အသက္ (၇)ႏွစ္ ႏွင့္ (၁၂)ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မ်ားကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ပါသည္။ Cambridge English : Young Learners (YLE) စာေမးပြဲမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးစားေစရန္ YLE စာေမးပြဲမ်ားကို Starters, Movers ႏွင့္ Flyers ဟူ၍ အဆင့္သံုးဆင့္ ခြဲထားပါသည္။

Cambridge English: Starters

Cambridge English : Starters သည္ Cambridge English ၏ ပထမဦးဆံုး အဆင့္ျဖစ္ၿပီး အသက္(၇)ႏွစ္ႏွင့္ (၁၂)ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ YLE စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ YLE စာေမးပြဲက သင့္ကေလးအား အဂၤလိပ္စာကို ငယ္ရြယ္ေသာ အသက္အရြယ္ကပင္ စတင္သင္ယူေစၿပီး ဘာသာစကားစစ္ေဆးမႈမ်ားအေပၚ ေကာင္းေသာအျမင္ ရွိေစရန္ အားေပးပါသည္။

Level of qualification = Preliminary

Starters ကို ေျဖဆိုသင့္ေသာကေလးမ်ား

ပံုမွန္အားျဖင့္ အသက္(၇)ႏွင္ (၈)ႏွစ္ၾကားရွိၿပီး အဂၤလိပ္စာကို နာရီေပါင္း (၁၀၀)မွ် သင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားက ဤစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကပါသည္။

ဤစာေမးပြဲတြင္ သင့္ကေလးအေနျဖင့္

  • အေရာင္မ်ားကို အဂၤလိပ္လို နားလည္ရန္
  • သူတို႔၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ရိုးရွင္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖႏိုင္ရန္
  • အေျခခံက်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ စကားလံုးတစ္လံုးတည္းပါ၀င္ေသာ တိုေတာင္းသည့္ အေျဖမ်ား ေရးႏိုင္ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဤစာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကေလး ဘာျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ?

ဤစာေမးပြဲတြင္ ေအာင္/ရႈံး မရွိပါ။ စာေမးပြဲ၏ က႑တစ္ခုစီအတြက္ သင့္ကေလးအေနျဖင့္ ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု ရရွိႏိုင္ပါသည္။ က႑တစ္ခုစီအတြက္ သူတို႔ရရွိခဲ့ေသာ ဒိုင္းအေရအတြက္မ်ားကို ေအာင္လက္မွတ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းလက္မွတ္ကို စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီးေနာက္ တစ္လအၾကာတြင္ ရရွိႏိုင္ပါ သည္။

Listening Reading and Writing Speaking
၂၀ မိနစ္
ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု
၂၀ မိနစ္
ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု
၃-၅ မိနစ္
ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု

Cambridge English: Movers

Cambridge English : Movers သည္ Cambridge English အဆင့္(၃)အဆင့္အနက္ ဒုတိယျဖစ္ပါသည္။  အသက္(၇)ႏွစ္ႏွင့္ (၁၂)ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးကို  ေန႔စဥ္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဘာသာစကားစစ္ေဆးမႈအေပၚ အေကာင္းျမင္တတ္ရန္ Movers က အားေပးပါသည္။

Level of qualification = Common European Framework ၏ A1

Movers ကို ေျဖဆိုသင့္ေသာကေလးမ်ား

မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္(၈)ႏွစ္ (၁၁)ႏွစ္ၾကားရွိ အဂၤလိပ္စာကို (၁၇၅)နာရီသင္ၿပီးေသာ ကေလးမ်ားက ဤစာေမးပြဲ ကို ေျဖဆိုၾကပါသည္။

၄င္းစာေမးပြဲတြင္ သင့္ကေလးသည္-

  • အေျခခံက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အဂၤလိပ္လို နားလည္ရန္
  • ရိုးရွင္းေသာ ပံုစံတစ္ခုကို ျဖည့္ျခင္း (သို႔) သူတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္ရန္
  • ၄င္းတုိ႔ ၾကားရ၊ ဖတ္ရေသာ ကေလးပံုျပင္ထဲကေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကား၍ (ေန႔ရက္မ်ား၊ အခ်ိန္မ်ား၊ အမည္မ်ား) အစရွိေသာ ရိုးရွင္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Movers ကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကေလး ဘာျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။

ဤစာေမးပြဲတြင္ ေအာင္/ရႈံး မရွိပါ။ စာေမးပြဲ၏ က႑တစ္ခုစီအတြက္ ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု ရရွိႏိုင္ပါသည္။ က႑တစ္ခုစီအတြက္ သူတို႔ရရွိခဲ့ေသာ ဒိုင္းအေရအတြက္ကို ၄င္းတို႔ရမည့္ လက္မွတ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းလက္မွတ္ကို စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီးေနာက္ တစ္လအၾကာတြင္ ရရွိပါမည္။

Listening Reading and Writing Speaking
၂၅ မိနစ္
ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု
၃၀ မိနစ္
ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု
၅-၇ မိနစ္
ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု

Cambridge English: Flyers

Cambridge English : Flyers သည္ Cambridge English အဆင့္(၃)အဆင့္အနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။  အသက္(၇)ႏွစ္ႏွင့္ (၁၂)ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ေန႔စဥ္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ အေျခအေနမ်ား၌ အဂၤလိပ္စကားကို နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံအဂၤလိပ္စကားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပပါသည္။

Level of qualification း Elementary = Common European Framework ၏ A2

Flyers ကို ေျဖဆိုသင့္ေသာကေလးမ်ား

ဤစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကေသာ ကေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္(၉)ႏွစ္ (၁၂)ႏွစ္ၾကားရွိ ၿပီး အဂၤလိပ္စာကို ေက်ာင္းတြင္ ၂ႏွစ္-၃ႏွစ္အထိ သင္ၿပီးသူမ်ား (သို႔) အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို နာရီေပါင္း (၂၅၀)တက္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

၄င္းစာေမးပြဲတြင္ သင့္ကေလးအေနျဖင့္-

  • ပံုျပင္ (၂)ခု (သို႔) ရုပ္ပံု(၂)ခု ၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပရန္
  • ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို အဂၤလိပ္လို ေျပာျပ (သို႔) ေရးျပရန္
  • ႀကိယာ၏ အတိတ္ကာလ (past tense) ကို အသံုးျပဳ၍ ေမးခြန္းမ်ား ေမးတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Cambridge English Flyers စာေမးပြဲသည္ Cambridge English (KETfs) ႏွင့္ အဆင့္ခ်င္းတူပါသည္။

ဤစာေမးပြဲ ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကေလး ဘာျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။

ေအာင္/ရႈံး မရွိေသာ စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲ၏ က႑တစ္ခုစီအတြက္ ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု ရရွိႏိုင္ပါသည္။ က႑တစ္ခုစီအတြက္ ရရွိခဲ့ေသာ ဒိုင္းအေရအတြက္ကို Certificate ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းလက္မွတ္ကို စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီးေနာက္ တစ္လအၾကာတြင္ ရရွိပါမည္။

Listening Reading and Writing Speaking
၂၅ မိနစ္
ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု
၄၀ မိနစ္
ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု
၇-၉ မိနစ္
ဒိုင္းပံုအမွတ္အသား (shield) အမ်ားဆံုး (၅)ခု
မျှဝေပါ