©

British Council

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မ်ား

ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားသည္  ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ  အခြင့္အေရးမ်ားကို အမိအရဆုပ္ကိုင္၍ စိတ္ကူးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ သင္တန္းအေတြ႕အႀကဳံကို ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Secondary Plus သည္ သင့္ကေလး၏အလားအလာကို အျပည့္အ၀ ရရွိေအာင္ျမင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းအက်ဥ္း

သင္တန္းေၾကး-တစ္နာရီလွ်င္ ၁၃,၅၀၀ က်ပ္မွစတင္သည္ (ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ေသာ ေ႐ြးစရာမ်ားရွိၿပီး တစ္ႏွစ္စာပက္ေက့ခ်္ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေလွ်ာ့ေစ်း သို႔မဟုတ္ အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္သည့္အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္)

သင္တန္းကာလ - တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ နာရီ ၊ ၂၀ ပတ္ၾကာသည့္စာသင္ကာလႏွစ္ခု (ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမွမတ္လ)

အသက္- 13 ႏွစ္မွ 17 ႏွစ္

အဂၤလိပ္စာကိုအသုံးျပဳရန္ ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သင္တန္းမ်ားတြင္ ကိုယ့္ရွိရင္းစြဲ ပုံစံအတိုင္း ေနထိုင္ျပဳမူႏိုင္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အားေပးပါသည္-

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ ေလ့လာသင္ယူၿပီး မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈရွိကာ၊ အမွီအခိုကင္းကင္းျဖင့္  ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ 

အေတြးအျမင္မ်ားအား ပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ျပတတ္ၿပီး အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုရာတြင္ ယုံၾကည္မႈရွိေစရန္ 

မိမိကိုယ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈကို အားေပးသည့္ စိန္ေခၚမႈရွိေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္တူေသာ သက္တူ႐ြယ္တူအတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္။

 မိဘမ်ားသိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္မ်ား

မည္ကဲ့သို႔ သင္တန္းပို႔ခ်ပါသနည္း။

ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီကို လမ္းၫႊန္မႈေပးကာ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါမည္။  ေခတ္မီသင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား

လက္ေတြ႕ဘဝ ၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳရန္ အသင့္ျဖစ္ေစပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္-

 • စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီး အျပန္အလွန္ေျပာဆိုရေသာ activities မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည္
 • တက္ႂကြပါဝင္ရေသာ စကားေျပာအတန္းမ်ားတြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ပါဝင္ၾကသည္
 • ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ၾကသည္။

သင္ၾကားေရးမူမ်ားကို သိရွိလိုပါက 

သင္တန္းခ်ိန္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားသည္ 

 • ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ေလ့က်င့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္
 • အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္
 • တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တိုးတက္မႈကို အကဲျဖတ္ပုံမ်ား 

British Council တြင္ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သင္ယူမႈအေတြ႕အႀကဳံ ရရွိေစလိုသျဖင့္ သင္၏တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္ကို အေလးထား နားေထာင္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အတန္းမွန္မွန္တက္ေရာက္မႈ မွတ္တမ္း၊ ဘာသာစကားစြမ္းရည္တိုးတက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သင့္ကေလး၏တိုးတက္မႈအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္ ပုံမွန္ေပးပါသည္။

အတန္းတြင္းစစ္ေဆးမႈႀကီးငယ္မ်ားသည္  သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ အြန္လိုင္း ဒက္ရွ္ဘုတ္မ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ တိုးတက္မႈကို သ္ရွိႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

သင့္ကေလး၏ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး တိုးတက္မႈမွတ္တမ္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ပါမည္

- ေလ့လာခဲ့ေသာ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ပေရာဂ်က္

- ပေရာဂ်က္ၿပီးဆုံးမႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း 

- ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္မႈအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္

သင္၏ေျပာဆိုခြင့္ကို ရွာေဖြရာတြင္ သင့္အားအကူအညီေပးရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားက သင္ၾကားေပးမည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားစြာ သင္ယူ ရေသာ စကားေျပာသင္တန္းမ်ား

