ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာအေျခအေန၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၾကည့္ရႈပါ။

 

အဂၤလိပ္စာေလ့လာၿပီး သင္၏ေတာက္ပေသာအနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္လိုက္ပါ

အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕က ေရးဆြဲထားေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ Secondary Plus သင္တန္းက သင္၏ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ သင္၏စြမ္းရည္အား အျပည့္အဝအသုံးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင့္အား သင္ၾကားေပးပါမည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သင္ၾကားနည္းအသစ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေလ့လာျခင္းမွ အေကာင္းဆုံးရလဒ္မ်ားရယူ၍ ပိုမိုအက်ိဳးရွိေသာ သင္ယူေလ့လာေရးအေတြ႕အႀကဳံကို ရရွိရန္ျဖစ္ပါသည္-

 • အထူးကြၽမ္းက်င္ေသာဆရာတစ္ဦးက သင္ၾကားေပးမည့္ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားသင္ယူရေသာ စကားေျပာသင္တန္းမ်ား
 • အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ learning hub တြင္ အတန္းတက္ရန္ သင့္အား ျပင္ဆင္ေပးမည့္ဆရာက သတ္မွတ္ထားသည့္ အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္မႈရွိ၍ အကူအညီမပါဘဲ အမွီအခိုကင္းေသာ သင္ယူေလ့လာမႈ။

သင္တန္းအက်ဥ္း

သင္တန္းေၾကး-

 • တစ္နာရီလွ်င္ ၁၃,၅၀၀ က်ပ္မွစတင္သည္ (ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ေသာ ေ႐ြးစရာမ်ားရွိၿပီး တစ္ႏွစ္စာပက္ေက့ခ်္ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေလွ်ာ့ေစ်း သို႔မဟုတ္ အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္သည့္အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္)

သင္တန္းၾကာခ်ိန္-

 • တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ နာရီ ၊ ၂၀ ပတ္ၾကာသည့္စာသင္ကာလႏွစ္ခု (ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမွမတ္လ)

အသက္အ႐ြယ္-

 • ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း

သင့္အား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကတိျပဳႏိုင္သည္မွာ-

 • Covid-19 ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သင္ၾကားေရးစင္တာမ်ားကို လက္ရွိတြင္ ပိတ္ထားပါသည္။ ျပန္လည္မဖြင့္ေသးခ်ိန္အထိ သင့္ကေလး၏အတန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔က အာမခံပါသည္။
 • အြန္လိုင္းအတန္းမ်ားသည္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္လာေရာက္တက္ရသည့္ အတန္းမ်ားသကဲ့သို႔ သင္ၾကားခ်ိန္နာရီေပါင္းမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 • အြန္လိုင္းအတန္းမ်ားသည္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္လာေရာက္တက္ရသည့္ အတန္းမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ သင္ယူေလ့လာမႈအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေပးပါသည္။

သင္၏ေျပာဆိုခြင့္ကို ရွာေဖြရာတြင္ သင့္အားအကူအညီေပးရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားက သင္ၾကားေပးမည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားစြာ သင္ယူ ရေသာ စကားေျပာသင္တန္းမ်ား

သင္တန္းတြင္ သင္သည္-

 • သင့္ဆရာ၊ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္လိုေျပာ၍ အသံထြက္ေလ့က်င့္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာရရွိမည္
 • ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အတြဲလိုက္ႏွင့္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားဖြဲ႕၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္ တိုးတက္လာမည္
 • ေမာ္ဂ်ဴးတစ္ခုစီ၏အဆုံးသတ္တြင္ တင္ဆက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဘေလာ့ဂ္ကဲ့သို႔ တကယ့္ရလဒ္မ်ားရရွိေသာ အၿပီးသတ္ပေရာဂ်က္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရပါမည္  
 • ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကိုေလ့က်င့္ရမည္
 • မွတ္ဉာဏ္အတု၊ ဂိမ္း၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ အစားအစာျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕ကမာၻေလာကႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ရမည္။

