ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ေတြအသုံး၀င္မည့္ အႀကံေပးစကားမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၾကည့္ ျခင္းျဖင့္  စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ပါ။

ေရးေျဖ-စာေမးပဲြေျဖဆိုေနစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

စာေမးပဲြမစမီ

 • ေဖာင္တိန္၊ ခဲတံ၊ ခဲဖ်က္၊ သက္ေသခံအေထာက္အထားအျဖစ္ Passport / ID (YLE စာေမးပဲြမွအပ) ႏွင့္ စာေမးပဲြအခ်ိန္ဇယားတို႔ကို ယူသြားပါ။
 • စာေမးပဲြမစမီ မိနစ္(၃၀)အလိုတြင္ စာေျဖဌာနကို အေရာက္သြားပါ။
 • စာေမးပဲြလမ္းညႊန္မ်ားကို ၾကည့္၍ မိမိစာေျဖခန္းကို ရွာပါ။ စာေျဖခန္းထဲသို႔ ၀င္ရမည့္ အခ်ိန္ကို ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးက အသိေပးပါလိမ့္မည္။
 • သင့္အခန္းေစာင့္တာ၀န္ခံက သတ္မွတ္ေပးထားေသာေနရာတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ အျခားခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထားပါ။

စာေမးပဲြေျဖဆိုေနစဥ္အတြင္း

စာေျဖခန္းထဲသို႔ ၀င္ေသာအခါ -

 • ေသာက္ေရတစ္ဗူးကို ထားႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ေရွာင္ရန္အတြက္ ၄င္းကို သင့္အနီးၾကမ္းျပင္ေပၚ၌ ထားပါ။
 • စာေျဖခံု၌ ေနရာယူၿပီးပါက သင္သည္ စာေမးပဲြေျဖဆိုမည့္သူ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ သင့္ Passport / ID ႏွင့္ စာေမးပဲြအခ်ိန္ဇယားတို႔ကို ျပခိုင္းမွာျဖစ္ပါသည္။
 • အခန္းေစာင့္မွ ေမးခြန္းစာရြက္မ်ားကို ေ၀မွာ ျဖစ္ပါသည္။ (တစ္ခါတစ္ရံ သီးသန္႔အေျဖလႊာ စာရြက္ႏွင့္ အၾကမ္းစာရြက္မ်ားပါ ေ၀ႏိုင္ပါသည္။)
 • သင့္ ေမးခြန္းလႊာေပၚရွိ ႐ိုက္ထားေသာ အမည္မွာ လြဲမွားေနပါက အခန္းေစာင့္အား ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။
 • အခန္းေစာင့္က ေမးခြန္းလႊာတစ္ခုစီအတြက္ တိက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းစရာရွိပါက အခန္းေစာင့္အာေမးပါ။

စာေမးပဲြစ၍ ေျဖဆိုေသာအခါ

 • ေမးခြန္းလႊာ၏ အေရွ႕ဆံုးစာမ်က္ႏွာေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။ (သက္ဆိုင္မႈရွိေနပါက သီးျခားအေျဖလႊာစာရြက္ကိုလည္း ၄င္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။)
 • အခန္းေစာင့္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရခင္ ေမးခြန္းလႊာကို ဖြင့္မၾကည့္ပါႏွင့္။
 • ေမးခြန္းလႊာတစ္ခုစီအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ကို အခန္းေစာင့္က ေၾကျငာေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အေျဖမ်ား ေျပာင္းကူးရန္ အခ်ိန္ပိုေမးမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္း ေမးခြန္းအားလံုးကို ေျဖႏိုင္ရန္  ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစိုက္ပါ။
 • ေမးခြန္းလႊာတစ္ခုစီကို ေျဖဆိုရာတြင္ ခဲတံ (သို႔) ေဖာင္တိန္ကို အသံုးျပဳရမည္ကို အခန္းေစာင့္က အသိေပးမွာျဖစ္ပါသည္။
 • အေရး - ေမးခြန္းလႊာေပၚ၌ ေပးထားေသာ မီးခိုးေရာင္မ်ဥ္းမ်ားအတြင္း ေရးပါ။ ေျဗာင္စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ အၾကမ္းေရးႏိုင္သည္။
 • အၾကား - ဤစစ္ေဆးမႈကို အပိုင္းမ်ားခဲြထားပါသည္။ CD ရွိ အသံဖမ္းမႈသည္ စာေျဖသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားျခင္းတို႔အျပည့္အစံုပါ၀င္ပါသည္။ အပိုဒ္တစ္ခုကို (၂)ႀကိမ္ နားေထာင္ခြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အေျဖမ်ားေရးရန္ အခ်ိန္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈၿပီးဆံုးေၾကာင္းကို CD မွ အသိေပးမွာျဖစ္ပါသည္။
 • စကားေျပာျခင္း၊ ကူးခ်ျခင္း၊ လက္ကို ဖုန္းအစရွိေသာ ခြင့္မျပဳပစၥည္းမ်ားထားရွိျခင္း အသံုးျပဳျခင္း မျပဳရပါ။ ျပဳလုပ္ပါက စာေမးပဲြမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းကို ခံရမွာျဖစ္ပါသည္။
 • အိမ္သာသို႔သြားလိုလွ်င္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အခန္းေစာင့္က လိုက္ပါမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ေက်းဇူးျပဳ၍ လက္ေထာင္ပါ။ အိမ္သာသြားရန္ အခ်ိန္ပို ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
 • ေရးေျဖစာေမးပဲြအခ်ိန္မျပည့္ခင္ (၁၀)မိနစ္ႏွင့္ (၅)မိနစ္အလိုမ်ားတြင္ အခန္းေစာင့္က သတိေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပဲြေျဖဆိုၿပီးေသာအခါ