သင္တန္းတြင္ သင္သည္-

 • သင့္ဆရာ၊ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္လိုေျပာ၍ အသံထြက္ေလ့က်င့္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာရရွိမည္
 • ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အတြဲလိုက္ႏွင့္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားဖြဲ႕၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္ တိုးတက္လာမည္
 • ေမာ္ဂ်ဴးတစ္ခုစီ၏အဆုံးသတ္တြင္ တင္ဆက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဘေလာ့ဂ္ကဲ့သို႔ တကယ့္ရလဒ္မ်ားရရွိေသာ အၿပီးသတ္ပေရာဂ်က္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရပါမည္  
 • ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကိုေလ့က်င့္ရမည္
 • မွတ္ဉာဏ္အတု၊ ဂိမ္း၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ အစားအစာျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕ကမာၻေလာကႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ရမည္။

အတန္းငယ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားရျခင္းျဖင့္ သင္၏ကြၽမ္းက်င္ဆရာထံမွ အာ႐ုံစိုက္မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအကူအညီရရွိေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေလ့လာမႈတြင္ အေကာင္းဆုံးရလဒ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကမာၻေလာကႀကီးအတြက္ လူမႈဘဝႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္ပါ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အဂၤလိပ္စာသင္တန္းက သင့္အား မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာေအာင္  လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီေပးသည္-

 • မိမိကိုယ္ကိ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈႏွင့္ ဖန္တီးေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကို အားေပးေသာ လက္ေတြ႕က်၍ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ စိန္ေခၚမႈအျပည့္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သင္လုပ္ေဆာင္ရမည္
 • အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ တြဲလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရမည္
 • ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားကို သင္ေလ့က်င့္ရမည္။

သင့္အား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးမည့္ သင္ၾကားေရးဗဟို

အတန္းတစ္ခုစီတြင္ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိရန္အတြက္ အတန္းမစတင္မီႏွင့္ အတန္းၿပီးေနာက္တြင္ သင္ၾကားေရးဗဟို၌ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈရွိၿပီး အကူအညီမပါဘဲ အမွီအခိုကင္းစြာ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ိဳးကို သင့္ဆရာက သင့္အတြက္ စီစဥ္ေပးပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ အျပည့္အဝျပင္ဆင္ထားေသာအတန္းသို႔ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အဂၤလိပ္စာ အေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အာ႐ုံစိုက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္-

 • ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ သင္ယူေလ့လာၾကေသာေၾကာင့္ သင္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာရာတြင္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ သင့္အနာဂတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ကူညီေပးလ်က္ သင္လိုက္ႏိုင္သည့္အရွိန္ျဖင့္အမွီအခိုကင္းစြာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါမည္
 • လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သင္၏အဖတ္၊ အေရးႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ရည္႐ြယ္၍ အထူးစီစဥ္ေရးဆြဲထားသည္
 • သင္၏သဒၵါပိုင္းႏွင့္ ေဝါဟာရပိုင္း တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ေဝဖန္စာမ်ား၊ ေတးဂီတ podcasts မ်ား၊ အားကစား vlog မ်ား ကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕ကမာၻေလာက၏ အဂၤလိပ္စာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါမည္
 • သင့္ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သင္၏အေျခအေနတိုးတက္လာမႈကို အခ်ိန္မေ႐ြးေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ဒက္ရွ္ဘုတ္က သင့္အား ကူညီေပးပါမည္။

လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သင္၏ အစစ္အမွန္ပုံစံကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ၍ ယုံၾကည္မႈတိုးျမႇင့္လိုက္ပါ

သင္၏အစစ္အမွန္ပုံစံကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးပတ္ဝန္းက်င္က သင့္အတြက္ ေနရာတစ္ခု ပံ့ပိုးေပးပါမည္-

 • ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္တူညီၿပီး သက္တူ႐ြယ္တူရွိသည့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အတန္းတစ္ခုတြင္ သင္ၾကားရပါမည္
 • သင္၏ဆရာသည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုရာတြင္ ယုံၾကည္မႈရွိေစရန္ သင့္အား ကူညီေပးလ်က္ သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ေပးပါမည္
 • ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ေကာင္းက်ိဳးကို ဦးစားေပးၿပီး သင့္အေနႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာစီမံခ်က္မ်ားကို ေနရာတက်ထားရွိပါသည္။

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ဒက္စေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ပ္ေတာ့ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္သုံး၍ learning hub ကို ဝင္ေရာက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံးကို အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးအေတြ႕အႀကဳံကို ရရွိေစလိုသည့္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္အသုံးမျပဳလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

ဝိုင္ဖိုင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေကာင္းေကာင္း ရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

စနစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာပါ။

မျှဝေပါ