အတန္းငယ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားရျခင္းျဖင့္ သင္၏ကြၽမ္းက်င္ဆရာထံမွ အာ႐ုံစိုက္မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအကူအညီရရွိေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေလ့လာမႈတြင္ အေကာင္းဆုံးရလဒ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကမာၻေလာကႀကီးအတြက္ လူမႈဘဝႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္ပါ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အဂၤလိပ္စာသင္တန္းက သင့္အား မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာေအာင္  လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီေပးသည္-

 • မိမိကိုယ္ကိ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈႏွင့္ ဖန္တီးေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကို အားေပးေသာ လက္ေတြ႕က်၍ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ စိန္ေခၚမႈအျပည့္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သင္လုပ္ေဆာင္ရမည္
 • အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ တြဲလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရမည္
 • ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားကို သင္ေလ့က်င့္ရမည္။

သင့္အား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးမည့္ သင္ၾကားေရးဗဟို

အတန္းတစ္ခုစီတြင္ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိရန္အတြက္ အတန္းမစတင္မီႏွင့္ အတန္းၿပီးေနာက္တြင္ သင္ၾကားေရးဗဟို၌ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈရွိၿပီး အကူအညီမပါဘဲ အမွီအခိုကင္းစြာ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ိဳးကို သင့္ဆရာက သင့္အတြက္ စီစဥ္ေပးပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ အျပည့္အဝျပင္ဆင္ထားေသာအတန္းသို႔ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အဂၤလိပ္စာ အေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အာ႐ုံစိုက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္-

 • ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ သင္ယူေလ့လာၾကေသာေၾကာင့္ သင္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာရာတြင္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ သင့္အနာဂတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ကူညီေပးလ်က္ သင္လိုက္ႏိုင္သည့္အရွိန္ျဖင့္အမွီအခိုကင္းစြာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါမည္
 • လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သင္၏အဖတ္၊ အေရးႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ရည္႐ြယ္၍ အထူးစီစဥ္ေရးဆြဲထားသည္
 • သင္၏သဒၵါပိုင္းႏွင့္ ေဝါဟာရပိုင္း တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ေဝဖန္စာမ်ား၊ ေတးဂီတ podcasts မ်ား၊ အားကစား vlog မ်ား ကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕ကမာၻေလာက၏ အဂၤလိပ္စာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါမည္
 • သင့္ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သင္၏အေျခအေနတိုးတက္လာမႈကို အခ်ိန္မေ႐ြးေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ဒက္ရွ္ဘုတ္က သင့္အား ကူညီေပးပါမည္။

လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သင္၏ အစစ္အမွန္ပုံစံကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ၍ ယုံၾကည္မႈတိုးျမႇင့္လိုက္ပါ

သင္၏အစစ္အမွန္ပုံစံကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးပတ္ဝန္းက်င္က သင့္အတြက္ ေနရာတစ္ခု ပံ့ပိုးေပးပါမည္-

 • ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္တူညီၿပီး သက္တူ႐ြယ္တူရွိသည့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အတန္းတစ္ခုတြင္ သင္ၾကားရပါမည္
 • သင္၏ဆရာသည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုရာတြင္ ယုံၾကည္မႈရွိေစရန္ သင့္အား ကူညီေပးလ်က္ သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ေပးပါမည္
 • ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ေကာင္းက်ိဳးကို ဦးစားေပးၿပီး သင့္အေနႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာစီမံခ်က္မ်ားကို ေနရာတက်ထားရွိပါသည္။

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ဒက္စေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ပ္ေတာ့ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္သုံး၍ learning hub ကို ဝင္ေရာက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံးကို အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးအေတြ႕အႀကဳံကို ရရွိေစလိုသည့္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္အသုံးမျပဳလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

ဝိုင္ဖိုင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေကာင္းေကာင္း ရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

စနစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာပါ။

မျှဝေပါ