အျမင္၊အၾကား၊စကားေျပာႏွင့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ တရား၀င္ IELTS စာေမးပြဲဌာနမ်ားမွ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။ IELTS ပုံစံ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲေျဖဆုိလုိလွ်င္ စာေမးပြဲဌာနကုိ ၆-လႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ 

(အခ်ိန္ပုိေျဖဆုိျခင္း စသည့္)အထူးအစီအစဥ္မ်ား လုိအပ္လွ်င္ စာေမးပြဲဌာကုိ သီတင္းပတ္ ၆-ပတ္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ 

မည္သည့္ အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ သင့္အဂၤလိပ္ဘာသာ စြမ္းရည္ကုိ ဓမၼဒိဌာန္က်က် စစ္ေဆးပါမည္။ 

အထူးအစီအစဥ္တြင္ မည္သည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသနည္း။

  • braille ေမးခြန္းမ်ား
  • လုိအပ္လွ်င္ ရပ္နားႏုိင္သည့္ အထူး listening CD
  • ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ရွားမႈကုိ ၾကည့္ရႈနားေထာင္ႏုိင္မည့္ listening စာေမးပြဲ
  • ခ်ဲ႕ထားသည့္ ပုံႏွိပ္စာလုံး၊ Braille ျဖင့္ရုိက္ႏွိပ္ထားသည့္ စကားေျပာကဒ္မ်ား

မည္သည့္အကူအညီမ်ား ရရွိႏုိင္ပါမည္နည္း

အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့လွ်င္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေပးႏုိင္ပါမည္။

  • ခ်ဲ႕ထားသည့္ ပုံႏွိပ္စာလုံး
  • Braille စာေမးပြဲေမးခြန္းလႊာ
  • အေျဖေရးေပးမည့္သူ

အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းလွ်င္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေပးႏုိင္ပါသည္။

  • အထူးအသံခ်ဲ႕ကိရိယာ
  • ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ရွားမႈ ၾကည့္ရႈေျဖဆိုႏုိင္မည့္ listening ေမးခြန္း

စာဖတ္ရန္အခက္အခဲ ရွိလွ်င္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ စီစဥ္ေပးႏုိင္ပါမည္။

  • အဖတ္ႏွင့္ အေရး စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပုိေပးျခင္း

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ IELTS စာေမးပြဲပုံစံေျဖရမည့္ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ေဒသတြင္း စာေမးပြဲဌာနကုိ အျမန္ဆုံး ဆက္သြယ္ပါ။

မျှဝေပါ