©

British Council

Primary Plus: ကေလးငယ္မ်ားအဂၤလိပ္စာ ေလ့လာရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ တိုးတက္လာရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း

ေနစဥ္ဘဝနဲ႔ ဆက္စပ္ေသာသင္ခန္းစားမ်ားကို ေပ်ာ္စရာ‌ေကာင္းေသာ အတန္းမ်ားတြင္ သင္ယူရင္း ကေလးငယ္မ်ား ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္  အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာႏိုင္လာရန္ ကူညီေလ့က်င့္ေပးမည္ျဖစ္ပါမည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည့္စုံတဲ့ သင္တန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအရာမ်ားကို ေပါင္းစည္းထားပါသည္။

 • ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ား ဦးေဆာင္သင္ၾကားသည့္ တက္ႂကြ႐ႊင္လန္းေသာ အဖြဲ႕လိုက္အတန္းမ်ားရွိ အထူးသီးသန႔္ အာ႐ုံစိုက္မႈ
 • အတန္းမစမီႏွင့္ အတန္းၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ activities မ်ားလုပ္ဖို႔  လြယ္ကူစြာအသုံးျပဳႏိုင္တဲ့  online learning hub
 • ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး အားေပးကူညီ‌ေပးမည့္ စာသင္ခန္းပုံစံ။

သင္တန္းအက်ဥ္း

သင့္ကေလးငယ္ အဂၤလိပ္စာမွာ တိုးတက္လာမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သူတို႔ရဲ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္လိုက္ပါ။

သင္တန္းေၾကး- တစ္နာရီလွ်င္ ၁၃,၅၀၀ က်ပ္မွစတင္သည္ (ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ေသာ ေ႐ြးစရာမ်ားရွိၿပီး တစ္ႏွစ္စာပက္ေက့ခ်္ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေလွ်ာ့ေစ်း သို႔မဟုတ္ အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္သည့္အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္)

သင္တန္းကာလ - တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ နာရီ ၊ ၂၀ ပတ္ၾကာသည့္စာသင္ကာလႏွစ္ခု (ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမွမတ္လ)

 အသက္- 7 ႏွစ္မွ 12 ႏွစ္

အဂၤလိပ္စကားေျပာစြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ အထူး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ား

သင့္ကေလးသည္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ အတန္းမ်ားတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာနဲ႔ တိုးတက္လာပါမည္။ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္-

 • အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  အဂၤလိပ္စကားကို အသုံးခ်ပါသည္ 
 • အဖြဲ႕ႏွင့္ သင္ယူေလ့လာၿပီး အထူးသီးသန႔္ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ရရွိပါသည္ 
 • သက္တူ႐ြယ္တူ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ သို႔ ၂ေယာက္တြဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ေလ့လာသင္ယူပါသည္
 • အျခားႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသာမ်ားႏွင့္ အတူ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာၾကၿပီး အတန္း‌ေဖာ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။

ဘဝအတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ 

Primary Plus သည္ သင့္ကေလးကို

 • ‌ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား၊ ေတြးေခၚမႈ စြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးပါမည္။
 • အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္  မည္ကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို သင္ယူရပါမည္
 • အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္လာပါမည္
 • ရင္းႏွီးၿပီးသား စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ ေန႔စဥ္ဘဝမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ယူရပါမည္ 
 • ၂ေယာက္တြဲ သို႔ အဖြဲ႕လိုက္ စကားေျပာေလ့က်င့္ရပါမည္ 
 • ပေရာဂ်က္မ်ားလုပ္တတ္လာၿပီး  ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္တတ္လာပါမည္ 
 • ကမာၻႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးပါမည္

Learning hub ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ တိုးတက္မႈ

ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ learning hub သည္ သင့္ကေလးအား အတန္းမစမီႏွင့္ အတန္းၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ အကူအညီမလိုဘဲ ကိုယ္တိုင္အဆင္ေျပသလို ‌ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေစသည့္ လုံၿခဳံေသာ အြန္လိုင္းပလပ္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္းခ်ိန္အတြင္း အဂၤလိပ္စကားေျပာစြမ္းရည္ႏွင့္ အေရးအသားစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္မႈအေပၚ အာ႐ုံပိုမိုစိုက္နိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ကေလးမ်ားသည္ ဆရာက လမ္းၫႊန္ေပးေသာ အျခား activities မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး မိဘမ်ားအေနႏွင့္ တိုးတက္မႈအမွတ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ရပါမည္

အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အတြင္းရွိ သင့္ကေလးသည္-

 • ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္အား ေရးပုံေရးနည္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကို ယုံၾကည္မႈရွိရွိ ဖတ္ပုံဖတ္နည္းကို ေလ့လာရမည္ 
 • ေဝါဟာရအသစ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ မွန္ကန္ေသာဝါက်မ်ားကို တည္ေဆာက္ရမည္
 • ရင္းႏွီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ သူတို႔၏စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္မ်ားကို အဂၤလိပ္လို နားလည္ၿပီး တင္ျပရမည္။

ကေလးမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါမည္-

 • လူအားလုံး၏ အႀကိဳက္မ်ား၊ အႀကိဳက္မဟုတ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မတူညီပုံကို ေလ့လာျခင္း
 • ေန႔စဥ္လူမႈဘဝမ်ား တူညီႏိုင္ပုံ သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားႏိုင္ပုံကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္း
 • သူတို႔၏ အိပ္ခန္းမွစ၍ သူတို႔ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္ဝန္းက်င္အထိ သူတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေဖာ္ျပျခင္း
 • သူတို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသပုံႏွင့္ ဘဝ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပုံတို႔ကို သိနားလည္ျခင္း
 • သဘာဝကမာၻေလာကႏွင့္ ၎ကမာၻတြင္ သူတို႔က မည္သို႔ပါဝင္ေၾကာင္း စဥ္းစားေတြးေတာျခင္း

အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းရွိ သင့္ကေလးသည္-

 • ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိစြာ စာေရးသားျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝါဟာရအသစ္မ်ားကို သင္ယူေလ့က်င့္ရမည္
 • အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အကူအညီမပါဘဲ မိမိဘာသာ စိတ္ဝင္တစား ဖတ္ရႈရမည္ 

ကေလးမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါမည္-

 • ဇာတ္လမ္းေျပာျခင္းမွတစ္ဆင့္ သူတို႔၏စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ကြန္႔ျမဴးျခင္း
 • ပင္လယ္မွစ၍ ကမာၻ႔အျပင္ဘက္အာကာသအထိ သဘာဝကမာၻေလာကအေၾကာင္း သိလိုစိတ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း
 • ေပ်ာ္႐ႊင္က်န္းမာေအာင္ ေနထိုင္နည္းႏွင့္ဆိုင္ေသာို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စဥ္းစား၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း
 • ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္း
 • သူတို႔၏ဘဝ၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ ေတြးေတာဆင္ျခင္ေစျခင္း

အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္းရွိ သင့္ကေလးသည္-

 • အဂၤလိပ္လို ဇာတ္လမ္းေရးသားျခင္းႏွင့္ ပို၍ယုံၾကည္မႈရွိရွိ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ေလ့လာသင္ယူရမည္ 
 • ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာဘာသာစကားကို အသုံးျပဳ၍ စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို တင္ျပၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ရမည္

ကေလးမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါမည္-

 • အျခားသူမ်ားကို ကူညီရန္ သူတို႔၏စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း
 • လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာ၍ အေျဖရွာျခင္း
 • ေနရာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ တီထြင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း
 • စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အားကစားေလာကႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ အလွအပတို႔ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း
 • မူလတန္းေက်ာင္းသားဘဝကို ျပန္လည္ေတြးေတာ၍ အနာဂတ္အတြက္ သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားျခင္း။

အဂၤလိပ္စကားေျပာစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားရမည့္အတန္းမ်ား

ေပ်ာ္႐ြင္စြာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားသည္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သင္၏ကေလးအေနႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အတန္းမ်ားကို ႏွစ္သက္မည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိသည္-

 • အဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့က်င့္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာရ၍ သက္တူ႐ြယ္တူ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ျခင္း
 • အတန္းအ႐ြယ္အစားေသးငယ္မႈ (ေက်ာင္းသားဦးေရနည္းေသာ)ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ၍ သင္ၾကားေရးတြင္ စိတ္အားထက္သန္ေသာဆရာမ်ားက ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီအား ပို၍အာ႐ုံစိုက္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • သဘာဝက်က် ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ႏိုင္၍ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိျခင္း

