UK International School Qualifications ေတြက သင့္ကေလးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္

သင့္ကေလးကို ေက်ာင္းမွာ အေကာင္းဆုံးဆိုတာထက္ ပိုတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရရွိေစဖို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိဘမ်ားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးမိတ္ဖက္မ်ားအတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးေတာ့ သင့္ကေလးေတြ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကိုျမႇင့္တင္ေပးဖို႔အတြက္ British Council ကေန ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးသြားမွာပါ။

UK International School Qualifications ကို ဘာေၾကာင့္ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တာလဲ?

UK International School Qualifications ဟာ ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရတာေၾကာင့္ သင့္ကေလးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ရရွိေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

  • ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳပညာေရး - ကမာၻ႔ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ေပါင္း (၈၀၀) မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားတဲ့ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးေသာ International School Qualifications ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
  • လုံးလ်ားျပည့္စုံစြာသင္ယူႏိုင္မယ့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း - တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚႏိုင္မႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမႈတို႔ကို အာ႐ုံစိုက္ထားတဲ့ ပညာေရးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ အလုပ္ႏွင့္ ဘဝအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေစႏိုင္ေအာင္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
  • ဘာသာရပ္မ်ားစြာကို က်ယ္ျပန္႔နက္ရႈိင္းစြာ နားလည္ေစဖို႔အတြက္ အာ႐ုံစိုက္သင္ၾကားေပးျခင္း - ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ ဘဝဆႏၵမ်ားအတြက္ ကိုက္ညီတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစုံကို ပံ့ပိုးသင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ သင္ယူေလ့လာမႈပိုင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေစၿပီး သင္ယူလိုစိတ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

British Council Partner School ကို ဘာေၾကာင့္ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တာလဲ?

British Council Partner School ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ UK သင္႐ိုးၫႊန္းတန္းမ်ားနဲ႔အညီ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီးေတာ့ O Level, International GCSE နဲ႔ A Level လိုမ်ိဳး စာေမးပြဲေတြ 

ေျဖႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိေအာင္ British Council မွ ကိုယ္တိုင္ပူးေပါင္းကာ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။

မိဘတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင့္ကေလးအတြက္ အဖက္ဖက္ကျပည့္စုံၿပီး သင္ၾကားမႈအေတြ႕အႀကဳံ အေကာင္းဆုံးေပးႏိုင္မယ့္ေက်ာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးခ်င္တယ္ဆိုတာအေသအခ်ာပါပဲ။ British Council Partner School ကို သင္ေ႐ြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကေလးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အကူအညီမ်ားစြာကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပညာေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးသင္ယူမႈရလဒ္မ်ားကို ေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။

  • ပညာေရးထူးခြၽန္မႈအတြက္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း - ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ပညာေရးထူးခြၽန္မႈကိုရရွိေစဖို႔အတြက္ ကမာၻအႏွံ႔မွ ၈၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ဆရာမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မယ့္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သုေတသနေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ 'Together We Grow' ဟုေခၚတဲ့ British Council Partner Schools Appreciation Ceremony ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးၿပီး မတူကြဲျပားတဲ့ အျမင္မ်ားစြာကို ျမႇင့္တင္ေပးေနတဲ့ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ဂုဏ္ျပဳေပးတဲ့အေနျဖင့္ က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။
  • ကမာၻ႔အဆင့္မီႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ ပုံသြင္းေပးျခင္း - Partner Schools Connect ႏွင့္ Schools Now Conference စတဲ့အစီအစဥ္ေတြဟာ ကမာၻတစ္ဝန္းမွာရွိတဲ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းေပါင္း ၂၁၀၀ ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ သင့္ကေလးကို စာသင္ခန္းထက္ေက်ာ္လြန္ကာ က်ယ္ျပန႔္ကြဲျပားတဲ့ သင္ယူမႈအသိုက္အဝန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္လာေစတာေၾကာင့္ သင့္ကေလးအတြက္ ကမာၻ႔အျမင္ကို ပိုမိုေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။
  • (၂၁) ရာစုအတြက္ ပင္မစြမ္းရည္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း - British Council ၏ Your World ဗီဒီယိုဖန္တီးျခင္းၿပိဳင္ပြဲကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းမ်ား စတဲ့ (၂၁) ရာစုမွာ ရွိထားသင့္တဲ့ ပင္မစြမ္းရည္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ကူညီေပးပါတယ္။
  • ေဘးကင္းလုံၿခဳံတဲ့ သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးျခင္း - ေက်ာင္းဝန္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ေဘးရန္ကာစီးေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ E-Safety ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။
  • အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း - British Council ၏ ပညာေရး၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စတဲ့နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာကြၽမ္းက်င္မႈဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာလက္လွမ္းမီေစပါတယ္။ 

British Council Partner Schools Lists

Pathein

British Council Partner School
PEC Private School

Taunggyi

British Council Partner School
Shwe Maw Kun Private School

Pyin Oo Lwin

British Council Partner School
Tara's International School

"မတူညီတဲ့ လမ္းေၾကာင္း (၄) ခုကိုေျပာျပဖို႔အတြက္ မိဘေတြအေနနဲ႔ British Council Partner School ေတြက က်င္းပတဲ့ Webinar မ်ားမွာ တက္ေရာက္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း “Your World Competition” လိုမ်ိဳး ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လို႔ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းတည္ေထာင္သူမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအတြက္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အရည္အေသြးမ်ားနဲ႔ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုဦးစီးဦးေဆာင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲရမလဲဆိုတာကို အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။"

– ဆရာမ ယုမြန္စိုး၊ Tara’s International School ၏တည္ေထာင္သူ/ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

မျှဝေပါ