 • စာေမးပဲြအခ်ိန္ေစ့သြားေသာအခါ စာေျဖျခင္းကို ရပ္ၿပီး ေဖာင္တိန္ (သို႔) ခဲတံမ်ားကို စားပဲြေပၚကို ခ်ခုိင္းမွာ ျဖစ္ပါသည္။
 • စာေျဖခန္းမွ ထြက္ခြာခြင့္မျပဳခင္ အခန္းေစာင့္က ေမးခြန္းလႊာမ်ား၊ အေျဖလႊာမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း စာရြက္တို႔ကို လိုက္သိမ္းမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း မိမိေနရာ၌ ထိုင္ေနရပါမည္။

စာေမးပဲြၿပီးသည့္ေနာက္

 • စာေမးပဲြခန္းမွ မထြက္မီ မိမိပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ယူသြားရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
 • စာေမးပဲြအခ်ိန္ဇယားကို ဆက္လက္သိမ္းထားရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ ၄င္းအခ်ိန္ဇယား၌ပါရွိေသာ သေကၤတ အ၀ွက္ (code) မ်ားျဖင့္ သင့္စာေမးပဲြရလဒ္ကို ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတင္းပို႔ျခင္း

 • စာေမးပဲြေျဖဆိုေနစဥ္အတြင္း သင့္ေျဖဆိုမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့လွ်င္ (ဥပမာ - စာေျဖစဥ္အတြင္း ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း (သို႔) က်ယ္ေလာင္ေသာ ဆူညံသံတစ္ခုုခုက သင္၏အၾကားစစ္ေဆးမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း) စာေျဖဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (သို႔) အခန္းေစာင့္ကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။

အေျပာစစ္ေဆးမႈခံယူေနစဥ္အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည့္အရာမ်ား

 • Passport / ID ႏွင့္ စာေမးပဲြအခ်ိန္ဇယားကို ယူေဆာင္သြားပါ။
 • သတ္မွတ္ခ်ိန္မေရာက္မီ (၁၅) မိနစ္အလို စာေျဖဌာနကို အေရာက္သြားပါ။
 • စာေမးပဲြလမ္းညႊန္မ်ားကို ၾကည့္၍ အေျပာစစ္ေဆးမႈခံယူရမည့္ ေနရာမ်ားကို သိေအာင္လုပ္ပါ။
 • Coordinator မွေန၍ သင့္ဓာတ္ပံု ID ႏွင့္ ေျဖဆိုသူ မွတ္တမ္းကို တိုက္ၾကည့္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ တိုက္ၾကည့္ၿပီးပါက အေျပာစစ္ေဆးမႈခံယူရမည့္ေနရာ၏ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္၌ ေစာင့္ေနရပါမည္။
 • စစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ေစာင့္ေနစဥ္အတြင္း တျခားစာေျဖသူမ်ား အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ရေလေအာင္ တိတ္ဆိတ္စြာေနေပးရပါမည္။
 • သင့္အမည္စာလံုးေပါင္းမွားေနပါက coordinator ကို အသိေပးပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္က ျပင္ဆင္မႈျပဳရန္ မွတ္ထားပါလိမ့္မည္။
 • လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ (တျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား)ကို ပိတ္ထားပါ။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို coordinator က သတ္မွတ္ေပးေသာ ေနရာ၌ ထားပါ။
 • အေျပာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို (၂)ေယာက္တဲြပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္တဲြရမည့္ စာေျဖသူကို အခ်ိန္ဇယားအရ စစ္ေဆးသူက သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
 • ပ်က္ကြက္သူမ်ားရွိပါက အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစရန္ အတဲြမ်ားကို ျပန္လည္စီစဥ္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
 • သင့္ကို ကိုယ္ပိုင္အမွတ္သြင္းဇယားေပးထားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို မေခါက္ရ၊ မတြန္႔ေၾကေစရ၊ ၄င္းေပၚတြင္ စာေရးသားျခင္းမျပဳရပါ။ စာေျဖခန္းထဲ၀င္ေသာအခါ ၄င္းကို စာစစ္သူကို ေပးရပါမည္။
 • စာေျဖသူ ဦးေရသည္ (မ) ဂဏန္းျဖစ္ေနပါက ေနာက္ဆံုးေျဖဆိုသူမ်ားသည္ (၃)ေယာက္တစ္တဲြျဖစ္ ပါမည္။ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို စာေျဖသူတစ္ဦးတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ မရပါ။

စာေမးပဲြရက္ ဓာတ္ပံုမ်ား

စာေမးပဲြဓာတ္ပံုမ်ားသည္ CAE, CPE ႏွင့္ BEC စာေမးပဲြမ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျပဌာန္းခ်က္အရ မျဖစ္မေန ႐ိုက္ယူရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ေရးေျဖစာေမးပဲြရက္ (သို႔) အေျပာစာေမးပဲြရက္မ်ားတြင္ ႐ိုက္ယူမွာျဖစ္ပါသည္။

စာေျဖသူတိုင္း (သို႔) မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက စာေျဖသူ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို လက္မွတ္ေရးထိုးရပါမည္။

မျှဝေပါ