ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ Cambridge English ဘာသာစကားစစ္ေဆးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စီစဥ္ေပးပါသည္။ သင့္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေသာ စာေမးပြဲကုိ ရွာေဖြပါ။

ဤက႑တြင္

အေထြေထြအဂၤလိပ္စာ စာေမးပြဲမ်ား

သင္သည္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးေလ့က်င့္လုိသူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းသား/ကၽြမ္းက်င္္သူတစ္ဦးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္စာေမးပြဲက သင့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္မလဲဆုိတာကုိ ရွာပါ။