B1 Preliminary for Schools On Demand

 • စာရင္းေပးသြင္းရန္ ကာလ: ၈ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ မွ ၂၀ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ 
 • စာေမးပြဲရက္စြဲ: အဂၤါေန႔ ၊ ၁၄ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္
 • ႏႈတ္ေျဖရက္စြဲကာလ: ၁၁ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ မွ ၂၀ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ (i.e., the speaking test can be within those days) 

B2 First

 • စာရင္းေပးသြင္းရန္ ကာလ: ၈ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ မွ ၂၀ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္
 • စာေမးပြဲရက္စြဲ: စေနေန႔ ၊ ၁၁ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ 
 • ႏႈတ္ေျဖရက္စြဲကာလ: ၃ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ မွ ၁၂ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ (i.e., the speaking test can be within those days) 

C1 Advanced

 • စာရင္းေပးသြင္းရန္ ကာလ: ၈ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ မွ ၂၀ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္
 • စာေမးပြဲရက္စြဲ: စေနေန႔ ၊ ၁၈ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္
 • ႏႈတ္ေျဖရက္စြဲကာလ: ၁၀ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ မွ ၁၉ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ (i.e., the speaking test can be within those days) 

Teaching Knowledge Test (TKT)

 • စာေမးပြဲရက္စြဲ: ေသာၾကာေန႔ ၊ ၂၄ရက္ ေမလ ၂၀၂၄ခုႏွစ္
 • စာရင္းေပးသြင္းရန္ ကာလ: ၈ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ မွ ၂၀ရက္ မတ္လ ၂၀၂၄ခုႏွစ္

See also

မျှဝေပါ