၁။ စာရင္းေပးျခင္း

ေက်ာင္းမ်ား - ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ School Registration System (SRS) Portal ကိုအသုံးျပဳ၍ မိမိေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္စာရင္း‌ေပးသြင္းရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

စာရင္းေပးသြင္းရန္ Portal account လိုအပ္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္ - ေက်ာင္းအမည္၊ SRS အသုံးျပဳမည့္သူ၏အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္၊ ေက်ာင္းလိပ္စာ။

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား - ၿဗိတိသၽွေကာင္စီ၏ School Registration System (SRS) ကိုအသုံးျပဳ၍ စာရင္းေပးသြင္းရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

ေက်းဇူးျပဳ၍ စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးကာလအတြင္း စာ‌ရင္းေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသည့္အခါ registration report သိုမဟုတ္ Statement of Entry အား ‌ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား / ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ‌ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေပးသြင္းၿပီးေနာက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္လို႔ပါက ေျပာင္းလဲေၾကးက်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Cambridge Assessment International Education May-June 2023 စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ကာလမွာ ၂၀၂၃ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) မွ ၂၀၂၃ ေဖဖဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔အထိျဖစ္ပါသည္။

Pearson Edexcel May-June 2023 စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ကာလမွာ ၂၀၂၃ ေဖဖဝါရီလ (၁၃) မွ ၂၀၂၃ မတ္လ (၁၄)ရက္ေန႔အထိျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲအခ်ိန္ဇယားႏွင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို  ေအာက္ပါတြင္ ေဒါင္းလုပ္ပါ။

Pearson Edexcel အတြက္ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ား

  • International GCSE ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Int-gcse-r-paper-summer-2023 တြင္ပါရွိေသာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္စာရင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိေျဖဆိုလိုေသာ စာေမးပြဲဘာသာရပ္မပါလွ်င္ Int-gcse-summer-2023 တြင္ပါမပါစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။
  • R Code မပါေသာ timetable ရွိဘာသာရပ္မ်ားသည္ Key Time အတိုင္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ AM session မ်ားအေနျဖင့္ ၁၄း၀၀ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ စာေမးပြဲေၾကးေပးသြင္းျခင္း

စာေမးပြဲေၾကးမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ျဖင့္ bank transfer သို႔မဟုတ္ mobile banking မွသာေပးသြင္းနိုင္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

AYA bank account ရွိပါက mobile banking အတြင္းရွိ bill payment system မွတစ္ဆင့္ေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။ စာေမးပြဲပုံစံျဖည့္စြက္ၿပီး အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ၿပီးေသာအခါ စာေမးပြဲေၾကးသြင္းရန္ reference code ေပးပို႔ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၃။ အခ်ိန္ဇယားကို စစ္ေဆးျခင္း

စာေမးပြဲ  timetable မ်ားအား ေအာက္ပါ document မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

 

မျှဝေပါ