သင့္ကေလး၏အနာဂတ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လူမႈစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း

သင့္ကေလးသည္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိ၍ ၎တို႔၏ပင္ကိုပုံစံအတိုင္းေနႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ေတြးေခၚႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ပါမည္။ သင့္ကေလးသည္-

 • သဘာဝကမာၻေလာကႏွင့္ လက္ေတြ႕ေလာကပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ စကားေျပာဆိုျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အေလ့အက်င့္လုပ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕လိုက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္တစ္ဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရမည္
 • ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံရေသာ ကမာၻႀကီးတြင္ အနာဂတ္ဘဝအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆို၍ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္တတ္လာႏိုင္ၿပီး ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္မႈကို တည္ေဆာက္တတ္လာပါမည္

သင့္ကေလး၏ အေျခအေနပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ learning hub က မည္သို႔ကူညီပါသလဲ

သင့္ကေလးသည္ သင္တန္းမစမီႏွင့္ သင္တန္းၿပီးေနာက္တြင္ learning hub ၌ အကူအညီမပါဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလး၏ စာလိုက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနအလိုက္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရန္ ဆရာက သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ အတန္းခ်ိန္သည္ ကေလး၏ အဂၤလိပ္စကားေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္မႈတြင္ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ထားပါသည္။ ကေလး၏ ဤေလ့လာသင္ယူမႈ အေတြ႕အႀကဳံအပိုင္းသည္-

 • ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေရးဆြဲထားသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း၍ အရည္အေသြးျမင့္ အြန္လိုင္းသင္ယူေလ့လာေရးရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ အဂၤလိပ္စာ အဖတ္၊ အေရး၊ အၾကားစြမ္းရည္မ်ားကို တိုးတက္လာေအာင္ ကူညီေပးသည္
 • လက္ေတြ႕ေလာကတြင္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာဇာတ္ေကာင္မ်ားကို အေျချပဳထားေသာ ဉာဏ္စမ္းပေဟဠိမ်ားႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားအပါအဝင္ အြန္လိုင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္ သင္ကေလးအား စိတ္ပါဝင္စားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္
 • အဂၤလိပ္ဘာသာကို နက္နက္နဲနဲနားလည္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္ ေဝါဟာရႂကြယ္ဝလာေစရန္ သင့္ကေလးအား အခ်ိန္ေပးေလ့လာေစသည္
 • ကေလးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးလြယ္ၿပီး အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ကေလးအေနျဖင့္ အကူအညီမပါဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္
 • သင့္ကေလးအေနႏွင့္ သူ၏တိုးတက္မႈအေျခအေနကို ဂုဏ္ယူၿပီး သူတိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္အရာကို စဥ္းစားသုံးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈကိုပါ တစ္ခါတည္းထည့္သြင္းေပးထားသည္
 • သင္ယူေလ့လာမႈခရီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ သင့္ကေလးက မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးတို႔ နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ဒက္ရွ္ဘုတ္တစ္ခု ထည့္သြင္းထားသည္
 • ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားရေစၿပီး အတန္းထဲတြင္ စကားေျပာရာ၌ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ပိုရွိလာေအာင္ သင့္ကေလးအား ကူညီေပးသည္
 • အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေလ့လာျခင္းအေပၚ ႏွစ္သက္သေဘာက်လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာတြင္ ကူညီေပးသည္

ေဘးကင္းလုံၿခဳံ၍ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးႏိုင္ေသာ သင္ယူေလ့လာေရးေနရာ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကြၽမ္းက်င္မႈအတြက္သာမက ကေလးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ အထူးအေလးထားေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္လည္း ကမာၻ႔ေနရာအသီးသီးရွိ မိဘမ်ား၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈခံရျခင္းျဖစ္သည္။

စာသင္ခန္းအတြင္း သင့္ကေလး ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး သူတို႔၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခိုင္မာေသာ စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အသင့္လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ဒက္စေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ပ္ေတာ့ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္မ်ားသုံး၍  သင္ၾကားေရးဗဟိုကို ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံးကို အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးအေတြ႕အႀကဳံ ရရွိေစလိုသည့္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္အသုံးမျပဳလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

ဝိုင္ဖိုင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေကာင္းေကာင္း ရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

စနစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာပါ။

မျှဝေပါ