သင္သည္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္လုိသူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သင္ဟာေက်ာင္းသား (သို႔) ကၽြမ္းက်င္္ပညာရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္ႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ စာေမးပြဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာရွိပါသည္။ ဘယ္ General English အရည္အခ်င္းေတြက သင့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္မလဲဆုိတာကုိ ရွာပါ။

Cambridge English: Key (KET) and Key for Schools (KETfS)

Cambridge English :Key ။ ၎ကုိ Key English Test (KET) ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ၎သည္ Cambridge English  နယ္ပယ္တြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ရွိေသာ General English စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ ၎စာေမးပြဲက ေန႔စဥ္ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္အေျခအေနတုိင္း၌ အေျခခံအဂၤလိပ္စကားျဖင့္ သင္ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္ေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပပါသည္။ 

Cambridge English :Key for Schools (KETfS) သည္ Cambridge English : Key ႏွင့္အဆင့္တူၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ကလက္ခံေသာ တူညီသည့္ လက္မွတ္ကုိေပးပါသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ျခားနားခ်က္ကေတာ့ စာေမးပြဲ၌ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ဦးတည္ထားပါသည္။

အရည္အခ်င္းအဆင့္ (Level of qualification) = Common European Framework ၏ A2 

ဒီစာေမးပြဲကုိ ဘယ္သူေတြေျဖသင့္ပါသလဲ။

အဂၤလိပ္စာကုိ နာရီေပါင္း(၂၅၀)မွ် သင္ယူၿပီး(သုိ႔) ေလ့က်င့္ၿပီး အေျခခံအဂၤလိပ္စကားကုိ ေျပာႏုိင္၊ ေရးႏုိင္၊ နားလည္ႏုိင္ပါက KET ကုိေျဖသင့္ပါသည္။ ၎စာေမးပြဲသည္ အနာဂတ္တြင္ အလုပ္(သုိ႔) ပညာသင္ယူရန္ သင္၏အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္မ်ား ပုိမိုတုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ သင့္အေနျဖင့္-

 • သင့္အေၾကာင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေၾကာင္းကုိ အေမး၊ အေျဖျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္
 • ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေျပာေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ႏိုင္ရန္
 • သင္ဖတ္ဖူး(သုိ႔)ၾကားဖူးေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို တျခားသူ အားေျပာျပႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲ၏ပုံစံ 

စာေမးပြဲတြင္က႑သုံးခုပါ၀င္ပါသည္။ အဖတ္၊ အေရးႏွင့္အၾကားစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ တစ္ရက္တည္းႏွင့္ အၿပီးစစ္ေဆးပါသည္။ အေျပာစစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ေနာက္တစ္ရက္ ျပန္လာရန္လုိပါလိမ့္မည္။ အေျပာစြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈကုိ စစ္ေဆးသူ(၂)ဦးအျပင္ တျခားစာေျဖသူတစ္ဦးႏွင့္ အတူခံယူရပါမည္။

KET / KETfS Reading and Writing Listening Speaking
ခြင့္ျပဳခ်ိန္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္ ၃၀ မိနစ္ ေျဖဆိုသူ ႏွစ္ေယာက္တြဲ တစ္တြဲလွ်င္ ၈-၁၀ မိနစ္
အမွတ္ (စုစုေပါင္းရမွတ္၏ ရာခိုင္ႏွုန္း) ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း

Cambridge English: Preliminary (PET) and Preliminary for Schools (PETfS)

Cambridge  English : Preliminary ၊ ၎ကုိ Preliminary English Test (PET) ႏွင့္ Preliminary English Test for Schools (PETfS) ဟုလည္းေခၚပါသည္။ ၎စာေမးပြဲက ေန႔စဥ္ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ အေျခအေနမ်ား၌ သင္သည္ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ Professional English အရည္အခ်င္းအတြက္ ေလ့လာသင္ယူ လုိပါက ဤစာေမးပြဲမွ အေျခခံေကာင္းေကာင္းရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ 

အရည္အခ်င္းအဆင့္ (Level of qualification) = Common European Framework ၏ B1

ဤစာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိရန္သင့္ေတာ္သူမ်ား

PET စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိျခင္းသည္ ခရီးသြားေသာအခါ(သုိ႔) အလုပ္အတြက္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံရာတြင္ သင့္အဂၤလိပ္စာကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ - 

ဤစာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ သင့္အေနျဖင့္

 • သင့္အႀကိဳက္မ်ားႏွင့္ မႀကဳိက္ေသာအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ၍ ၎တုိ႔ကုိ တျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတတ္ရန္
 • ေျပာၾကားေသာ(သုိ႔)ေရးသား၍ ေဖာ္ျပထားေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ရန္
 • ကိုယ္ပုိင္စာ (Personal letter) ေရးျခင္း (သုိ႔) အစည္းအေ၀း(သုိ႔) ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုခုအတြက္ မွတ္စု လုိက္ေရးတတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ပုံေဆာင္ရြက္နည္း

ဤစာေမးပြဲတြင္ က႑သုံးခုပါ၀င္ပါသည္။ အဖတ္၊ အေရးႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ တစ္ရက္တည္း တြင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ အေျပာစြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈအတြက္ ေနာက္တစ္ရက္၌လာရန္ လုိႏုိင္ပါသည္။ အေျပာစစ္ေဆးမႈ ကုိ စစ္ေဆးသူ(၂)ဦးႏွင့္ တျခားစာေျဖသူတစ္ဦးႏွင့္အတူ ခံယူရပါမည္။ 

