၁။ စာရင္းေပးျခင္း

တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ စာေမးပြဲစာရင္းသြင္းျခင္းပုံစံကို ‌ေအာက္ပါမွေဒါင္းလုပ္ဆြဲ၍ ျဖည့္စြက္ပါ။ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စုေပါင္းစာရင္းသြင္းျခင္းပုံစံ၏ Soft Copy ကို ေတာင္းယူၿပီး ျဖည့္ၿပီးသားပုံစံကို စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ Customer Services သို႔ အီးေမးလ္ ျဖင့္ ျပန္ပို႔ေပးပါ။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားလည္း ျဖည့္ၿပီးသားပုံစံကို အီးေမးမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္မွေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ enquiries@mm.britishcouncil.org ႏွင့္ မႏၲေလးမွေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ mandalayexam@britishcouncil.org တို႔သို႔ အသီးသီးေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

စာေမးပြဲစာရင္းသြင္းျခင္းပုံစံလႊာမ်ားကို ေအာက္ပါတြင္ ေဒါင္းလုပ္ပါ။

ေက်းဇူးျပဳ၍ စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးကာလအတြင္း စာ‌ရင္းေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသည့္အခါ registration report သိုမဟုတ္ Statement of Entry အား ‌ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား / ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ‌ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေပးသြင္းၿပီးေနာက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္လို႔ပါက ေျပာင္းလဲေၾကးက်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ စာေမးပြဲေၾကးေပးသြင္းျခင္း

စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို စာရင္းသြင္းသည့္ကာလအတြင္း ဘဏ္ေငြလႊဲ (bank transfer) မွတစ္ဆင့္ ေပးေခ်နိုင္ပါသည္။ ေငြေပးသြင္းျခင္းပုံစံတြင္ ရည္ညႊန္းနံပါတ္၊ စာေျဖသူ၏ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေဖာ္ျပထားေသာနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္ေအာင္ ျဖည့္ရပါမည္။ 

မွတ္ခ်က္ - ၿဗိတိသၽွေကာင္စီ႐ုံးမ်ား ယာယီပိတ္ထားခ်ိန္တြင္ bank transfer ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈကိုသာလက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။

 

၃။ အခ်ိန္ဇယားကို စစ္ေဆးျခင္း

Pearson Edexcel IAL ႏွင့္ IGCSE Jan 2022 timetable မ်ားအား ေအာက္ပါ document မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

 

မွ်ေဝပါ