PET / PETfS Reading and Writing Listening Speaking 
ခြင့္ျပဳခ်ိန္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ ၃၀ မိနစ္ ေျဖဆိုသူ ႏွစ္ေယာက္တြဲ တစ္တြဲလွ်င္ ၁၀-၁၂ မိနစ္
အမွတ္ (စုစုေပါင္းရမွတ္၏ ရာခိုင္ႏွုန္း) ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း

Cambridge English: First (FCE) and First for Schools (FCEfS)

Cambridge English : First” ၄င္းကို First Certificate in English (FCE) ႏွင့္ First Certificate in English for Schools (FCEfS) ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ဤအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းသည္ သင္သည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ (သို႔) ပညာသင္ယူရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းေကာင္းေရးႏိုင္ ေျပာႏိုင္ ေၾကာင္းကို သက္ေသျပပါသည္။

Level of qualification = Common European Framework ၏ B2 

ဤစာေမးပြဲကို ေျဖသင့္သူမ်ား

အဂၤလိပ္စကားေျပာရေသာ လုပ္ငန္း၌ အလုပ္လုပ္လိုသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၌ ေနထိုင္လိုသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္လိုပို႔ခ်ေသာ အေျခခံအဆင့္ (သို႔) တကၠသိုလ္အႀကိဳသင္တန္းမ်ားကို တက္လိုသူမ်ား FCE စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုသင့္ပါသည္။

FCE စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ သင္သည္-

 • တိုေတာင္းေသာအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ား ေရးတတ္ရန္
 • အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို အဂၤလိပ္လို ရွင္းျပျခင္း (သို႔) အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးတတ္ရန္
 • TV ႏွင့္ သတင္းစာမ်ား၌ပါေသာ အေထြေထြ အဂၤလိပ္စာကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စာေမးပြဲလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

FCE စာေမးပြဲတြင္ က႑(၅)ခု ပါ၀င္ပါသည္။ အဖတ္၊ အေရး၊ အဂၤလိပ္စာ အသံုးခ်မႈႏွင့္ အၾကားစာေမးပြဲမ်ားကို တစ္ရက္တည္းႏွင့္အၿပီး စစ္ေဆးပါသည္။ အေျပာစြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈသည္ ေနာက္တစ္ရက္၌ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေျပာစစ္ေဆးမႈကို စစ္ေဆးသူ(၂)ဦးႏွင့္ တျခားစာေျဖသူတစ္ဦးႏွင့္အတူ ခံယူရပါသည္။

 FCE / FCEfs Reading Writing Use of English Listening Speaking
ခြင့္ျပဳခ်ိန္ ၁ နာရီ ၁ နာရီ ၂၀ မိနစ္ ၄၅ မိနစ္ ၄၀ မိနစ္ ၁၄ မိနစ္
အမွတ္ (စုစုေပါင္းရမွတ္၏ ရာခိုင္ႏွုန္း) ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English : Advanced - ၎ကုိ Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ဤအေထြေထြ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းမွာ သင္သည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢဳိလ္(သု႔ိ) ဘြဲ႕ရလူတစ္ဦး၌ ရွိသင့္ေသာ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ရွိေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 

အရည္အခ်င္းအဆင့္ (Level of qualification = Common European Framework ၏ C1

ဤစာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိသင့္သူမ်ား

အတတ္ပညာဆုိင္ရာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင္သည္ အဂၤလိပ္လုိ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ ႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္ေၾကာင္း ကုိ အလုပ္ရွင္မ်ား(သုိ႔) တကၠသုိလ္မ်ားကုိ သက္ေသျပလုိေသာသူမ်ား ဤစာေမးပြဲ ကုိေျဖသင့္ပါသည္။ ဤစာေမးပြဲေျဖဆုိႏုိင္ရန္ သင့္အေနျဖင့္ -

 • ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ e-mail မ်ား ေရးျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀း (သို႔) ပို႔ခ်ခ်က္ တစ္ခုခုတြင္ မွတ္စုမ်ား လိုက္ေရးႏိုင္ရန္
 • Englishစာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နက္နဲသည့္အၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ တင္ဆက္မႈမ်ား (Presentation) ျပဳလုပ္ ႏိုင္ရန္
 • ရသစာေပမွ စ၍ သတင္းစာမ်ား၌ပါေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ေဆာင္းပါမ်ားအဆံုး - အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စာပိုဒ္မ်ားကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စာေမးပြဲလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ပုံေဆာင္ရြက္နည္း 

CAE စာေမြးပြဲတြင္ က႑ငါးခု ပါ၀င္ပါသည္။ အေရး၊ အဖတ္၊ အဂၤလိပ္စာ အသံုးခ်မႈႏွင့္ အၾကားစာေမးပြဲမ်ားကို တစ္ရက္တည္းႏွင့္အၿပီး ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ပါသည္။ အေျပာစစ္ေဆးမႈကိုေတာ့ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါသည္။  အေျပာစစ္ေဆးမႈကို စစ္ေဆးသူ (၂)ဦးနွင့္ အျခားစာေျဖသူ တစ္ဦးနွင့္အတူ ေျဖရမွာျဖစ္ပါသည္။

 CAE Reading Writing Use of English Listening Speaking
ခြင့္ျပဳခ်ိန္ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ္ ေျဖဆိုသူ ႏွစ္ေယာက္တြဲ တစ္တြဲလွ်င္ ၁၅ မိနစ္
အမွတ္ (စုစုေပါင္းရမွတ္၏ ရာခိုင္ႏွုန္း) ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း
မျှဝေပါ